18 maart collectieve acties
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
07 maart 2019

Vakbonden kondigen collectieve acties duurzaam pensioenstelsel aan

De vakbonden FNV en CNV hebben NOA geïnformeerd over het feit dat zij op 18 maart 2019 collectieve acties gaan voeren om te komen tot een duurzaam pensioenstelsel. Het wordt niet uitgesloten dat door de acties ook NOA-bedrijven, dan wel werk waar NOA-bedrijven bij betrokken zijn, worden getroffen door de acties. NOA heeft de vakbonden inmiddels laten weten niet gediend te zijn van acties die de werken van NOA-bedrijven raken, of die tegen de zin van het NOA-bedrijf worden gevoerd. NOA behoudt zich dan het recht voor passend te reageren.

NOA en vakbonden zijn het op onderdelen eens

NOA en FNV/CNV staan niet lijnrecht tegen over elkaar. Onze bedrijfstak kenmerkt zich door fysiek zware arbeid. Bovendien zijn veel werknemers al op zeer jeugdige leeftijd begonnen met werken. Vorig jaar heeft onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw - op verzoek van NOA, FNV en CNV uitgevoerd - aangetoond dat ten opzichte van het landelijk gemiddelde twee keer zoveel werknemers als gevolg van arbeidsongeschiktheid de bedrijfstak uitstromen. Wij vinden dat werknemers in de afbouw gezond de pensioengerechtigde leeftijd moeten kunnen behalen!

Is de bedrijfstak afbouw aan zet?

FNV en CNV menen dat het mogelijk moet worden dat bedrijfstakken oplossingen bewerkstelligen. NOA wijst er op dat als gevolg van de crisis veel werknemers de afbouw hebben verlaten. Het draagvlak voor collectieve voorzieningen is daardoor versmald. Als de afbouw weer zelf een voorziening in het leven gaat roepen heeft dat onaanvaardbare kostengevolgen. De concurrentiepositie voor de afbouw wordt dan ernstig verzwakt. Dat komt werkgelegenheid en de rentabiliteit van bedrijven niet ten goede.

De overheid is aan zet

NOA meent dat de overheid aan zet is! De hoge uitval van werkenden in de bedrijfstak afbouw (alsmede in grote delen van de bouwnijverheid) is een maatschappelijk probleem. In een groot aantal lidstaten van de Europese Unie zijn voorzieningen getroffen waardoor werkenden in fysiek zware beroepen eerder met pensioen kunnen. NOA roept de overheid op om financiële middelen beschikbaar te stellen voor mensen met fysiek zware beroepen (bijvoorbeeld in bedrijfstakken met een ten opzichte van het landelijk gemiddelde twee keer zo hoge uitstroom van arbeidsongeschiktheid) of mensen met een arbeidsverleden van 45 jaar in de gelegenheid te stellen eerder aanspraak te kunnen maken op een vervroegde AOW/pensioenuitkering. Dat daarvoor extra middelen vereist zijn is logisch, omdat van pensioengerechtigden niet verwacht kan worden dat zij het beschikbare budget aan pensioen over meerdere jaren uitsmeren. Ook werknemers en werkenden in de afbouw hebben het recht om gezond de pensioengerechtigde leeftijd te behalen.

Wordt u op 18 maart getroffen door acties van FNV/CNV?

Als u wordt getroffen door acties van FNV/CNV op 18 maart en dat geschiedt op een wijze waar u zich niet mee kunt verenigen, dan verzoeken wij u dat te melden bij het NOA-secretariaat. U kunt bellen naar onze servicedesk op telefoonnummer 0318-54 73 73, of mail naar info@noa.nl.

Deel dit artikel: