Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
20 februari 2020

PRINCIPEAKKOORD CAO AFBOUW 2020-2021

Afbouw is eerste bedrijfstak in de bouw met eigen zware beroepenregeling

Na een aantal intensieve onderhandelingsronden heeft de onderhandelingsdelegatie van NOA een principeakkoord voor een nieuwe CAO met een duur van twee jaar met de vakbonden FNV en CNV-vakmensen afgesloten. Het principeakkoord heeft betrekking op de jaren 2020 en 2021.

Na een aantal intensieve onderhandelingsronden heeft de onderhandelingsdelegatie van NOA een principeakkoord voor een nieuwe CAO met een duur van twee jaar met de vakbonden FNV en CNV-vakmensen afgesloten. Het principeakkoord heeft betrekking op de jaren 2020 en 2021.

Loonparagraaf

In navolging van wat bij nieuw afgesloten CAO's verworven is, zullen op grond van het nieuwe principeakkoord de lonen ook in de afbouw stijgen. Met ingang van 1 mei 2020 stijgen de garantielonen met 3%. Ook in 2021 is er sprake van een loonstijging van 3%.

Zware beroepenregeling pensioenakkoord ook opgenomen in nieuwe CAO

De bedrijfstak afbouw kenmerkt zich door fysieke zware arbeid. CAO-partijen hechten er veel waarde aan dat werknemers gezond de pensioen gerechtigde leeftijd kunnen bereiken. Op grond van het afgelopen jaar afgesloten pensioenakkoord, wordt de mogelijkheid geschapen dat de werkgever in de periode vanaf 2021 tot en met 2025 drie keer een bedrag van maximaal € 21.200, - per jaar aan de werknemer kan toekennen in de drie jaar voor het bereiken van zijn AOW-gerechtigde leeftijd. De werknemer kan dat bedrag aanwenden om drie jaar eerder met pensioen te gaan. CAO-partijen hebben overeenstemming bereikt over van deze wettelijke mogelijkheid gebruik te maken. Uitgangspunt is dat de werknemer die van deze regeling gebruik wenst te maken zijn mogelijke 55- tegoeden moet inzetten. Daarna wordt gekeken wat de werknemer, als hij met ouderdomspensioen gaat,  Het verschil tussen ouderdomspensioen en AOW en mede en 55- rechten kan tot een maximum van € 21.200, - worden aangevuld. Omdat de bedrijfstak afbouw zich kenmerkt door relatief veel kleinschalige bedrijven hebben CAO-partijen besloten dat de regeling collectief wordt gefinancierd. Werkgevers in deze bedrijstak willen ook zo goed mogelijk met hun werknemers omgaan en hebben ook al jaren eerder gepleit voor een regeling voor zware beroepen.

De afbouw is daardoor de eerste bedrijfstak in de bouwnijverheid die van de ernstige zware beroepenregeling in het pensioenakkoord gebruik maakt. Om de financiële last voor de bedrijfstak te verlichten, zal ook aanspraak worden gemaakt op financiële middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld.

80-90-100 regeling wordt vooralsnog voortgezet

De bedrijfstak kent al gedurende enige tijd een regeling waarbij werknemers vanaf 57 jaar met een medische indicatie in aanmerking kunnen komen voor een regeling waarbij ze 80% werken, recht hebben op 90% loon en 100% pensioenopbouw. CAO-partijen hebben besloten de regeling voor ten minste één jaar voort te zetten. Indien op 1 oktober 2020 mocht verschijnen dat de financiële laatste boven het beschikbare budget van € 900.000, - uit komt en er ook anderszins geen financiële compensatie komt van het Rijk zal de regeling worden gewijzigd.

Andere belangrijke punten:

  • Met ingang van 1 januari 2020 wordt de stijging van de pensioenpremie op basis van 50-50 verdeeld. Tot 1 januari 2020 was de verdeling 2/3 deel voor werkgevers 1/3 deel voor werknemers.
  • Werkgever en werknemer kunnen afspreken dat er sprake is van overwerk indien in een periode van vier weken meer dan 150 uur wordt verwerkt of in een periode van een maand meer dan 162,5 uur wordt bewerkt.
  • NOA maakt zich grote zorgen over de mogelijke stijging van de pensioenpremie. Onze bedrijfstak maakt deelt uit van bpfBOUW. Zeggenschap over het ouderdomspensioen. Daarom worden CAO-partijen afbouw alle CAO-partijen die bij bpfBOUW zijn aangesloten op om snel de nieuwe pensioenregeling te bespreken. Ook de overheid wordt opgeroepen om de rentesystematiek aan te passen.
  • Leerling lonen natuursteen worden aangepast aan de afbouw. Voor nieuwe leerlingen zullen de lonen waargenomen dalen. Als de werknemer natuursteen gedurende de gehele opbouwperiode ziek is, bouwt hij over die periode geen roostervrije dag op.
  • Bepalingen over inhuur ZZP-ers worden op onderdelen versoepeld

De volledige tekst van de CAO-Afbouw 2020-2021 is te downloaden in onze kennisbank.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het secretariaat

Deel dit artikel:

Laatste nieuws