1 januari 2020 t/m 31 december 2021
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
26 maart 2020

Nieuwe CAO Afbouw een feit

Enkele weken geleden heeft NOA samen met FNV en CNV Vakmensen een nieuwe CAO voor de duur van twee jaar - te weten van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 - afgesloten. Een opvallend onderdeel van de nieuwe CAO zijn de afspraken over de zogenaamde zware beroepenregeling. Deze regeling maakt het mogelijk dat iemand die drie jaar voor zijn AOW staat, vervroegd met pensioen kan gaan. Om dat mogelijk te maken, kan de werkgever aan de werknemer een bedrag van € 21.200,- per jaar voor een duur van maximaal drie jaar toekennen zonder dat de zogenaamde RVU boete moet worden betaald.

Belangrijke elementen van het CAO-akkoord worden in dit artikel toegelicht.

Aanpassing lonen

In geheel Nederland stijgen de CAO-lonen fors. Ook de bedrijfstak afbouw kan zich aan deze ontwikkeling niet onttrekken. CAO-partijen hebben de volgende aanpassingen in lonen afgesproken:

  • Op 1 mei 2020 stijgen de garantielonen met 3%
  • Op 1 januari 2021 stijgen de garantielonen ook met 3%

Afspraken over zware beroepenregeling in CAO Afbouw

Enkele jaren geleden werden de zogenaamde VUT-regelingen afgeschaft. Om de oudedagsvoorziening te kunnen blijven financieren moet iedereen, zo vond de Tweede Kamer, langer doorwerken. Of mensen met een fysiek zwaar beroep dat ook kunnen, werd in de besluitvorming niet of onvoldoende meegewogen. NOA, maar ook de vakbonden in de afbouw, hebben zich altijd tegen deze zienswijze verzet. Gelukkig bood het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord een uitzondering op de regel. Het is de werkgever toegestaan om gedurende een periode van drie jaar een bedrag van € 21.200,- per jaar aan een werknemer toe te kennen, indien de werknemer drie jaar voor zijn AOW-leeftijd staat en besluit om eerder met pensioen te gaan. Omdat een individuele werkgever met een klein bedrijf beperkte mogelijkheden heeft om dergelijke bedragen aan zijn werknemer uit te betalen, hebben CAO-partijen besloten de regeling collectief te financieren. Alle werkgevers in de afbouw dragen dus aan het fonds bij. Natuurlijk gelden er in onze bedrijfstak voorwaarden om aan de regeling deel te nemen. Een belangrijke eis is dat de werknemer. In de afgelopen 15 jaar, tenminste 10 jaar in de afbouw moet hebben gewerkt.

Hoe werkt de regeling

Uitgangspunt van de regeling is dat als iemand eerder met pensioen wil gaan, hij netto nooit meer aan vroegpensioen mag ontvangen dan een werknemer die op de standaardleeftijd van thans 67 jaar en vier maanden met pensioen gaat. Er wordt dus eerst gekeken naar wat de werknemer aan AOW en ouderdomspensioen ontvangt als hij met ouderdomspensioen gaat. Als de werknemer met vroegpensioen wil, moet hij de in het verleden opgebouwde 55- rechten inzetten voor zijn vroegpensioen. Het verschil tussen enerzijds AOW en Ouderdomspensioen en anderzijds 55- rechten kan worden aangevuld. Er doet zich echter nog een probleem voor. Iemand die met ouderdomspensioen gaat betaalt minder inkomstenbelasting dan iemand die met vroegpensioen gaat. Dat verschil hebben CAO-partijen op ongeveer 30% gesteld.

Een voorbeeld kan de situatie misschien verduidelijken: stel, iemand heeft aan AOW en ouderdomspensioen € 25.000,- opgebouwd. Om in netto-inkomen gelijk te blijven, moet hij aan vroegpensioen ontvangen € 25.000,- + € 7.500,- als 30% aanvulling. Werknemer moet dan € 25.000,- + € 7.500,- = € 32.500,- ontvangen. Nu gaan we eerst kijken wat de werknemer aan 55- rechten heeft opgebouwd. Stel dat dit € 10.000,- is. Dan heeft de werknemer een gat van € 22.500,-. Dat gat kan gedurende drie jaar worden aangevuld tot maximaal € 21.200,-. Of minder als de werknemer aanspraak moet maken op minder dan € 21.200,-, omdat het gat kleiner is. De nieuwe regeling geldt voor de periode van 2021 tot en met 2025 en kost 0.6% per jaar. 0,3% wordt vanaf 2021 gefinancierd door werkgevers en 0,3% wordt gefinancierd uit reserves van de bedrijfstak. De details van de regeling worden in de komende maanden nader uitgewerkt.

80-90-100 regeling wordt in beginsel voortgezet

Werknemers met een medische indicatie en een leeftijd van tenminste 57 jaar kunnen aanspraak maken op een regeling waarbij ze 80% werken, 90% loon ontvangen en aanspraak kunnen maken op 100% pensioenopbouw. De regeling groeit in populariteit. Hoewel er extra budget voor de regeling wordt vrijgemaakt, zullen CAO-partijen in oktober wel de balans opmaken. Als er meer aanspraak op de regeling wordt gemaakt, zal de regeling worden versoberd.

Andere belangrijke afspraken

  • Controle op naleving van de CAO wordt geïntensiveerd. CAO-partijen hebben de mogelijkheid boetes op te leggen of de werkgever te verplichten om met terugwerkende kracht fouten te herstellen.
  • De leerlinglonen bij natuursteen worden gelijkgesteld aan de afbouw. Dat betekent een behoorlijke kostenbesparing voor de werkgevers.
  • Werkgever en werknemer kunnen op individuele basis afspraken maken dat er pas wordt gesproken over overwerk bij langer werken dan 150 uur (vier weken) of 162,5 uur (maand). Wel heeft de werknemer dan recht op tenminste 15% prestatietoeslag van het garantieloon
  • Als de werknemer ziek is gedurende de gehele periode van opbouw ATV-dagen, bouwt de werknemer geen ATV-dag op.
  • Indien een UTA-BV tenminste 70% van de omzet verkrijgt door het verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor bedrijven die onder de CAO Afbouw vallen, valt ook de UTA-BV onder de werkingssfeer van de CAO Afbouw.
  • Er wordt door CAO-partijen een bedrag van € 300.000,- per jaar beschikbaar gesteld voor instroom van nieuwe mensen in de bedrijfstak.

Toekomst van de pensioenen

NOA maakt zich grote zorgen over de betaalbaarheid van de pensioenregeling in de nabije en verre toekomst. Door vooral de lage rente en de door het coronavirus fors gedaalde beurskoersen weten we dat bpfBOUW bij een gelijkblijvende regeling de premie ook volgend jaar moet verhogen. Dat is de reden dat CAO-partijen afbouw alle bij bpfBOUW betrokken partijen oproept om snel aan de onderhandelingstafel plaats te nemen om het overleg te starten over een robuust toekomstig pensioenstelsel.

Deel dit artikel: