Nieuwe voorzitter en Hoofdbestuur benoemd
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
03 september 2019

Ledenvergadering op Parc Broekhuizen

Vrijdag 30 augustus reisden zo’n 100 leden af naar het idyllische landgoed in Leersum, waar de Algemene Ledenvergadering van NOA werd gehouden. Parc Broekhuizen heeft een tumultueuze historie; de perfecte locatie voor een ALV zo bleek, want ook de vergadering stond bol van emotie. Het plan van aanpak om te komen tot NOA 2.0 werd goedgekeurd en ook de nieuwe voorzitter en het Hoofdbestuur werden benoemd.

Voorzitter Hendrik Ruys opende de vergadering: “Vandaag ligt het in de bedoeling dat we een fase afsluiten - een fase van leren van het verleden, van herbezinning, heroriëntatie en reorganisatie - om met vernieuwde energie, een nieuwe structuur en nieuwe mensen de volgende fase in te luiden. We hebben die fase de werktitel NOA 2.0 gegeven. Het bed is opgeschut en mijn taak zit er op. Mijn allereerste speech als voorzitter haalde ik het gezegde ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’ aan en daar wil ik ook graag mee afsluiten. Ik geloof daar nog steeds in, al was er op een gegeven moment geen ‘samen’ meer. Er is zorgvuldig gezocht naar een nieuw team van betrokken mensen die het weer samen willen oppakken. Daar ben ik blij om en we zullen ze deze vergadering ook aan u presenteren, tezamen met ons plan van aanpak voor NOA 2.0.”

Officiële verenigingsstukken

Voor het zover was, moesten natuurlijk ook de officiële verenigingsstukken worden doorgenomen. Het jaarverslag van de secretaris werd onder dankzegging vastgesteld, waarna bestuurslid Fekke Haringsma als waarnemend penningmeester de financiële jaarstukken over 2018 aan de vergadering toelichtte. Vanuit de zaal kwamen enkele vragen, waarna de leden instemden met het Financieel Jaarverslag. Ook het verslag van de kascontrolecommissie werd zonder opmerkingen in orde bevonden, waarna het bestuur decharge werd verleend voor het gevoerde financiële beleid. Johannes van der Honing was niet op de vergadering aanwezig, maar werd bedankt voor zijn werk als lid van de kascontrolecommissie. Volgend jaar zullen Jeroen Ruitenbeek en Aad Swaalf de controle verrichten. Ter vergadering stelde Ronald Leenders zich beschikbaar als reserve lid.

Voorlopig verslag onderzoek

Aansluitend werd het woord gegeven aan Marjan Olfers, die op verzoek van NOA onderzoek verricht naar de ontstane onenigheid in het afgelopen verenigingsjaar. De bijzonder hoogleraar vertelde aan de ledenvergadering hoe zij te werk gaat en met welke gevoeligheden zij rekening houdt. Het onderzoek is nog niet afgerond, want daarvoor wil zij nog met diverse betrokkenen spreken. Haar verslaglegging zal heel feitelijk worden, waarbij ze ook adviezen geeft om in de toekomst te voorkomen dat er opnieuw onenigheid ontstaat, omdat bepaalde zaken niet helder zijn vastgelegd in een reglement, of anderszins. Nadat er ruimte was voor vragen aan mevrouw Olfers en haar bevindingen tot nu toe naar tevredenheid van de aanwezige leden waren gemeld, ging de vergadering verder met het toekomstplan voor de vereniging.

Op weg naar NOA 2.0

Voorzitter Hendrik Ruys en Theo Wouters als voorzitter van de door de Ledenraad ingevoerde commissie presenteerden vervolgens het plan van aanpak voor een aangepaste verenigingsstructuur [noot van de redactie: zie hierover Afbouwzaken 5 “Op weg naar NOA 2.0”]. De invulling van het Hoofdbestuur werd toegelicht, als ook de wijze waarop in de toekomst sectorbestuursleden en Ledenraadsleden zullen worden gekozen. Aangezien sommige zaken nog verder moeten worden uitgewerkt, is er een termijn van twee jaar voor gegeven om de grote veranderingen door te voeren, andere structuren uit te testen en zo de verenigingsstructuur toekomstbestendig te maken. Diverse leden hadden opbouwende vragen en opmerkingen, maar waren er na de uitleg klaar voor om de voor dit plan noodzakelijke nieuwe statuten te bespreken. Hiervoor hadden enkele leden al flink huiswerk gedaan, waarvoor Marjan Olfers hen vriendelijk bedankte, omdat dit niet echt één van haar favoriete werkzaamheden betreft. Een tweetal ingediende amendementen zullen nog met de notaris besproken worden, maar ervan uitgaande dat deze kunnen worden doorgevoerd, stemde de vergadering in met de voorgestelde statuten.

Verkiezing bestuur

Hendrik Ruys gaf vervolgens aan “dat conform het gepresenteerde er diverse procedures doorlopen zijn om kandidaten voor het nieuw te vormen bestuur aan te dragen. Voor het eerst in de verenigingshistorie is gekozen voor een onafhankelijk extern voorzitter, zonder verleden of zonder voorkeuren voor welke NOA-sector dan ook. In de vergaderstukken zijn zowel de voorgedragen voorzitter als de bestuursleden vermeld. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn gesteld, zijn deze mensen dus per acclamatie gekozen, zoals dat dan heet in verenigingsland. Behalve… Maar… Echter…” vervolgde de voorzitter voorzichtig: “Peter Elfrink heeft afgelopen week aangegeven terug te komen op zijn besluit om zijn bestuurszetel beschikbaar te stellen en wil aanblijven als bestuurder. Dat is niet volgens het plan NOA 2.0, dus het nieuwe bestuur - of deze vergadering zo u wenst - moet daar nu een oplossing voor vinden.”

Peter Elfrink lichtte vervolgens toe waarom hij nog als een soort poortwachter aan wil blijven als bestuurslid: “Ik ben in 2012 door de ledenvergadering gekozen voor deze functie. Niet omdat ik zo graag wilde, maar omdat de leden dit wilden. Ik vind het nu ook weer aan de leden om te besluiten wat ze willen: moet ik aanblijven, of gaan?” Er volgde een oplopende verhitte discussie, want wat was nu wijselijk om te doen? Moest er net als in 2012 daadwerkelijk gestemd worden over de positie van Elfrink? Duidelijk geëmotioneerd besloot Peter na het aanhoren van de meningen uit de zaal om zijn zetel alsnog op te geven, waarna het plan NOA 2.0 kon worden gevolgd en de voorgestelde kandidaten konden worden gekozen.

Nieuw bestuur

Na een voorstelronde verkoos de algemene ledenvergadering Ger Jaarsma als voorzitter. Theo Wouters werd benoemd tot bestuurslid namens de hoofdsector Plafond- & Wandmontage en tevens in de functie van penningmeester. Namens de sector Stukadoren & Afbouw zijn Bart Briels, Fekke Haringsma en Jan van den Heuvel gekozen. Peter Veenstra werd benoemd namens de hoofdsector Natuursteen en Eric van der Zande namens de sector Vloeren & Terrazzo.

NOA Hoofdbestuur: Fekke Haringsma, Jan van den Heuvel, Eric van der Zande, Bart Briels, Theo Wouters, Peter Veenstra en Ger Jaarsma.
NOA Hoofdbestuur: Fekke Haringsma, Jan van den Heuvel, Eric van der Zande, Bart Briels, Theo Wouters, Peter Veenstra en Ger Jaarsma.

Afscheid bestuursleden

Nu het nieuwe bestuur was gevormd, betekende dit ook dat er van meerdere bestuursleden afscheid werd genomen. De nieuwe voorzitter Ger Jaarsma zat meteen in zijn rol en sprak op gepaste wijze een dankwoord uit aan Harry Boeve, William Slotboom, Jaring Roosma en Hendrik Ruys. De vergadering respecteerde de wens van Peter Elfrink om geen bijzondere aandacht aan zijn vertrek te geven. [noot van de redactie: lees meer over de afgetreden bestuurders in het voorwoord van de voorzitter]. Theo Wouters had nog een speciaal woord voor de scheidende voorzitter: “We kenden elkaar al veel langer, maar pas de afgelopen maanden heb ik een hele andere kant van je mogen leren kennen en bewonder ik de wijze waarop je handelde om er het beste voor de vereniging uit te halen.” Op de vraag van de voorzitter of Hendrik Ruys als afscheid nog iets wilde zeggen, kwam een korte maar krachtige reactie: “Volgens mij zijn we allemaal hard toe aan een borrel, laten we dát gaan doen!”

Deel dit artikel: