Bedragen en percentages in 2019
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Opbouw en premie van uw pensioen

Ieder jaar bouwt u pensioen op als deelnemer aan  de regeling van bpfBOUW. Wat u precies opbouwt is van drie factoren afhankelijk. Dat zijn brutosalaris, opbouwpercentage en de AOW-franchise. Maar wat betekenen deze begrippen precies in relatie tot uw pensioen?

OW-franchise

Door bpfBOUW is de AOW-franchise voor het jaar 2019 vastgesteld op € 13.784,96. Dit betekent dat u over de eerste € 13.784,96 geen pensioen opbouwt. Daar bouwt u immers AOW over op.

Opbouwpercentage

Het huidige opbouwpercentage voor het Ouderdomspensioen is 1,738%. Dit betekent dat een werknemer per jaar 1,738% pensioen opbouwt van in beginsel zijn brutoloon. Normaal gesproken gaat men er vanuit dat een werknemer in 40 jaar zijn pensioen opbouwt. Het komt er dan op neer dat een werknemer bijna 70% van zijn gemiddeld genoten loon opbouwt. Er wordt geen pensioen opgebouwd over de AOW-franchise. Stel dat een werknemer op jaarbasis een brutoloon heeft van € 35.000,- dan moet de AOW-franchise ad € 13.784,96 hiervan worden afgetrokken. De werknemer bouwt dan over € 21.215,04 x het opbouwpercentage van 1,738% = € 358,72 per jaar ouderdomspensioen op.

Brutosalaris

Zoals aangegeven wordt pensioen opgebouwd over het brutosalaris van de werknemer op jaarbasis. Wat hieronder precies moet worden verstaan is exact geregeld in het pensioenreglement van bpfBOUW.

Let op: indicatief

Met nadruk moet worden aangegeven dat de informatie over het Ouderdomspensioen indicatief van aard is en dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend. BpfBOUW hanteert een maximum salaris waar boven geen pensioen kan worden opgebouwd. Het maximum pensioengevend loon voor 2019 bedraagt € 60.849,-. Er kan dus geen pensioen worden opgebouwd over salaris dat meer bedraagt dan € 60.849,-. Ook moet worden opgemerkt dat de bedragen voor AOW-franchise en opbouwpercentage en maximum pensioengevend loon jaarlijks kunnen veranderen. Meer informatie over de bedragen en andere wetenswaardige informatie kunt u vinden op de website van bpfBOUW

Premie van uw pensioen in 2019

De premie voor het Ouderdomspensioen 2019 is vastgesteld op 20,2% De verdeling van de premie over werkgever en werknemer is als volgt vastgesteld:

PremieAfbouwUTA-AfbouwNatuursteen
Werkgever14,7864%14,7562%13,5744%
Werknemer5,4136%6,4438%6,6256%