NOA Menu
maandag 19 juni 2017

Uitvoering Arbobeleid vooralsnog via Volandis

Ook voor afbouwbedrijven is gezond en veilig werken een zeer belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. In de afgelopen jaren is er veel aandacht en geld besteed om onder andere de fysieke belasting in de sector aan te pakken. Denk daarbij aan het oplossen van de problemen rondom de zandcementdekvloeren (de mechanische rei), het verwerken van gipsplaten zwaarder dan 25 kg. en het zoeken van oplossingen voor het tillen van gipsblokken.

Medische Keuring

Bij al deze zaken (en nog veel meer) hebben we gebruik gemaakt van de kennis en kunde van stichting Arbouw. Sinds de opheffing van Arbouw op 1 juli 2016 hadden we een overeenkomst met Volandis. Het kennis- en adviescentrum Volandis is door cao-partijen Bouw opgericht, waar de afbouw formeel geen deel van uit maakt. Het contract voor de uitvoering door Volandis loopt tot 1 juli 2017. De belangrijkste reden om dit te doen, lag vooral in de uitvoering van het zogenaamde BGZ-pakket. 

Bedrijfsgezondheidzorg (BGZ)

Het BGZ-pakket houdt in dat iedere werknemer in de afbouw periodiek een oproep krijgt van een arbodienst voor een medische keuring (PAGO/PMO). Dit betekent onder andere dat Volandis de arbodiensten opdracht geeft de werknemers uit te nodigen, dat zij de arbodiensten informeert over hoe zij de keuring dienen uit te voeren en dat zij zorg draagt voor de betaling van de keuringen. De uitslagen van de verschillende gezondheidskeuringen kunnen reden zijn tot onderzoek of bijstelling/ontwikkeling van beleid. Voor de afbouw waren, mede vanwege automatiseringsproblemen bij PGGM en de overgang naar APG vanaf 1 januari 2017, al sinds oktober 2015 geen PAGO’s meer uitgevoerd. In het contract met Volandis dat tot 1 juli 2017 loopt, is de afspraak gemaakt dat alle PAGO’s met terugwerkende kracht voor die datum zijn afgehandeld.  

Naast de coördinatie voor uitvoering van de bedrijfsgezondheidzorg houdt Volandis zich ook nog met een aantal andere taken voor de afbouw bezig. Op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en producten verzorgt het instituut:

De Arbocatalogus Afbouw

Deze arbocatalogus is een door cao-partijen Afbouw tot stand gebrachte inventarisatie van belangrijkste risico’s en oplossingen per functie en uit te voeren werkzaamheden. De arbocatalogus geeft de stand der techniek weer in een sector op het gebied van arbeidsomstandigheden. Voor de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) is dit het referentiekader bij handhaving (boetes e.d.). Dit is een digitaal instrument dat alleen via de website www.arbocatalogus-afbouw.nl te gebruiken is. 

De MKB-RI&E Bouwnijverheid

Deze RI&E is een digitaal product waarmee bedrijven in relatief korte tijd hun Risico Inventarisatie & Evaluatie op orde hebben (wettelijk verplicht voor alle bedrijven met personeel in dienst). Voor kleine bedrijven tot 25 medewerkers betekent het gebruik van deze RI&E dat zij meteen aan hun wettelijke verplichting voldoen en er geen (extra) kosten gemaakt hoeven te worden voor het inschakelen van allerlei andere deskundigen.

PISA en VISA

Het Product Informatie Systeem Arbouw en Veiligheid Informatie Systeem Arbouwzijn digitale systemen waarin allerlei informatie is opgenomen over bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen (wat zit er in) en de manier waarop er veilig mee kan worden gewerkt. Bij het maken van een RI&E zijn dit wezenlijke zaken waar een werkgever rekening mee moet houden.  

Voorlichtingsmateriaal e.d.

Er is voor de sector allerlei voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Dat gaat om bijvoorbeeld beroepenfolders (dus per beroep de belangrijkste risico’s en maatregelen in een handzame pdf-folder) en generiek voorlichtingsmateriaal: folders over fysieke belasting, gehoorbescherming e.d.. Veel van deze digitale producten zijn ook weer gekoppeld aan de arbocatalogus en de RI&E.  

Wie moet wat doen?

Zoals aangegeven maakt de afbouwsector geen deel uit van het instituut Volandis. Op grond van de cao Afbouw dienen er echter wel een aantal zaken te worden uitgevoerd. Tot 1 juli 2017 is dat via Volandis geregeld, echter in de tussentijd hebben cao-partijen Afbouw (waaronder NOA) onderzocht welke taken er precies moeten worden uitgevoerd. Welke producten moeten er allemaal wel of niet worden bijgehouden? En wie moet in de toekomst de arbocatalogus Afbouw, RI&E Bouwnijverheid, website Arbovriendelijke hulpmiddelen e.d. inhoudelijk monitoren en bijhouden? 

Continuering uitvoering door Volandis

Door cao-partijen is met meerdere aanbieders gesproken over de mogelijkheden. Een zwaarwegend punt bij de uitvoering van met name de PAGO’s is dat dit sectorspecifiek en herkenbaar voor de afbouw moet zijn. Dit was tot op heden via Volandis helaas niet echt het geval. Uiteraard zijn ook de kosten van de uitvoering belangrijk. Mede na de toezegging van Volandis dat zij meer maatwerk voor de sector kunnen leveren en het kostenplaatje hadden bijgesteld, is door cao-partijen besloten om per 1 juli 2017 een nieuw contract aan te gaan voor één jaar. In dit contract liggen de afspraken over de uitvoering door Volandis (met name het maatwerk) en de kostenstructuur duidelijk vast en is tevens een tussentijdse evaluatie (rond 1 januari 2018) opgenomen om te zien of Volandis wel of niet aan de afspraken voldoet. Indien dit niet het geval is, hebben partijen in principe al het besluit genomen om dan met een derde partij in zee te gaan. Vooralsnog gaan we uiteraard uit van het positieve en hopen we dat het werk nu naar behoren wordt uitgevoerd.

Samengevat

De uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid inclusief de PAGO’s wordt dus voorlopig gecontinueerd via Volandis. Dit geldt voor alle sectoren van de afbouw. De komende maanden moet blijken of dit naar tevredenheid gebeurt. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor meer informatie kunt altijd contact met ons secretariaat opnemen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid