NOA Menu
dinsdag 12 juni 2018

Terugblik op 2017

Ieder jaar publiceert de secretaris van onze vereniging een jaarverslag over het voorgaande jaar. Anno 2018 blikken we dus terug op 2017. Een samenvatting.

Jaarverslag (2)

NOA profiteerde van de economische voorspoed in de bedrijfstak. Dat bleek onder andere uit de toonzetting van de vele telefonische gesprekken die onze deskundigen met leden voerden en de onderwerpen die behandeld werden. Waar in de crisis ontslagrecht de boventoon voerde, waren het in de laatste maanden problemen met opdrachtgevers en vragen over het aannemen van nieuwe werknemers die prominent aan de orde kwamen. 

Natuursteen

Halverwege 2016 voegde ABN Natuursteen zich bij NOA en in 2017 kreeg dat samengaan zijn definitieve beslag. De identiteit van de natuursteensector werd gewaarborgd door de oprichting van de NOA hoofdsector ABN Natuursteen. De CAO-arbeidsvoorwaarden en bedrijfstakeigen regelingen zijn in beginsel samengevoegd. Dat geldt ook voor het arbeidsomstandighedenbeleid van de gehele afbouw. Het meest belangrijke is echter dat in het verslagjaar steeds meer leden van de voormalige ABN de weg naar Veenendaal weten te vinden en het ‘NOA-Afbouwcentrum’ ook voor deze leden een begrip wordt. Integratie van natuursteen in de afbouw was/is geen doel op zichzelf, maar moet een bijdrage leveren aan het goede gevoel van leden en bijdragen aan meer effectiviteit en efficiency in de bedrijfstak natuursteen. Het proces van verdergaande integratie is onomkeerbaar, maar dient wel te geschieden met beleid en oog voor draagvlak.  

Producenten

Een zeer belangrijke rode draad in 2017 was de discussie over contacten met producenten. Daarbij wordt niet gedoeld op mogelijke belangentegenstellingen, maar vooral op de vraag hoe wij, rekening houdend met wederzijdse belangen, de positie van werkenden en bedrijven in de bedrijfstak kunnen verbeteren. De bedrijfstak is eigenlijk niet het goede woord, want in de afbouw zijn er meerdere bedrijfstakken actief. De Hoofdsector Plafond- & Wandmontage heeft de eer om de meest concrete afspraken met producenten te hebben gemaakt in 2017. NOA en NVF (vereniging van een aantal producenten in de plafond- en wandsector) hebben het bureau Tremio laten inventariseren op welke terreinen samenwerking voor de hand ligt. In vraaggesprekken met producenten, leden van NOA, aannemers en andere stakeholders werden onderwerpen geselecteerd die nu in werkgroepen worden uitgewerkt. Bij stukadoors werd binnen het raamwerk van de Stichting Stuc over diverse zaken gesproken. Zeker is dat de samenwerking met producenten hoog op de agenda blijft staan in 2018 en 2019. 

Zware beroepen

Wat iedereen in de sector al wel wist, hebben CAO-partijen afbouw in 2017 ook wetenschappelijk laten vastleggen: Door het fysiek zware werk heeft de bedrijfstak afbouw een twee keer zo hoge uitstroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen dan het landelijke gemiddelde. Werknemers in de afbouw beginnen in vergelijking met het landelijk gemiddelde eerder te werken en eerder bij te dragen aan de kassen van het bedrijfspensioenfonds en AOW. Helaas komen werknemers in de afbouw gemiddeld iets eerder te overlijden. Toen in de zomer in opdracht van sociale partners afbouw het rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw verscheen, waarin de bovenstaande conclusies waren opgenomen, hadden CAO-partijen hoop dat dit de politiek in beweging zou krijgen. Aan de media-aandacht heeft het niet gelegen, maar de meerderheid van politieke partijen is tot op de dag van vandaag horende doof en ziende blind voor reële argumenten die de afbouwsector opwerpt.  

Van Arbouw naar Volandis

In 2017 verscheen aan de horizon een nieuwe organisatie met de naam Volandis, die de werkzaamheden van Arbouw zou overnemen. Van dragende organisatie binnen Arbouw werd NOA aan werkgeverszijde ineens opdrachtgever van Volandis. Van Arbocatalogus tot RI&E en van PAGO-keuringen tot wetenschappelijk onderzoek op terreinen van arbeidsomstandigheden. CAO-partijen kozen vooralsnog voor samenwerking met Volandis. De eerste dienstverlening van het nieuwe Volandis verliep niet naar tevredenheid. Deels door problemen bij derden, maar ook deels door toedoen van Volandis zelf. In 2018 zal daarom door Volandis moeten worden aangetoond dat Volandis naar tevredenheid functioneert, want het adagium “klant is koning” geldt ook in de relatie bedrijfstak afbouw met Volandis. Het gaat uiteindelijk om goed arbeidsomstandighedenbeleid voor de bedrijfstak afbouw.  

Politieke lobby

NOA en AFNL hebben samen een forse politieke agenda opgesteld die niet zomaar door elke politieke partij wordt overgenomen. Door de positie van onze bedrijven in het midden- en kleinbedrijf van de bouwnijverheid worden niet alle standpunten door eenieder gedeeld. Daarom besloot het bestuur van stichting AFNL-NOA dat het gewenst was om een voorzitter met een politiek profiel aan te trekken. Op 1 juni 2017 trad Sharon Gesthuizen aan als onze nieuwe voorzitter met de opdracht om de politieke agenda van AFNL-NOA onder de aandacht te brengen van de heren en dames politici in de Staten-Generaal.

Tegelzetters

Tegelzetters zijn ook afbouwers. Vandaar onze samenwerking met BOVATIN. Met het voorbehoud van toestemming door de Algemene Ledenvergadering van BOVATIN zullen de leden van deze organisatie naar verwachting in 2018 aansluiting krijgen bij onze Geschillencommissie. Het onderzoek samenwerking secretariaten had tot gevolg dat het Bondsbureau van BOVATIN (thans secretariaat genoemd) op 1 januari 2018 in Veenendaal is ondergebracht. De samenwerking bevalt zowel NOA als BOVATIN goed. Dat is de reden waarom voor de periode 2018-2019 een nieuwe overeenkomst is afgesloten. Belangrijk onderdeel van dit contract is het onderzoek naar het eventueel van toepassing verklaren van de CAO Afbouw op tegelzetters. Hoe de samenwerking zich precies gaat ontwikkelen kan niet met zekerheid worden voorspeld. 

Lees het volledige jaarverslag van de secretaris.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid