NOA Menu
woensdag 11 oktober 2017

Regeerakkoord stevig fundament maar onvoldoende fiscale maatregelen

Het Regeerakkoord biedt ondernemers in bouw, afbouw- en infrasector een paar noodzakelijke perspectieven waarop de sector al geruime tijd wacht. Zo wordt de zeer gewenste MKB Toets op wet- en regelgeving ingevoerd, worden de loondoorbetalingsplicht en re-integratieplicht van zieke werknemers in het tweede ziektejaar afgeschaft en wordt er gesleuteld aan het systeem van contractperiodes in het ontslagrecht.

Regeerakkoord?

AFNL-NOA heeft zich natuurlijk ook al uitgesproken tegen verhoging van het lage btw-tarief en het verlagen van de zelfstandigenaftrek; dit zijn bepaald geen stimulansen voor mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra. We plaatsen ook kanttekeningen bij de nieuwe opdrachtgeversverklaringen ter vervanging van de modelovereenkomst bij de wet DBA en de compensatie voor oudere werknemers bij afschaffen van de doorsneeproblematiek in pensioenen. Daarnaast kan door inperking van de hypotheekrenteaftrek en verlaging van het eigenwoningforfait het vertrouwen in de woningmarkt worden geschaad. 

MKB Toets

Wel samen we samen met AFNL verheugd dat in het Regeerakkoord wordt aangegeven dat de MKB Toets op alle voor het mkb relevante wet- en regelgeving wordt ingevoerd. Hieraan is het afgelopen jaar, na aanname van de motie door de Tweede Kamer, al de nodige invulling gegeven. Een MKB Toets zorgt voor een op zichzelf staande praktijktoets die de uitwerking en effecten van wetten en regels in het mkb beter kan regelen. Dit wordt hopelijk een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de nu geldende bijlage bij de Bedrijfseffectentoets. 

Loondoorbetalingsplicht en ontslagrecht

Ronduit verheugend is het dat coalitiepartijen, snel na het mislukken van het sociaal akkoord, een aantal stappen hebben gezet om de al jaren slepende risico’s op de arbeidsmarkt uit de weg te ruimen. In ieder geval vervallen voor ondernemers het tweede loondoorbetalingsjaar bij ziekte en de daaraan gekoppelde re-integratieplicht. De regeling wordt helaas beperkt tot bedrijven met max. 25 werknemers. Er wordt ook meer balans gebracht in de contractperiodes (na 3 jaar vast contract) en in het ontslagrecht wordt gepoogd een paar scherpe randjes weg te halen. Echter hier zullen meer stappen gezet moeten worden. 

DBA wassen neus

Gelukkig hebben de coalitiepartijen vastgesteld dat de huidige wet DBA een WASsen neus is. AFNL-NOA zal er in dit verband blijven hameren op duidelijkheid rondom het begrip zzp’er. We gaan graag in op de uitnodiging van coalitiepartijen om mee te denken over de wijze waarop de nieuwe opdrachtgeversverklaring gestalte moet krijgen. 

Belastingveranderingen

De verlaging van de VPB juichen we natuurlijk toe. Het lijkt er echter op dat de IB-ondernemers opnieuw achtergesteld worden. Er is generiek voordeel van de lagere schijf in de IB, maar de Zelfstandigenaftrek gaat omlaag. Voor alle stukadoorsbedrijven is de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9% natuurlijk meer dan vervelend: we hopen niet dat dit een nieuw grijs, danwel zwart circuit in de hand werkt. Door deze verhoging van de btw op arbeidsintensieve diensten zijn particuliere huizenbezitters meer kwijt aan stukadoorswerkzaamheden. Uiteraard hebben we al op het plan geageerd, toen we in de Haagse wandelgangen vernamen over de verhoging.  

Eerder pensioen voor zware beroepen?

We vragen ons af hoe bij de vernieuwing van het pensioenstelsel de compensatie voor oudere werknemers wordt geregeld en de kosten worden vereffend. In de pensioenparagraaf van het Regeerakkoord staat vermeld dat de doorsneesystematiek wordt afgeschaft, maar AFNL-NOA mist een meer realistische benadering voor onze zogenaamde ‘zware beroepen’. Graag zien we dat de AOW-leeftijd gekoppeld wordt aan de lengte van het dienstverband voor met name werkenden in bouw, afbouw en infra. 

Onderwijsstimulansen onvoldoende duidelijk

Ten aanzien van het beroepsonderwijs zijn er enige stimulerende maatregelen aangekondigd. Ook is er het plan dat het mbo zal worden afgestemd op de regionale arbeidsmarktperspectieven. We vragen ons hierbij af wat er gebeurt ter stimulering en behoud van kleinschalige opleidingen in ambachtelijke beroepen.

Zwabberend beleid woningmarkt

Het overheidsbeleid ten aanzien van de woningmarkt ervaren we als ‘zwabberend’.  Mensen die net een hypotheek hebben afgesloten, krijgen te maken met inperking van de hypotheekrenteaftrek en mensen die hun hypotheek hebben afgelost, krijgen een soort boete op aflossing, door verlaging van het eigenwoningforfait. Dit nieuwe beleid stimuleert natuurlijk niet het vertrouwen in de woningmarkt. Een stabieler beleid van achtereenvolgende regeringen was zeer wenselijk gewenst. 

 

 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid