NOA Menu
maandag 19 maart 2018

Principeakkoord Cao Afbouw

Cao-partijen voor de Afbouwsector hebben op 16 maart 2018 een principeakkoord gesloten voor een tweejarige cao. De door NOA, FNV en CNV Vakmensen gemaakte afspraken gelden voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Principe akkoord cao Afbouw

Loon

De volgende structurele loonsverhogingen zijn afgesproken: 

  • per 1 juli 2018: 3% over het garantieloon plus 1% over het gedeelte van het overeengekomen loon boven het garantieloon; 
  • per 1 januari 2019: 1,5%; 
  • per 1 mei 2019: 1,5%. 

Een aantal cao-toeslagen en -vergoedingen wordt verhoogd en er komt een andere regeling voor loondoorbetaling bij onwerkbaar weer. De verkorting van de maximale WW-uitkering van drie naar twee jaar wordt in de cao gerepareerd. Uiterlijk op 1 januari 2019 wordt een nieuwe functiestructuur ingevoerd.  

Duurzame inzetbaarheid

Er zijn opnieuw afspraken gemaakt om te bevorderen dat werknemers gezond en gemotiveerd werkend de pensioenleeftijd halen. Daar trekt de sector in 2018 en 2019 in totaal ruim € 1.2 mln voor uit. Er komen verschillende experimenten met individuele loopbaangesprekken en de voorlichting over duurzame inzetbaarheid wordt geïntensiveerd. Daarnaast onderzoeken cao-partijen welke belemmeringen de regelgeving kent voor een eventuele regeling 'Eerder stoppen met werken voor zware beroepen' en hoe zo'n regeling er zou kunnen uitzien. 

Flexibilisering

In bijzondere gevallen mogen de grenzen van het normale dagvenster - de tijdstippen waartussen mag worden gewerkt – verder worden verruimd. De werkgever wordt verplicht te controleren of uitzendbureaus aan uitzendkrachten in de Afbouwsector hetzelfde loon betalen als dat van werknemers in de sector die hetzelfde werk doen. Als een ongewenste vorm van flexibilisering beschouwen cao-partijen het invullen van de BBL-vakopleiding via een uitzendbureau. Dit wordt verboden. 

Toekomst van de sector

De behoefte aan nieuwe, gekwalificeerde arbeidskrachten in de Afbouwsector groeit sterk. Daarom gaat in 2018 een ambitieus Actieprogramma instroombevordering van start. Cao-partijen denken ook verder vooruit. Zij laten onderzoek doen naar de toekomstige perspectieven voor de sector. 

Vorstverlet of calamiteitenregeling WW onwerkbaar weer

Nieuw is de invoering van de regeling vorst WW of de calamiteitenregeling WW onwerkbaar weer. Dit betekent dat bij strenge vorst of daarmee gelijkgestelde omstandigheden voor de werknemer recht ontstaat op een tijdelijke WW-uitkering. De werknemer mag geen nadeel ondervinden van de lagere WW-uitkering. Dit betekent dat de werkgever het verschil tussen WW-uitkering en vast overeengekomen loon moet aanvullen. Na publicatie van de afspraken werd het secretariaat van NOA overstelpt met vragen of vorst WW met terugwerkende kracht kan worden ingevoerd. Dat is helaas niet mogelijk. Met het voorjaar in aankomst, zal de regeling naar verwachting vanaf volgende winter voor werkgevers in de afbouw profijt kunnen hebben. Als dan ten gevolge van vorst niet gewerkt kan worden behoeft de werkgever, als aan de voorwaarden van de regeling wordt voldaan, niet de volledige verletkosten voor eigen rekening te nemen. Uiteraard informeren wij u in oktober/november nader over de regeling vorstverlet. Overigens wordt ook het verkorten van maximale WW-duur van werknemers van 36 maanden naar 24 maanden gerepareerd. De kosten worden volledig door werknemers gedragen.

Gezond pensioengerechtigde leeftijd bereiken

Over één ding zijn werkgevers en werknemers het in de afbouw roerend eens. Door het fysiek zware werk in de bedrijfstak afbouw is het een illusie te veronderstellen dat iedereen gezond de pensioengerechtigde leeftijd kan bereiken. De overheid moet komen met specifieke maatregelen om mensen met zware beroepen eerder in de gelegenheid te stellen met pensioen te gaan. Werknemers in onze sector beginnen eerder dan landelijk gemiddeld met pensioenopbouw en komen ook eerder dan het landelijk gemiddelde te overlijden. Cao-partijen stellen onderzoek in om alle wettelijke barrières te beslechten en op basis daarvan met voorstellen richting de politiek te komen. Dit betekent echter niet dat we zelf niets doen. Het bestaande programma Duurzame Inzetbaarheid wordt voortgezet, er komen een aantal experimenten en de voorlichting over de regelingen in de afbouw wordt geïntensiveerd.

Geen compleet nieuwe functie en loonstructuur

De huidige functie- en loonstructuur dateert nog uit de jaren ’90 en in beginsel moet het gebouw vernieuwd worden. Vakbonden eisen dat alleen dienstjaren bepalend zijn voor het doorstromen naar een nieuwe loonschaal. NOA daarentegen gaat uit van competenties en het kunnen beoordelen van de vooruitgang door middel van een beoordelingsgesprek. Een beoordelingssystematiek was en is voor vakbonden onbespreekbaar. Omdat aan invoering van een loongebouw ook kosten verbonden zijn, heeft NOA laten weten met dit standpunt van vakbonden geen behoefte te hebben aan een nieuw loongebouw. Nieuwe functies die zijn ontstaan, moeten in het bestaande loongebouw worden ingebouwd. Wel zullen partijen verder praten of er in de toekomst een nieuw loongebouw kan worden ingevoerd.

Integratie CAO Natuursteen in afbouw, maar we hebben oog voor kostengevolgen

In beginsel hebben we de afspraak gemaakt dat de CAO Natuursteen wordt geïntegreerd in de CAO Afbouw. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Een volledige gelijkschakeling zou op dit moment tot onaanvaardbare kostengevolgen leiden. NOA vindt dat niet wenselijk. Daarom hebben cao-partijen gekeken naar gelijkschakeling van regelingen. Daar waar echter ongewenste kostengevolgen optreden, worden de bestaande afspraken gehandhaafd. Zo blijft de arbeidstijd voor natuursteen gehandhaafd evenals het oude aantal atv-dagen. Uiteraard worden dergelijke verschillen in regelingen ook in de CAO-tekst vermeld.

Principeakkoord

Leden kunnen in de rechterkolom het volledige onderhandelingsresultaat cao Afbouw 2018-2019 downloaden na inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Als u het onderhandelingsresultaat niet ziet, dan moet u eerst bovenaan deze pagina inloggen bij 'LEDEN LOGIN'. Elk NOA-lid heeft een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Als u nog niet eerder bent ingelogd, dan activeert u eenmalig uw account. U gebruikt hiervoor het algemene e-mailadres, welke gelinkt is met de ‘stuur een bericht’ button op uw bedrijfspagina. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u die online aanvragen.  

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid