NOA Menu
woensdag 23 november 2016

Opschorten handhaving wet DBA; wat betekent dit voor de modelovereenkomst?

Afgelopen vrijdag 18 november 2016 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën besloten de handhaving van de Wet DBA tot ten minste 1 januari 2018 op te schorten. Conform de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is het de bedoeling dat er voor het werken met ZZP-ers een (sectorale) modelovereenkomst wordt gebruikt. Sinds invoering van de Wet DBA per 1 mei 2016 is er de nodige kritiek op.

Door de onduidelijkheid en onzekerheid die de wet tot op heden heeft opgeleverd, lijkt DBA zijn doel voorbij te schieten. Opdrachtgevers contracteren namelijk in toenemende mate géén ZZP-ers meer voor het uitvoeren van werkzaamheden. De wet DBA was echter in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid aan te pakken. Willen opdrachtgevers uitsluiten dat zij voor werkgeverschap kunnen worden aangemerkt, dan moet o.a. gebruik worden gemaakt van sectorspecifieke modelovereenkomsten. Na maanden intensief overleg lukte het de afbouwsector om een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst te verkrijgen.  

Minder opdrachten voor echte zelfstandigen

Het resultaat van alle onzekerheid betekent echter dat de echte zelfstandige er minder opdrachten door krijgt. Steeds vaker wordt er naar andere constructies gezocht om arbeidskrachten in te huren. Meerdere brancheorganisaties, waaronder NOA, hebben hierover bij de politiek aangeklopt. Dit heeft thans geresulteerd in het besluit om de handhaving van de wet DBA op te schorten. 

Wet DBA blijft gewoon van kracht

Met het opschorten van de handhaving is de wet DBA zelf niet ingetrokken. Dus de beoordeling of een ZZP-er toch geen werknemer is, zal ook de komende tijd nog steeds plaatsvinden! Deze beoordeling vindt feitelijk plaats op grond van verouderde wetgeving (1907) en past niet meer bij de huidige tijd. Met het opschorten van de handhaving wil staatssecretaris Wiebes tevens een fundamenteel onderzoek doen naar de definities van werknemerschap en ondernemer, om zo meer duidelijkheid te scheppen. Zoals het er nu naar uit ziet, zal dit niet meer door het huidige kabinet kunnen worden afgerond. Aangezien de samenstelling van een nieuw kabinet nog niet bekend is, is de uitkomst van dit onderzoek met daaraan gekoppelde conclusies dus hoogst onzeker. 

Blijf modelovereenkomst gebruiken

In de tussentijd hebt u dus nog gewoon te maken met de wet DBA. Hoewel de wet het gebruik van modelovereenkomsten niet verplicht stelt, is in de cao Afbouw en de cao Natuursteen voor bedrijven met personeel die ZZP-ers inhuren het gebruik van een modelovereenkomst verplicht gesteld. Strikt genomen betekent dit dat werkgevers “gewoon” door moeten gaan met het van toepassing verklaren en het werken met de modelovereenkomst Afbouw. In de modelovereenkomst voor de Afbouw zijn de diverse aspecten, die op grond van de huidige wetgeving van belang zijn om als opdrachtgever van een ZZP-er niet als werkgever te worden aangemerkt, opgenomen. Omdat Wiebes het doel heeft de definities van werknemerschap en ondernemerschap duidelijk te stellen, kan dit betekenen dat bepaalde aspecten in de modelovereenkomst ook in een ander daglicht komen te staan. Echter ook dan zullen er nog steeds een aantal criteria van kracht blijven die nu ook in de modelovereenkomst Afbouw staan opgenomen. 

Uitstel handhaving betekent niet dat er geen handhaving plaatsvindt!

Hoewel de handhaving is uitgesteld, wordt er nog wel degelijk gecontroleerd door de Belastingdienst. Als bij een controle blijkt dat de wijze waarop een opdrachtgever met ZZP-ers werkt niet helemaal (of helemaal niet) juist blijkt te zijn, volgen er in principe geen sancties (naheffing en boetes). Tenzij er sprake blijkt te zijn van fraude of opzettelijk aansturen op schijnzelfstandigheid. In dat geval wordt er wel degelijk gehandhaafd en kunnen er wel degelijk sancties worden opgelegd. Zorg er dus voor dat u bij het werken met ZZP-ers zeker niet de indruk wekt dat u met schijnzelfstandigen werkt. Bekijk hier de aandachtspunten om correct te werken. Lees ook de meest gestelde vragen over het gebruik van de modelovereenkomst Afbouw. 

Modelovereenkomst in relatie tot cao

Hoewel de huidige modelovereenkomst mogelijk in de (nabije) toekomst niet meer nodig zal zijn, of in een aangepaste vorm, is de modelovereenkomst Afbouw op zijn minst een goed referentiekader om uw huidige werkwijze tegen het licht te houden. Omdat de modelovereenkomst op grond van de cao verplicht is, maar er dus thans door de politiek een pas op de plaats wordt gemaakt, zal NOA op korte termijn met de vakbonden in overleg treden om te zien hoe we de komende tijd met de modelovereenkomst om kunnen gaan. Wij houden u uiteraard op de hoogte van ontwikkelingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid