NOA Menu
dinsdag 15 september 2015

NOA en AFNL over Miljoenennota 2016

Merken mkb-ondernemers in de bouw écht iets van lastenverlichting?!

Op Prinsjesdag zijn lastenverlichtingen aangekondigd. Die zijn vooral geënt op werkenden. Liever hadden NOA en AFNL ook een verlaging van indirecte belastingen gehoord en verlaging van ondernemersrisico’s bij het in dienst nemen van personeel.

Reactie Miljoenennota 2016

Het kabinet zet met zijn lastenverlichting op arbeid, verlaging van belastingtarieven en verlenging van belastingschijven in op iets betere bestedingspatronen voor met name werkenden. De gemiddelde consument en tal van sectoren zijn hierbij gebaat, maar het mkb in de aannemerij vist goeddeels achter het net. Wanneer het kabinet tevens de intentie heeft hiermee de lonen te kunnen matigen, helpt de FNV deze wens met haar recente looneisen direct om zeep.

Lastenverlichtingen voor ondernemers?

AFNL en NOA hadden liever gezien dat het kabinet ook een verlaging van de indirecte belastingen voorstelt en risico’s voor mkb-ondernemers beperkt bij het in dienst nemen van personeel. Gelet op het incidentele karakter van koop en verbouw van woningen en gebouwen, is de bouw veel meer gebaat bij maatregelen als het structureel verlagen van indirecte belastingen, zoals het lage btw-tarief op nieuwbouw en renovatie. Zo’n tarief zou naast aspecten als werk en werkgelegenheid ook in hoge mate maatschappelijke doelen dienen als vergroening, verduurzaming en energiebesparing. 

Daarnaast missen AFNL en NOA in de Miljoenennota specifieke maatregelen om het mkb -en dan specifiek mkb-bouw- te stimuleren. 

Hard getroffen

De meest actuele cijfers wijzen uit dat bedrijven in de sectoren bouw, afbouw en infra nog steeds vaste medewerkers moeten laten uitstromen. De sector (af)bouw is het hardst en meest langdurig getroffen door de crisis, heeft heel veel vast personeel moeten afstoten waardoor nog maar 30% van de mkb-aannemers in GA en B&U-sector vaste medewerkers in dienst heeft, en achterblijvende investeringen in opleiding, ICT en huisvesting baren grote zorgen. De sector heeft nog jaren nodig om uit het diepe dal te kruipen en had daarom enige toeschietelijkheid van het Kabinet verwacht, maar die blijft helaas grotendeels uit. 

Meer vertrouwen nodig

AFNL en NOA missen in de Miljoenennota in dit verband ook maatregelen om ondernemers weer wat vertrouwen te geven om vast personeel te durven aannemen. Transitievergoeding bij ontslag en loondoorbetaling in het tweede ziektejaar zetten een forse rem op het aannemen van vast personeel. Na publicatie van diverse onderzoeken over de nadelige effecten van deze wetten - specifiek op de bouw - en uitvoerige discussies hierover in de Tweede Kamer, rekenen AFNL en NOA er op dat het ministerie van SZW mkb-ondernemers snel tegemoet gaat komen met het verkorten van de SFB-status en de risico’s en lasten van de loondoorbetalingsplicht voor ondernemers in het tweede ziektejaar beperkt.  

Loondoorbetalingsplicht doorn in het oog

Hopelijk heeft de minister van SZW nog iets in petto na de Miljoenennota? De bouwsector heeft nog jaren nodig om te herstellen en ondanks het feit dat mkb-aannemers het liefst werken met vaste medewerkers, huren of lenen zij nu personeel in vanwege de grote risico’s van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de WWZ. Laat het kabinet snel een eind maken aan deze volstrekt onnatuurlijke situatie. 

Vakmanschap behouden

Afgeleide hiervan is dat opleidingen grotendeels stil liggen, ondernemers niet investeren in opleiding en mensen en het vakmanschap van de toekomst op het spel staat. Het gebaar van Minister Bussemaker om het mbo wendbaarder te maken richting bedrijfsleven en het bedrijfsleven meer invloed te geven, oogt sympathiek maar heeft in de bouw nog een lange weg te gaan. AFNL en NOA vertrouwen er op dat dit geen opstapje is voor meer bekostiging vanuit het bedrijfsleven.

Ook goed nieuws

Goed nieuws is de hergeboorte van de nieuwe tante Agaath-lening om het mkb te stimuleren door het fiscaal aantrekkelijker te maken geld aan het mkb te lenen. Lenen bij banken blijft voor het mkb een probleem, maar overigens financiert het mkb in bouw en infra traditiegetrouw veel met eigen geld. Dat eigen vermogens op dit moment danig zijn verschrompeld, doet de noodzaak goedkoop geld te lenen aanzienlijk groeien. Echter leningen moeten ook weer worden afgelost en daarvoor zien AFNL en NOA nog geen concrete oplossingen. 

Meer investeringen

De NHI, die beoogde institutionele beleggers zoals pensioenfondsen te laten investeren in de woningmarkt is, dankzij Europese besluitvorming, definitief van de baan. Dit ondanks eerdere toezeggingen van het Kabinet hieraan hard te trekken en de wens van Pensioenfondsen hierin te beleggen. Het kabinet geeft pensioenfondsen nu weer vrij spel om op deze markt achterover te leunen. 

Herstel woningmarkt moet doorzetten

AFNL en NOA vragen zich af wat er gebeurt als de rente gaat stijgen. Op dit moment is het interessant om te kopen, maar of dat zo blijft is zeer de vraag; de huizenprijzen vertonen een stijgende lijn. Gelukkig blijkt de woningmarkt één van de hoofdpijlers van economisch herstel. Op de olieprijs en de koers van de euro, twee andere pijlers, heeft de nationale overheid weinig invloed. Die invloed is er wel op een sector als de (af-)bouw en infra die grotendeels landelijk is georiënteerd. En juist in het stimuleren en ontzien van deze sector zouden nog wel wat tandjes mogen worden bijgeschakeld. Dit geldt ook voor de sociale woningbouw. Gezien onzekere dienstverbanden kunnen veel mensen op dit moment moeilijk aan hypotheek komen en is er steeds meer vraag naar sociale woningbouw. Hierin is jarenlang niet geïnvesteerd en wachtlijsten zijn opgelopen tot 8 jaar. Mede gezien de toevloed aan vluchtelingen, zal het beroep op dit soort woningen nog groter worden. NOA en AFNL zien nog nergens hoe het Kabinet hierop denkt in te spelen.

Niet meer stapelen

Mkb-infra ondernemers rekenen er tenslotte op dat het kabinet met het volgende MIRT niet opnieuw de fout in gaat opdrachten zodanig te stapelen, dat hiervan slechts een handjevol spelers vruchten kan plukken.

Overzicht kabinetsvoornemens bedrijfsleven

Download een Prinsjesdag overzicht van diverse voor het bedrijfsleven relevante kabinetsvoornemens voor 2016. Het start met de economische perspectieven voor Nederland, zoals het Centraal Planbureau (CPB) die in de Macro Economische Verkenning 2016 raamt. Maatregelen en cijfers zijn echter onder alle voorbehoud. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid