NOA Menu
woensdag 17 mei 2017

Nieuwe loon- en functiestructuur afbouw in de maak

In de huidige cao Afbouw wordt het loon van de werknemer bepaald aan de hand van functies (zoals in de cao opgenomen), de lengte van het dienstverband en de zogenaamde ervaringsjaren. Dit loon- en functiegebouw is verouderd en past niet meer bij de huidige tijd. Daarom is in de cao 2015-2017 de afspraak gemaakt om met een nieuwe competentiegerichte loon- en functiestructuur aan de slag te gaan: wat kan iemand en wat is daarbij een passende beloning. Dit is echter geen eenvoudige klus.

ORBA (1)

Een nieuwe structuur bedenken is één ding, maar er zitten allerlei vraagstukken aan vast. Hierbij valt te denken aan; welke functies zijn er in de sector? Wat zijn de gevolgen voor de loonkosten? Op welke wijze moeten de bestaande functies en lonen hierin opgenomen worden? Cao-partijen, NOA, FNV en CNV, hebben besloten dat de nieuwe loon- en functiestructuur op basis van de ORBA-systematiek moet plaatsvinden. Dit is in Nederland een veel gebruikte systematiek. Omdat dit heel specialistisch werk betreft, is besloten een extern bureau in te schakelen die dit systeem al gebruikt: de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). Er is inmiddels een werkgroep ingericht waar naast mensen vanuit het NOA-bestuur en secretariaat ook bedrijven uit de diverse sectoren zitting hebben. De nodige inbreng vanuit de praktijk is in dit traject natuurlijk ontzettend belangrijk. 

Onderzoek

Allereerst gaat AWVN zogenaamde referentiefuncties opstellen. Dit wordt gedaan door middel van deskresearch, bedrijfsbezoeken, concepten maken en deze concepten vervolgens weer toetsen aan de praktijk. Op dit moment vinden de bedrijfsbezoeken bij de diverse bedrijven plaats. Hiervoor is een goede verdeling van bedrijven in onze sectoren gemaakt (uit elke sector drie) en daarbij is ook de verdeling in grote (meer dan 10 werknemers), midden (5 - 10 werknemers) en kleine (minder dan 5 werknemers) bedrijven meegenomen. Dat er in dit stadium naar drie hoofdsectoren is gekeken, heeft te maken met het feit dat dit onderzoek in een vorige cao-periode al bij de natuursteensector heeft plaatsgevonden. Dit hoeft dus niet nog eens gedaan te worden. Alle overige bedrijven in de sector zijn via de mail met een enquête benaderd. Op deze manier komen we zoveel mogelijk over de diverse functies in de sector te weten, omdat we de enquêteresultaten kunnen combineren met de onderzoeksresultaten van de bedrijfsbezoeken.

ORBA

Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden referentiefuncties vastgesteld, die als uitgangspunt dienen voor het waarderen van de functies conform het ORBA-systeem. Zodra dit het geval is, zullen de groepsgrenzen moeten worden vastgesteld waarbinnen de functies komen te vallen. Uiteraard wordt de werkgroep hierbij betrokken, maar er zal ook een terugkoppeling plaatsvinden naar alle NOA-leden om te zien of de uitkomsten reëel zijn in relatie tot de praktijk. De vorm waarin dat gaat gebeuren, moet nog worden vastgesteld. 

Loongebouw

Zodra de functiewaardering in ORBA is gedaan, moeten de uitgangspunten voor het loongebouw worden bepaald. Daarin gaat het over zaken als het wel of niet inbouwen van bepaalde toeslagen, wel of geen periodieken, criteria voor toekenning van periodieken e.d. Zodra hier overeenstemming over is bereikt, zal op basis daarvan een concept-loongebouw ontwikkeld worden. In dit stadium zullen ook de natuursteenbedrijven weer meedraaien in het geheel. 

Effecten concept-loongebouw

Als het concept-loongebouw vastgesteld is, zal gekeken moeten worden wat voor effecten dit heeft (loonkosten, gevolgen voor lonen werknemers e.d.) en afhankelijk van die uitkomsten eventueel aangepast moeten worden. Nadat dit gebeurd is en partijen daar overeenstemming over hebben bereikt, zal het nieuwe loongebouw definitief vastgesteld worden en zullen afspraken gemaakt moeten worden over de indelingsprocedure e.d.

Implementatie en communicatie

Nadat er definitief een nieuwe loon- en functiestructuur is vastgesteld, moet deze natuurlijk geïmplementeerd worden. Dit zal zorgvuldig moeten gebeuren en vergt een goede communicatie naar zowel u als werkgever als alle werknemers. Er moet geen onduidelijkheid bestaan over hoe de nieuwe loon- en functiestructuur er uit ziet, wat de effecten er van zijn en met ingang wanneer het precies van start gaat. Vooralsnog hebben partijen er op ingezet om eind 2017 de nieuwe loon- en functiestructuur gereed te hebben. Of dit lukt, moet uiteraard nog blijken. Een nieuwe functie- en loonstructuur ontwikkelen en implementeren is veel en er moet natuurlijk regelmatig een terugkoppeling over de ontwikkelingen in het proces aan de leden plaatsvinden. Zorgvuldigheid staat voorop en is belangrijker dan snelheid. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid