NOA Menu
woensdag 26 augustus 2015

Nieuwe cao Afbouw definitief goedgekeurd

Op 1 juli bereikte NOA met FNV en CNV-vakmensen een akkoord over een nieuwe cao Afbouw voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017. Inmiddels hebben alle organisaties aangegeven in te stemmen met het onderhandelingsresultaat. Daardoor is er nu definitief sprake van een nieuwe cao. In de zomervakantie hebben vertegenwoordigers van NOA, FNV en CNV gepoogd de afspraken om te zetten in concrete cao-teksten. Die klus is op een oor na gevild. De komende weken zullen worden gebruikt om de afspraken in concreet beleid om te zetten. Toch zijn er al belangrijke zaken waar wij afbouwbedrijven met personeel nu op willen wijzen.

cao definitief

Loonsverhoging 5 oktober

Werknemers hebben met ingang van 5 oktober 2015 (nieuwe 4 weken periode) recht op een loonsverhoging van 1%. Hoewel in het principe-akkoord werd gesproken over 1 september kon de cao op deze datum nog niet algemeen verbindend worden verklaard. De verplichting om aan werknemers een loonsverhoging toe te kennen van 1% gaat daarom in op 5 oktober 2015. 

Overige loonsverhogingen

De overige loonsverhogingen conform cao zijn voorzien op de volgende data:

1 januari 2016 2,5%
1 januari 2017 2,5%
1 juli 2017 0,5%

Werknemers profiteren van een loonstijging. Gezien het totale pakket aan afspraken is er voor de werkgever over de duur van de cao juist sprake van een kostendaling.

Wijziging loondoorbetaling bij ziekte

Vanaf 1 januari 2016 behoeven werkgevers in het geval van ziekte geen 100% loon meer door te betalen in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar. De afspraak is zodanig veranderd dat u zowel in het eerste als tweede jaar van ziekte 85% van het loon moet doorbetalen. De wachtdagen komen vanaf 1 januari ook te vervallen. Voor werknemers die op 31 december 2015 ziek waren en dat na 1 januari 2016 nog steeds zijn, geldt een overgangsregeling. Deze werknemers hebben recht op 100% loondoorbetaling in het eerste jaar en 70% loondoorbetaling in het tweede jaar. Alle werknemers die na 1 januari 2016 ziek worden, vallen onder de nieuwe regeling van 85% loon in zowel het eerste als tweede ziektejaar.

Afschaffing Vakantiefonds 

Met ingang van 2 januari 2016 verdwijnt het vakantiefonds. Tot deze datum vallen de vrije dagen en feestdagen van de werknemer onder de vakantiebon. Na deze datum vervalt de werkgeversbijdrage aan het vakantiefonds en moet u de vrije dagen en feestdagen alsmede vakantietoeslag aan de werknemer betalen. De afschaffing van het Vakantiefonds valt midden in het rechtenjaar. NOA gaat met vakbonden in gesprek om bedrijven zeer precieze adviezen te geven hoe er in deze overgangssituatie kan worden gehandeld. Werkgevers moeten zich er wel van bewust zijn dat zij in 2016 vakantiedagen, feestdagen en vakantietoeslag aan werknemers moeten betalen. Omdat de bijdrage aan het Vakantiefonds vanaf 1 januari 2016 vervalt, moet u vanaf dat moment geld reserveren om aan de financiële verplichtingen richting uw werknemers te voldoen.  

Verdwijnen seniorendagen 

Met ingang van 1 januari 2016 vervallen de seniorendagen. Er geldt echter wel een overgangsregeling voor werknemers die op 31 december 2015 onder de cao werkzaam zijn en 55 jaar of ouder zijn. De werknemer behoudt dan het aantal seniorendagen waarop hij al recht had. De werkgever moet over deze dagen 90% van het loon doorbetalen (dus geen 100%). Wel blijft de premie voor de pensioenopbouw gebaseerd op 100% van het loon. De seniorendagen kunnen gedeclareerd worden bij het O&O-fonds. Samenvattend betekent het dat werknemers die nu nog geen seniorendagen hebben daar in de toekomst geen aanspraak meer op kunnen maken. Dat geldt dus ook voor werknemers die op dit moment 53 of 54 jaar zijn.

Veranderingen reiskosten

In de regeling reisuren en reiskosten treden behoorlijk verstrekkende veranderingen op. Ten aanzien van de reiskosten geldt de basisregeling dat de werkgever voor een veilig (collectief) vervoermiddel moet zorgen. Als dat niet aan de orde is, gelden de volgende verplichtingen: 

  • Werknemer heeft recht op een vergoeding van € 0,30 per kilometer als de werkgever het vervoer niet regelt en werknemer gebruik maakt van eigen vervoer;
  • Als de werkgever wel het vervoer regelt, maar de werknemer maakt met instemming van de werkgever gebruik van eigen vervoer, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van € 0,19. Als werknemer zonder instemming van de werkgever gebruik wenst te maken van eigen vervoer, dan behoeft de werkgever niets te betalen;
  • Als de werknemer naar het oordeel van de werkgever gebruik moet maken van openbaar vervoer, dan dienen de kosten van bus of tweede klas trein te worden vergoed tegen overlegging van een vervoersbewijs;
  • De bestaande dispensatieregeling reiskosten/reisuren wordt gehandhaafd.

Veranderingen reisuren

Ten aanzien van reisuren zijn ook afwijkende afspraken gemaakt. Voor de duur van de reis wordt gekeken naar de werkelijke tijd dat moet worden gereisd met openbaar vervoer, door de werkgever beschikbaar gesteld vervoermiddel of het eigen vervoermiddel. De reistijd die voor eigen rekening komt, is verruimd naar 45 minuten heenreis en 45 minuten terugreis. Voor de werknemer die als bestuurder van een auto optreedt, geldt de regel dat de eerste 30 minuten heenreis en eerste 30 minuten terugreis voor eigen rekening zijn. Bovendien is de vergoeding reistijd na de tijd die voor eigen rekening komt verlaagd naar € 10,- bruto per uur. Het verdient zeker aanbeveling om hier als werkgever goed naar te kijken, omdat hiermee kosten kunnen worden bespaard. De nieuwe vergoedingen treden met ingang van 1 januari 2016 in werking.

Verruiming arbeidstijden

De bestaande standaardregeling arbeidstijden (dus 7,5 uur per dag, 37,5 uur per week van maandag tot en met vrijdag) wordt gehandhaafd. Nieuw in deze cao is dat het dagvenster kan worden verruimd. De arbeid kan dan worden verricht van 6.00 uur in de ochtend tot 20.00 uur in de avond. Bovendien kan worden afgeweken van de standaard 7,5 per dag of 37,5 uur per week. Er gelden wel een aantal strikte voorwaarden  als een bedrijf van de nieuwe regeling gebruik wenst te maken:

  • Ondernemingsraad, Personeelsvergadering c.q. vertegenwoordiging moeten met meerderheid hebben ingestemd met de nieuwe regeling;
  • Maximaal drie zaterdagen per jaar kunnen worden aangemerkt als werkdag;
  • Er wordt gebruik gemaakt van weekroosters die minimaal vijf dagen van te voren bekend zijn bij de werknemers. Er wordt rekening gehouden met wensen van de werknemers. Alleen bij zwaarwegende belangen behoeft hier geen rekening mee te worden gehouden;
  • In vier weken kan er maximaal 150 uur worden gewerkt. Als dat aantal uren wordt overschreden, of er wordt buiten het dagvenster dan 6.00 uur tot 20.00 uur gewerkt, dan is er sprake van overwerk;
  • Als de werkgever gebruik maakt van deze regeling moet dat gemeld worden bij Technisch Bureau Afbouw. 

Ook deze regeling treedt met onmiddellijke ingang in werking.

Verdere uitwerking volgt

De nieuwe cao bevat nog veel meer afspraken die in de komende tijd moeten worden uitgewerkt. Wij zullen u zeker op de hoogte stellen van nieuwe ontwikkelingen. Zijn er nu al vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat in Veenendaal. Wij staan u graag te woord.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid