NOA Menu
woensdag 30 november 2016

Ministerie SZW heeft te weinig begroot om lasten mkb’ers in de afbouw te verlichten

De Begroting van SZW bevat een groot aantal financiële maatregelen om het dreigend koopkracht verlies van vooral ouderen en uitkeringsgerechtigden te voorkomen en de werkgelegenheid te bevorderen. Helaas heeft het Ministerie SZW nog steeds weinig op met de toegezegde verlichting van de lasten op arbeid. AFNL-NOA heeft een inhoudelijke reactie aan de betreffende Kamerleden gestuurd.

Lastenverlichting niet begroot

Foto: ANP

In de begroting zijn weliswaar stimuleringsregelingen opgenomen om oudere werknemers en langdurig werklozen in dienst te nemen, maar het gaat om kortdurende subsidies en niet om duurzame maatregelen zoals verkorting van de loondoorbetaling bij ziekte. 

Concurrentiepositie

In Nederland moeten werkgevers zieke werknemers twee jaar doorbetalen: het eerste jaar volledig en het tweede jaar meestal 70 procent, afhankelijk van de cao. Daarmee is Nederland een uitzondering in Europa. Duitse werkgevers hoeven werknemers slechts zes weken door te betalen, voor Belgische werkgevers is het zelfs maar vier weken. Groot-Brittannië komt met 28 weken nog het meest in de in de buurt van de 104 weken die in Nederland gelden.

Loondoorbetaling bij ziekte

De twee jaar loondoorbetaling bij ziekte is veel werkgevers een doorn in het oog en zet een rem op het in dienst nemen van vaste medewerkers. Uit onderzoek begin 2015, dat minister Asscher heeft laten uitvoeren, blijkt dat werkgevers zich wel verantwoordelijk voelen voor hun werknemers, maar dat de kosten lastig te betalen zijn en er te veel knelpunten zijn op het gebied van de re-integratie. Met name bij het vinden van passende arbeid in het zogenaamde tweede spoor.

Risicoselectie vaste contracten

Mkb’ers zijn vooral terughoudend bij het omzetten van tijdelijke contracten in vaste. Zij doen aan zogeheten risicoselectie. Omdat uit onderzoek is gebleken dat risicoselectie afneemt bij een kortere periode van loondoorbetaling, pleit AFNL-NOA ervoor om die periode voor grotere werkgevers te beperken tot een jaar en voor het mkb tot dertien weken. Voor grote bedrijven zou een jaar lang genoeg zijn, want het tweede jaar blijkt weinig toe te voegen voor de re-integratie. In het eerste jaar zijn al veel stappen gezet.

Advies SER is uitgesteld

Eind december heeft minister Asscher de SER gevraagd te adviseren over een sluitend stelsel voor loondoorbetaling bij ziekte voor werknemers en zzp’ers. In de adviesaanvraag wordt het CDA-voorstel voor een basisverzekering loondoorbetaling expliciet genoemd als een te onderzoeken optie. De SER is gevraagd nog voor de zomer met een advies te komen, zodat het kabinet op Prinsjesdag een plan kon presenteren en dit in de begroting van 2017 kon verwerken. Helaas is dit niet gelukt, omdat de SER heeft besloten om alle wetgeving m.b.t. arbeidsongeschiktheid te betrekken bij het advies voor verkorting van de loonbetaling bij ziekte. NOA en AFNL vinden dit zeer teleurstellend, omdat op dit specifieke wetgevingsdeel zonder kosten oplossingen kunnen worden gevonden. Vervroegen van de SFB-status en de no risk polis bieden al perspectief. 

Stimulering kennismigratie

Ter stimulering van de Nederlandse kenniseconomie zullen in 2017 enkele maatregelen ingaan om kennis gerelateerde migratie te bevorderen. Zo zal voor het internationale bedrijfsleven een regeling worden ingevoerd die een flexibele toelating voor het verrichten van werkzaamheden in Nederland door derdelanders mogelijk maakt.

Daarnaast zal het voor kennismigranten, wetenschappelijk personeel en studenten mogelijk worden gemaakt om naast hun werkzaamheden of studie activiteiten als ondernemer te ontplooien en deel te nemen in innovatieve start-ups. De AFNL en NOA onderschrijven het belang voor de Nederlandse economie om kennis gerelateerde migratie te bevorderen, maar zijn wel van mening dat er duidelijke regels moeten worden vastgesteld. Het is al gebleken dat met name Nederlandse detacheerders buitenlandse bouwvakkers uitlenen met gebruikmaking van de zogenaamde fiscale 30% regeling. Deze regeling is bedoeld voor hoger opgeleide kennismigranten, maar in de voorwaarden is aangegeven dat er een aantoonbare specifieke deskundigheid moet zijn. Bij bouwvakkers kan er geen sprake zijn van specifieke deskundigheid en wordt naar de mening van AFNL en NOA misbruik van de 30% regeling gemaakt. 

Pensioenen

AFNL-NOA pleit voor een flexibel pensioen/AOW. We doen graag suggesties aan de Tweede Kamer en de minister voor de invulling van deze flex-cao, gekoppeld aan het arbeidsverleden voor werknemers met zware beroepen binnen de (af)bouw en infra. Ook bij voorgaande discussies in de Tweede Kamer over verhoging van de AOW-leeftijd hebben we reeds aangedrongen op mogelijkheden om deze werknemers eerder te kunnen laten uittreden. Mede gezien het feit dat uit onderzoek is gebleken dat lager opgeleiden, vaak werkzaam in de zware beroepen, een 7 jaar kortere levensverwachting hebben dan hoger opgeleiden.

Belangrijke zaken doorgeschoven 

NOA en AFNL zijn teleurgesteld dat het kabinet een aantal belangrijke zaken, met name loondoorbetaling bij ziekte en pensioenleeftijd, doorschuift naar een volgend kabinet. Rutte-II hakt ook geen knopen door over de wankele positie van flexwerkers en zzp'ers. Dat leidt tot concurrentie naar het putje van de arbeidsmarkt en daar heeft iedereen last van. Als het kabinet wil zorgen dat meer mensen een vaste baan krijgen, zullen op korte termijn voor het mkb nijpende wet- en regelgeving moeten worden aangepast!

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid