NOA Menu
woensdag 12 september 2018

Loondoorbetaling bij ziekte moet anders

NOA heeft zich de afgelopen jaren, samen met de AFNL, steeds ingezet voor het verkorten van de loondoorbetaling bij ziekte voor mkb-bedrijven. Het doorbetalen van loon gedurende 2 jaar en de bijkomende verplichtingen en kosten voor re-integratie, tellen voor deze bedrijven onevenredig zwaar en zijn een reden om geen of heel beperkt werknemers in (vaste) loondienst te nemen.

Loondoorbetaling Bij Ziekte Moet Anders

Hoewel het kabinet bij haar aantreden aangaf hier het nodige aan te gaan doen, mede omdat het onderwerp alle aandacht van de politiek had, lijkt de aandacht inmiddels weer aardig af nemen. Nadat het kabinet via het regeerakkoord had aangekondigd met nieuwe wetgeving te komen, lijkt het dossier weer helemaal stil te liggen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. De problematiek is ondanks de economisch betere tijd niet afgenomen. NOA heeft samen met AFNL recentelijk nog haar visie op dit dossier aan de orde gesteld bij o.a. MKB-Nederland en de politiek.

Wachten op mogelijke oplossing

In de afgelopen maanden werd steeds duidelijker dat men in het kabinet vooralsnog zat te wachten op een mogelijke oplossing uit de polder. Men hoopt dat werkgevers (VNO-NCW en MKB-Nederland) en werknemers (FNV en CNV) er op centraal (landelijk) niveau uitkomen en een oplossing aandragen. Het is recentelijk duidelijk geworden dat dit niet gaat gebeuren. Het is daarom belangrijk dat er in ieder geval vanuit werkgevers duidelijk wordt aangegeven hoe wij de oplossing zien.  

Stabiele premie voor 1e en 2e ziektejaar

Vanuit MKB-Nederland en VNO-NCW wordt daarbij vooral aangestuurd naar een oplossing via de weg van de private verzekeraar. Los van de exacte periode waarover de werkgever nog wel gewoon het loon moet doorbetalen (men denkt aan 3 maanden) zou de financiering daarna, dus van het tweede ziektejaar en de re-integratie, geregeld moeten worden via de weg van de private verzekeraars. Nadat de loondoorbetaling bij ziekte voor de mkb-werkgever is gestopt, zou dan alsnog via de weg van een particuliere verzekering de financiering van de resterende periode, het tweede ziektejaar en de re-integratie moeten worden geregeld. Dit is niet de weg die NOA voor ogen staat. Net als bij de huidige verzekeringsmodellen voor de verzuimverzekeringen kan in dat geval een individueel bedrijf, als het verkeerd gaat, zomaar te maken krijgen met een premiestijging in de jaren daarna tot wel 300%. Dat mag niet gebeuren. Inmiddels heeft ook MKB-Nederland dit omarmt en is een voorwaarde voor de weg van de private verzekeraar in ieder geval een stabiele premie voor zowel het eerste als tweede ziektejaar, waarbij meteen de kosten van de re-integratie voor de werkgever verdisconteerd zijn. Ook dient in een dergelijke situatie de werkgever na de overdracht aan de verzekeraar feitelijk van zijn verantwoordelijkheid ontslagen te worden. Uiteraard moet deze wel medewerking blijven verlenen aan het re-integratieproces voor zover dat door de werkgever kan worden ingevuld.  

Collectieve financiering

Hoewel er nu bij de weg richting de private verzekeraar veel meer gedacht wordt aan een vorm van meer collectieve financiering, blijft naar het oordeel van NOA nog steeds het probleem van de knip in de behandeling van de zieke werknemer. Nadat de verzekeraar de zaak heeft overgenomen moet aan het eind van de rit een aanvraag gedaan worden voor een uitkering bij het UWV, waarbij (nog steeds) een beoordeling van het re-integratietraject plaatsvindt. Dat kan naar het oordeel van NOA een stuk eenvoudiger. Ook in de voorstellen van het kabinet gaat men vooralsnog uit van een collectieve verzekering via het UWV voor de financiering en re-integratie. Deze voorstellen liggen zeer dicht tegen die van NOA aan.   

Minst omslachtige oplossing

NOA en AFNL kiezen vooralsnog voor de minst omslachtige oplossing. De loondoorbetaling bij ziekte in het tweede ziekte jaar en re-integratie gaan over naar het UWV en worden gefinancierd als collectieve verzekering vanuit de reeds bestaande Werkhervattingskas. Hiervoor betaalt u als werkgever thans ook al premie voor de WGA en ZW (voor o.a. zieke werknemers met contracten voor bepaalde tijd) en wat is er logischer dan op deze wijze ook de loondoorbetaling van het tweede ziektejaar hieruit te financieren? Volgens NOA is dit een stuk eenvoudiger, waarbij ook de re-integratie van de werknemer eenvoudiger kan worden voortgezet.  

Eén loket

Een bijkomend voordeel is namelijk dat daarbij meteen de één loket gedachte wordt ingevuld. De werknemer is namelijk al vanwege de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar bekend bij het UWV. Het UWV kan dan meteen doorpakken bij het re-integreren van de werknemer en het beoordelen van het mogelijke recht op een WIA (WGA of IVA)-uitkering of als de werknemer niet arbeidsongeschikt wordt beschouwd, een WW-uitkering. 

In eigen hand

Natuurlijk zijn er ook bedrijven die het graag in eigen hand willen houden en bijvoorbeeld nu al Eigen Risicodrager zijn voor de WGA en ZW. Bij de Werkhervattingskas bestaat deze mogelijkheid reeds voor deze regelingen. Als een bedrijf dit liever zelf via een verzekeraar wil regelen, is dat geen probleem. Dit kan dan, als bedrijven dit willen, ook meteen voor de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar. Met het voorstel van AFNL-NOA kan men het dus op redelijk eenvoudige wijze regelen, terwijl bedrijven die het liever zelf willen doen dit ook gewoon kunnen. Naar de opvatting van NOA is dit een oplossing die voor iedereen passend is. Met deze visie blijven wij dan ook de politiek benaderen om duidelijk te maken dat goede oplossingen toch echt meestal ook eenvoudig zijn. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Teken petitie

Steun onze actie om de politiek te bewegen de loondoorbetalingsplicht in te korten! Teken de petitie.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid