NOA Menu
woensdag 16 november 2016

Kabinet toont te weinig ambitie met Belastingplan 2017

Gaat het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan de norm vormen? Dan is het Kabinet al uit geregeerd. NOA en AFNL vinden dat zeker voor ondernemers in de ambachtelijke sectoren van het midden- en kleinbedrijf (die vallen onder de Inkomstenbelasting) geen maatregelen worden voorgesteld die een structurele verbetering van omstandigheden geven.

Reactie Belastingplan 2017

AFNL-NOA juicht het verhogen van de eerste schijf Vennootschapsbelasting van € 200.000,- naar uiteindelijk € 350.000,- in 2021 toe. Maar het is schrijnend dat voor IB-ondernemers niets wordt gedaan. Zoals bekend wordt over de eerste schijf 20% in plaats van 25% VpB geheven. 

Nivellerende maatregelen in de Inkomstenbelasting

Het is zeer opvallend dat het Kabinet ook in zijn nadagen weer op forse manier inkomenspolitiek bedrijft. Dat valt af te leiden uit de volgende voorstellen:

  • De derde schijf in de Inkomstenbelasting zou na inflatiecorrectie en op grond van bestaand beleid verhoogd moeten worden naar € 67.472,- (hierin zijn de normale verhogingen en inflatiecorrectie verwerkt). Echter, deze is met € 400,- verlaagd naar € 67.072,- hetgeen dus betekent dat hier meer belasting wordt geheven, die ten koste van de koopkracht gaat;
  • De maximale arbeidskorting wordt met € 46,- verlaagd, nadat met aangekondigde verhogingen en inflatiecorrectie rekening is gehouden. Verder wordt het startpunt van de arbeidskorting verlaagd en bedraagt deze korting in 2017 maximaal € 3223,-. Dat betekent een extra verlaging van € 1500,- ten opzichte van de reeds aangekondigde verlaging;
  • Voor pensioengerechtigden met een verzamelinkomen van maximaal € 36.057,- wordt de ouderenkorting licht verhoogd.

NOA en AFNL zetten grote vraagtekens bij het voortzetten van het nivelleringsbeleid van het Kabinet. Zeker als het de vele ondernemers in het mkb, die toch al zeer hebben geleden onder de gevolgen van de economische crisis in de afgelopen jaren, raakt. 

Verhoging eerste schijf Vennootschapsbelasting

AFNL-NOA juicht het ook toe dat de eerste schijf Vennootschapsbelasting in de periode van volgend jaar tot 2020 stapsgewijs wordt verhoogd van € 200.000,- naar € 350.000,-. Voor de ondernemers die vallen onder deze belasting is een dergelijke ontwikkeling positief. In het Belastingplan wordt echter geen enkele aandacht geschonken aan de ondernemer die het bedrijf voert in de rechtsvorm van bijvoorbeeld een eenmanszaak of een VOF. Ook deze ondernemers hebben behoefte aan aanpassing van de belastingdruk. Waarom wordt in de voorstellen geen aandacht geschonken aan de vraag of aanpassing van ondernemersfaciliteiten in de IB-sfeer mogelijk zijn? AFNL en NOA vinden dat een gemiste kans.

Verruiming regeling start-ups is willekeur

Het kabinet stelt vanaf 2017 € 50 miljoen ter beschikking voor de stimulering van start-ups MKB. Een groot deel van dat bedrag wordt besteed aan de gebruikelijke loonregeling voor start-ups. Onder de gebruikelijke loonregeling wordt verstaan dat het belastbaar loon van de DGA in veel gevallen tenminste € 44.000,- bedraagt. Als het aan het Kabinet ligt, wordt dat bedrag voor innovatieve start-ups op het minimumloon gesteld. AFNL-NOA vindt dat hier sprake is van willekeur. Feitelijk is sprake van discriminatie, want waarom krijgen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de bouwnijverheid niet een gelijke faciliteit? Zoals aangegeven hebben vele bedrijven in de bouwnijverheid nog steeds geen vet op de botten. Veel ondernemers zouden er daarom de voorkeur aan geven af te zien van salaris en de onderneming bedrijfseconomisch te versterken. Overigens vragen NOA en AFNL zich af of de betekenis van de start-ups niet sterk wordt overdreven. Er zijn veel meer sectoren met veel mkb-bedrijven, zoals de ambachtelijke sectoren in de bouwnijverheid, die een duwtje in de rug van het Kabinet goed kunnen gebruiken. 

Meer aandacht voor BTW-beleid 

In het Belastingplan wordt voorgesteld om de BTW-vrijstelling voor watersportorganisaties te wijzigen. Naar aanleiding van dit voorstel vragen NOA en AFNL het kabinet wederom om de reeds afgeschafte lage BTW-regeling voor onderhoud en renovatie aan onroerend goed weer in te voeren en permanent te maken. Deze regeling, die tijdens de crisis een tijdelijke karakter droeg en zeer succesvol was, moet naar het oordeel van AFNL-NOA een permanent karakter krijgen. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid