NOA Menu
donderdag 11 juni 2015

Het verenigingsjaar 2014 in vogelvlucht

2014 was voor de afbouwbranche en NOA een zwaar, onstuimig jaar. Opvallend is het grote aantal veranderingen in het speelveld van de afbouw. De AFNL is een goede, nuttige partner. Bedrijfschap Afbouw bestaat niet meer en 2014 stond ook in het teken van overname van taken van A&O Services door PGGM . Een nieuwe cao kwam er helaas niet.

Jaarverslag (1)

De economische situatie voor de afbouw bleef in 2014 moeilijk. Prijzen stonden onder druk. Het personeelsbestand van de cao nam verder af. Helaas waren ook veel ondernemers genoodzaakt om hun onderneming te staken. Toch zijn er indicaties dat er verbetering komt. Als de voorspellingen juist zijn, zal dit jaar enige verbetering optreden.


Positief is de goede samenwerking met de Aannemersfederatie Nederland (AFNL), die leidt tot een sterkere, goed zichtbare belangenbehartiging in politiek Den Haag. Hendrik Ruys is de beoogde opvolger van Jan van de Kant als NOA-voorzitter. Dit en meer staat in het NOA Jaarverslag 2014, geschreven door secretaris Frank Rohof.

Prima samenwerking met AFNL

De samenwerking met de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) is één van de meest opvallende, positieve ontwikkelingen in 2014. Eén van de doelen is een betere belangenbehartiging van de aangesloten bedrijven. NOA en AFNL gingen samen op bezoek bij de Tweede Kamerfracties van VVD, Christen Unie en PvdA. Emile Roemer kwam samen met Tweede-Kamerlid Paul Jansen op bezoek in Veenendaal, terwijl Pieter Omzigt van het CDA de Algemene Ledenvergadering toesprak. Ook waren er contacten met individuele leden van Tweede Kamerfracties. NOA en AFNL hadden verder gezamenlijk overleg over onderwijs en arbeidsvoorwaarden. Om deze samenwerking te vereenvoudigen is de stichting AFNL-NOA opgericht. Beide organisaties vertegenwoordigen veel ambachtelijke beroepen in het midden- en kleinbedrijf van de bouwnijverheid en dus zijn ook veel belangen identiek.

Geen nieuwe cao

Helaas verliepen de gesprekken stroef over aanpassing van de cao. Onze wens naar een modern arbeidsvoorwaardenpakket werd koeltjes ontvangen door de vakbonden. Het gevolg is dat er sinds eind 2014 geen cao-arbeidsvoorwaarden van toepassing is. In het afgelopen decennium zijn arbeidspatronen fundamenteel veranderd. Het cao-bestand aan werknemers is in zo’n 10 jaar ruwweg gehalveerd tot 4300 werknemers. Het aantal ZZP-ers steeg met enkele duizenden tot 6500. Ook uitzendarbeid en toestroom van buitenlandse werkkrachten namen toe. Mede door de enorme prijsdruk konden afbouwbedrijven de lasten van de cao niet meer dragen. Al in 2013 spraken we met werknemersorganisaties over de noodzaak van een fundamenteel gemoderniseerde cao. Helaas konden we in 2014 geen overeenstemming krijgen.

Beweging in cao-regelingen

De komende jaren verandert er veel bij de cao Bedrijfstak eigen regelingen, zoals aanvullingsregelingen 55+/55-, het Vakantiefonds, O&O-fonds en het aanvullingsfonds WW. In 2014 is het Risicofonds definitief geliquideerd. De 55+ regeling en de 55- regeling zijn samengevoegd. De 55+ regeling houdt in 2016 op te bestaan. In 2014 zijn gesprekken gevoerd over opheffing van het Vakantiefonds, omdat de fiscale voordelen van de vakantiebon verdwenen zijn en de kosten van het fonds aanzienlijk. 

Toekomst van de Afbouw

NOA werkte ook in 2014 hard aan modernisering van de dienstverlening aan haar leden. In het oog springend is de ‘Toekomst van de Afbouw’. Hiermee steunt NOA haar leden bij marketing en ondernemersvaardigheden. Zo ontvingen leden handige factsheets over  ‘Promoot jezelf’ en ‘Bouwen aan een succesvolle Facebook-bedrijfspagina’, het boekje ‘NOA Winstpakkers’, de scan ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO) en is er een praktische ondernemersopleiding met tien themamodules te volgen. 

Paritair bestuurde organisaties

Het verslagjaar was voor de paritaire organisaties zeer hectisch. De overheid wil niet dat bedrijfschappen blijven voortbestaan. Daarom moesten we na ruim 60 jaar trouwe dienst het  Bedrijfschap Afbouw eind 2014 ten grave dragen. In 2013 was de verkoop van A&O Services aan PGGM een feit. Aan de overheveling van cao-regelingen naar de nieuwe uitvoeringsorganisatie is in 2014 hard gewerkt.

De veranderingen bij onderwijs en opleidingen vroegen de meeste bestuurlijke aandacht. Bij Kenniscentrum Savantis vonden ingrijpende veranderingen plaats. Door het regeerakkoord moeten de taken worden overgeheveld naar de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Collega-branchevereniging OnderhoudNL wil haar bestuurlijke deelname aan Savantis beëindigen. Dit alles betekende een onvermijdelijke reorganisatie bij Savantis. Tientallen medewerkers verliezen hun baan of worden overgeheveld naar SBB. Het toekomstige takenpakket van Savantis is nog onduidelijk. NOA wil graag dat - als het mogelijk is - bepaalde taken bij voorkeur door werkgevers en werknemers gezamenlijk uitgevoerd worden.

Nieuw beleidsplan

In 2014 kwam er een nieuw beleidsplan voor de komende vier jaar. Het bestuur ging het land in om de mening en suggesties van haar leden te horen. Deze reacties werden uiteraard opgenomen in het nieuwe beleidsplan. Belangrijke onderdelen zijn de governance van de organisatie NOA, vernieuwing van de cao en impulsen voor politieke belangenbehartiging. 

Wijzigingen in het Hoofdbestuur

In het verenigingsjaar 2014 vonden in het hoofdbestuur veel wijzigingen plaats. Jan van Strijp, Jan Schouten en Frank Rohof traden om verschillende redenen terug. Bestuurslid Hendrik Ruys is nu penningmeester. Jan van de Kant heeft aangegeven het NOA-voorzitterschap uiterlijk 1 juli 2016 neer te leggen. Ruys is voorgedragen als diens opvolger. Daarom is hij met instemming van Ledenraad en Algemene Ledenvergadering benoemd tot vice-voorzitter. Martin de Rouw legde hiervoor zijn vice-voorzitterschap neer en werd zodoende benoemd tot ‘gewoon’ bestuurslid. Secretaris Frank Rohof stemde uit governance overwegingen in om af te treden als bestuurslid. Hij heeft vele jaren uitstekend gefunctioneerd als secretaris.

Arbeidsomstandigheden blijven de aandacht vragen

Onze bedrijfstak werkt hard aan verbetering van de arbeidsomstandigheden, maar in de ogen van de Inspectie SZW is het niet voldoende. Tijdens vele gesprekken met de inspecteurs stonden twee onderwerpen centraal: De introductie van de mechanische rei of robot was een belangrijk sluitstuk in de discussie over het leggen van zandcement dekvloeren. Ook de gipsblokken - vooral de vraag hoe blokken van 18+ kilo moeten worden verwerkt - was een heet hangijzer. Verwerkende bedrijven en industrie zochten naarstig naar goede mechanische oplossingen, maar konden de deadline van 1 september 2014 niet halen. Er restte voor ISZW geen andere mogelijkheid de termijn te verlengen tot vooralsnog 1 september 2015.

Lees het volledige Jaarverslag van de secretaris

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid