NOA Menu
woensdag 9 november 2016

De samenleving van de menselijke maat

Manifest breekt lans voor mkb-toets bij alle beleidsvoornemens

Op dit moment schrijven alle politieke partijen aan hun plannen voor de komende vier jaren. Want volgend jaar zijn er Tweede Kamer verkiezingen. NOA en AFNL hebben de partijen een handje geholpen door een manifest aan te bieden, bij wijze van uitgewerkte ‘mkb-paragraaf’. Wat vinden de politieke partijen daarvan?

Menselijke maat

Met de titel ‘MKB in Bouw, Afbouw en Infra; knuffelbeest of bindende kracht en bron van welvaart’ had AFNL-NOA een manifest gestuurd aan alle Tweede Kamerleden met de portefeuilles sociale zaken en economie. Het manifest, dat de politici ruim voor het zomerreces al op de digitale deurmat vonden, is een warm pleidooi om beleidsvoornemens te onderwerpen aan een mkb-toets. Die moet worden uitgevoerd door een onafhankelijk panel van deskundigen om een versterking van de positie van het mkb te bereiken. De visie die erin verwoord wordt, is geworteld in de overtuiging dat de menselijke maat het leidende principe in onze samenleving behoort te zijn. 

Standpunten gekoppeld aan handreikingen

Alle bekende en minder bekende actiepunten van NOA en AFNL passeren in het manifest de revue; van de Aanbestedingswet tot loondoorbetaling in het tweede ziektejaar. Hieraan zijn telkens de mkb-standpunten gekoppeld die in vele gevallen al eerder geventileerd zijn, maar door de bundeling hun samenhang en kracht laten zien. Ook zijn er vele handreikingen gedaan, waardoor het allemaal beter kan en mkb-proof wordt. Zo zou er een mkb-toets moeten komen voordat wetten en regels van kracht worden. Op 1 november heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen die tot deze mkb-toets moeten leiden.

Reacties politici

Wat vinden de politieke partijen ervan? En: laten ze hun zorg om het mkb doorklinken in het verkiezingsprogramma? Deze en dergelijke vragen zijn voorgelegd aan vrijwel alle partijen. In willekeurige volgorde gaven SGP, SP, CDA en VVD hun reactie:

 

Elbert Dijkgraaf

Elbert Dijkgraaf: “We pleiten voor tenminste een halvering van de periode waarover het loon doorbetaald moet worden.”

SGP, Elbert Dijkgraaf

‘De SGP heeft zich altijd ingezet voor minder regeldruk voor mkb’ers. Dat blijven we doen. Juist kleine bedrijven kunnen onevenredig getroffen worden door regels en rompslomp. Denk aan de loondoorbetaling bij ziekte. Als een bedrijf maar een paar man personeel heeft, hakt een langdurige ziekte er hard in. Een groot bedrijf kan dit veel beter opvangen. We pleiten daarom voor tenminste een halvering van de periode waarover het loon doorbetaald moet worden. Hoe dan ook, is het van groot belang dat bij het opstellen van regelgeving gekeken wordt naar de gevolgen voor mkb-bedrijven, dat het bedrijfsleven hierbij mee kan praten en dat er een onafhankelijke instantie is, die meekijkt. 

De suggestie van AFNL en NOA om een mkb-toets en een ondernemerspanel in te voeren, is waardevol. Die nemen we mee bij het schrijven van ons verkiezingsprogramma. Op dit moment speelt Actal een belangrijke rol. Deze regeldrukwaakhond zorgt ervoor dat signalen van ondernemers in Den Haag doordringen. Het kabinet zou Actal het liefst afschaffen. Dan moeten we dat vooral níet doen, vindt de SGP. Onze partij zet zich daarom in voor een onafhankelijke regeldrukwaakhond die in nauw contact met het mkb ervoor zorgt dat de regering bij het opstellen van regelgeving de gevolgen voor mkb-bedrijven goed in kaart brengt en meeweegt.’

Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen: “Maar liefst 95% van de ondernemingen vind je in het segment mkb. Ik vind het verontrustend als je daar geen rekening mee houdt.”

SP, Sharon Gesthuizen 

‘De mkb’ers en zzp’ers staan inmiddels haarscherp op het netvlies van onze partij.  En dat zul je ook zeker terugzien in ons programma voor de komende verkiezingen. Elke bijdrage die ons programma beter kan maken, is van harte welkom. Dat geldt ook zeker voor de notitie van AFNL en NOA. Een prima stuk en natuurlijk kan een mkb-toets een aanvulling zijn op de toetsingen die we al kennen, bijvoorbeeld Actal. Maar het kan niet zo zijn dat een toets, welke dan ook de besluitvorming in de Tweede Kamer vervangt. Over de uiteindelijke beslissingen over wet- en regelgeving gaat de Tweede Kamer. Daar vallen de besluiten en daar vormt zich een meerderheid (of niet) voor een wetsvoorstel. Je zou zo’n toets kunnen vergelijken met de check van de Autoriteit Persoonsgegevens. Elk kamerlid kijkt naar wat deze instantie te zeggen heeft voordat hij of zij gaat stemmen over een wet. Zo zou een mkb-toets ook kunnen functioneren. 

Het is op zich vreemd dat je geen rekening houdt met de belangen van kleine zelfstandigen en mkb’ers. Zij vormen 95 procent van het aantal ondernemingen in ons land. Maar het gebeurt. We hebben dat ondervonden toen ik in het kader van de Aanbestedingswet samen met mijn D66-collega een verbod op clusteren voorstelde. Er waren echter partijen die vonden dat het voorstel aangepast moest worden, voordat ze ermee in zouden stemmen. Hierdoor werd de deur voor clusteren weer op een kier gezet. En je ziet hoe dat uitwerkt in de praktijk: er wordt weer volop geclusterd. Wij willen dat weer terugdraaien met de wijziging: als stapeling niet anders kan, dan wordt aanbesteding in percelen uitgevoerd. Zo worden kleinere ondernemers niet op voorhand uitgesloten. Dit voorstel staat onder meer in de vernieuwde versie van 100% Hart voor de zaak. Deze SP-uitgave waarin we onze plannen voor een gezond mkb uiteen zetten, heb ik samen met Dennis de Jong samengesteld.’ 

Agnes Mulder

Agnes Mulder: “Een mkb-toets zou een goede mogelijkheid kunnen zijn om de effectiviteit van nieuwe wet- en regelgeving te toetsen.”

CDA, Agnes Mulder

‘De regel- en lastendruk voor ondernemers en startende bedrijven is zó groot, dat maar weinig mensen het risico aandurven om van zzp’er mkb-er te worden door mensen in dienst te nemen. Het CDA wil vertrouwen geven aan ondernemers. Daarom is het belangrijk om de bestaande drempels weg te nemen. Het CDA vindt dat juist vanuit de overheid actie moet worden ondernomen om de regeldruk te verminderen. Daarom moet de coördinatie met doorzettingsmacht bij de minister van Economische Zaken liggen om toe te zien op de vermindering van regeldruk binnen alle ministeries, die daarop ook afgerekend moeten worden. Tevens moet meer gebruik worden gemaakt van digitale regelhulpen voor ondernemers, zodat het minder complex wordt.

Een mkb-toets zou een goede mogelijkheid kunnen zijn om de effectiviteit van nieuwe wet- en regelgeving te toetsen. Het mkb-panel zou tijdens de consultatieronde van nieuwe wetgeving de regeldruk kunnen toetsen en hun bevindingen daarover kunnen presenteren. Daarnaast kan het panel knelpunten voor het mkb bij bestaande wetgeving aan de kaak stellen. Wel blijft het van groot belang dat het actief verminderen van regeldruk en de effectiviteit van wetgeving moet komen vanuit de ministeries zelf. Daar zal het CDA op blijven inzetten.’

Erik Ziengs

Erik Ziengs: “Wij verwachten dat een extra toets niks toevoegt aan wat we al hebben op dat gebied en alleen maar zal leiden tot vertraging van besluitvorming.”

VVD, Erik Ziengs 

‘Het stuk van AFNL en NOA is een helder en krachtig geformuleerde tekst en zal zeker input zijn voor de commissie die het VVD-verkiezingsprogramma schrijft. Het is echter de vraag of er ook veel expliciet in het programma terechtkomt, omdat wij vinden dat de belangen van het mkb in de huidige besluitvormingsprocedures al voldoende gewogen worden. 

Er zijn preconsultatierondes waarin wetgeving wordt voorgelegd aan de maatschappelijke organisaties. Voor zover ik kan overzien, wordt daar gretig gebruik van gemaakt, niet in de laatste plaats door de AFNL. Verder kennen we de Actal, onze regeldruk waakhond, die erop toeziet dat wetgeving niet leidt tot onevenredige lastenverzwaring voor de bedrijven. Op Europees niveau kennen we de Small Business Act (SBA) die ook op nationaal niveau een zekere impact heeft met zijn opdracht: ‘denk eerst klein’.  

Wij verwachten dat een extra toets niks toevoegt aan wat we al hebben op dat gebied en alleen maar leidt tot vertraging van besluitvorming. Wij zijn een partij die juist streeft naar efficiënte regels en daarin past niet dat we dubbel gaan toetsen. 

Maar het AFNL-NOA-manifest is lezenswaardig materiaal voor elke politicus met affiniteit voor het mkb. Een bewonderenswaardig stuk waarin helder uiteengezet is waar de mkb-schoen wringt. Verplichte kost voor politici.’

Jacques Monasch

Jacques Monasch: “De WWZ pakt faliekant verkeerd uit. Dat had met een mkb-toets wellicht voorkomen kunnen worden.”

Jacques Monasch PvdA

Monasch noemt de notitie een goed verhaal, waar hij wel mee uit de voeten kan. Bijvoorbeeld in de vaste commissie voor  Economische Zaken, waarin hij voor zijn partij zitting heeft. ‘Ons land kan veel klappen opvangen, maar een ondermijning van de positie van het mkb is funest. 

Mkb-ondernemers dragen ons economie, zorgen voor banen en houden maatschappelijke structuren in talloze gemeenten overeind. Op de werkvloeren van hun bedrijven ontstaat sociale cohesie en daaraan heeft onze samenleving grote behoefte. Als je het mkb verzwakt, verzwak je de ruggengraat van onze samenleving. En daardoor weegt het belang van een krachtdadig en sterk mkb zwaar. Ik hecht er meer waarde aan dan wat er rond de zogeheten Topsectoren opgetuigd is.

Verder zien we dat er meer en meer start-ups voortkomen uit het mkb. Daar is de gedrevenheid groot, de focus scherp en de wendbaarheid en het vermogen snel te reageren op veranderingen in de omgeving het best ontwikkeld. En juist dat belang en die kwaliteiten verdienen de steun van de politiek. Ik merk ook dat dit bewustzijn binnen onze partij is gegroeid. En als ik op politiek niveau een bijdrage kan leveren, die kan leiden tot een sterker mkb, dan zal ik dat zeker niet nalaten.

Bijvoorbeeld op het terrein van de wetgeving.  Als in de praktijk blijkt dat de Wet Werk en Zekerheid op bepaalde punten volledig zijn doel voorbijschiet - en juist een belemmering vormt voor mkb-ondernemers om vast personeel aan te nemen - dan moet je die wet aanpassen. Ook al heb je daarover nog zulke goede afspraken in het Sociaal Akkoord (2013) gemaakt. Met een mkb-toets, zoals door AFNL-NOA verwoord in het manifest, zou je wellicht in staat geweest zijn te voorkomen dat de wet zo faliekant verkeerd is uitgepakt. Een interessante gedachte dus en geen  overbodige toevoeging - zoals de VVD vindt - aan de mechanismen die al bestaan. De verkeerde uitwerking van de wet is door de bestaande mechanismen immers niet boven water gekomen.’ 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid