NOA Menu
maandag 3 juli 2017

Afbouw van Veilig en Gezond Werken naar Werk Veilig, Houd Plezier, Kijk Vooruit met Volandis

Zoals wij u reeds eerder mededeelden wordt de samenwerking met Volandis voortgezet. Op verzoek van Volandis treft hieronder een uiteenzetting aan van de wijze waarop zij dit zullen gaan uitvoeren.

Een bloeiende en boeiende afbouw vraagt om medewerkers die zich ontwikkelen en gezond en gemotiveerd blijft werken. Het vraagt ook om bedrijven die veilig en gezond werken met vakmensen die presteren en enthousiast zijn. Hier is ook in onze sector nog terrein te winnen. In de afgelopen jaren is er al veel aandacht en geld besteed om onder andere de fysieke belasting in de sector aan te pakken. Denk daarbij aan het oplossen van de problemen rondom de zandcementdekvloeren (de mechanische rei), het verwerken van gipsplaten zwaarder dan 25 kg. en het zoeken van oplossingen voor het tillen van gipsblokken. Toch kunnen we jong talent nog niet beloven dat zij gezond en vitaal hun pensioen halen. Werk aan de winkel dus, zeker nu we steeds langer moeten doorwerken. 

Volandis 01

Montarent & Wall-Linq winnaars DIA Innovation Award Volandis tijdens Bouwbeurs 2017

Continuering samenwerking met Volandis

Op 1 juli a.s. bestaat Volandis 1 jaar als het nieuwe kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouwnijverheid. Volandis wil ook in de afbouw dé gids zijn voor medewerkers en bedrijven die werk willen maken van Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Als kennis- en adviescentrum verzamelt, analyseert, ontsluit en adviseert Volandis over preventieve activiteiten en instrumenten in de bedrijfsgezondheidzorg (BGZ). Tot 1 juli 2016 was deze opdracht belegd bij de stichting Arbouw. Sindsdien hebben cao-partijen afbouw een overeenkomst met haar opvolger Volandis afgesloten. Vanaf 1 juli a.s. zal deze overeenkomst worden verlengd voor de periode van een jaar. U ontving hierover al een brief van Volandis. U leest er alles over op de websites van het Technisch Bureau Afbouw (TBA) en van Volandis. Meld uzelf ook aan voor de nieuwsbrief van Volandis voor werkgevers 

Volandis 02

Bedrijfsgezondheidzorg (BGZ)

Het BGZ-pakket houdt in dat iedere werknemer in de afbouw periodiek een oproep krijgt van een arbodienst voor een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Dit betekent onder andere dat Volandis de arbodienst waar uw bedrijf haar preventieve zorg heeft ondergebracht de opdracht geeft uw werknemers uit te nodigen voor het PAGO, dat zij de arbodienst informeert over hoe zij het onderzoek dient uit te voeren en dat zij zorg draagt voor de kwaliteitsbewaking en betaling van de onderzoeken. De resultaten van de verschillende BGZ-activiteiten kunnen voor u reden zijn tot ontwikkeling of bijstelling van uw beleid. 

Vragen? Even Harderwijk bellen

Heeft uw arbodienst voor preventieve BGZ een overeenkomst met Volandis vanaf 1 juli a.s.? Dan verandert er voor uw bedrijf niets. Heeft uw arbodienst voor preventieve BGZ geen overeenkomst afgesloten met Volandis vanaf 1 juli a.s.? Dan zult u een overstap moeten maken. Lees dit na in de brief die Volandis u in juni stuurde.   

Vanwege automatiseringsproblemen bij partner PGGM werden er al sinds oktober 2015 geen PAGO’s meer uitgevoerd voor de afbouw. Met Volandis is in de huidige overeenkomst afgesproken dat alle PAGO’s met terugwerkende kracht worden afgehandeld.

Hebt u vragen over uw preventieve BGZ of over instrumenten waarmee u de duurzame inzetbaarheid van uw mensen kunt vergroten? Mail, chat of bel dan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur met de Vraagbaak van Volandis in Harderwijk. Tel. 0341 – 499 299, e-mail: info@volandis.nl, website: http://www.volandis.nl. De adviseurs van Volandis helpen u graag verder!

Specifieke activiteiten voor de Afbouw 

Naast stuurinformatie en preventieve activiteiten biedt Volandis actuele kennis op het gebied van arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid en draagt het nieuwe centrum zorg voor objectieve kennis en informatie voor werkgevers en werknemers in de bouw en infra. Door samen te werken en kennis te delen met partners, zoals in de afbouw, denken cao-partijen de gezamenlijke impact van werknemers en werkgevers die in de bouwnijverheid in beweging komen te vergroten. 

Deze informatie is gebaseerd op de jarenlange dataverzameling vanuit onderzoek en de PAGO’s. Dit maakt het mogelijk om trends en signalen te detecteren om er vervolgens beleid op, informatie over of instrumenten voor te ontwikkelen. Voor de afbouw biedt dit een groot scala aan mogelijkheden om aan de ene kant sectorspecifiek te monitoren of onderzoek te doen en aan de andere kan de mogelijkheid om vergelijkingen te trekken met de bouw en infra. Waar wordt nu door de afbouw beter gescoord en waar juist niet? Wat is de stand der techniek? Wat komt er aan en waar kan de sector zich op voorbereiden? Waar komt de Gezondheid Raad mee en heeft dat consequenties voor de sector? Wat zijn signalen en trends die om actie vragen? Het nieuwe sectorverslag (vanaf 2017) geeft een goed overzicht over de stand van zaken met betrekking tot gezond en veilig werk in de afbouw.

Maar met welke instrumenten van Volandis kunt u als werkgever in de afbouw zelf aan de slag?

De Arbocatalogus Afbouw

Deze arbocatalogus is een door cao-partijen afbouw tot stand gebrachte inventarisatie van de belangrijkste risico’s en oplossingen per functie en de uit te voeren werkzaamheden. De arbocatalogus geeft de stand der techniek weer in een sector op het gebied van arbeidsomstandigheden. Voor de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) is dit het referentiekader bij handhaving. Dit digitale instrument is te gebruiken via de website http://www.arbocatalogus-afbouw.nl/

De RI&E Bouwnijverheid 3.0

De ‘RI&E bouwnijverheid 3.0’ is en blijft gewoon beschikbaar! Volandis heeft ook dit product van Arbouw overgenomen. De RI&E bouwnijverheid 3.0 is een erkende branche RIE&E, volledig toegeschreven naar sectorspecifieke risico’s en maatregelen. Het gebruiken van de RI&E heeft onder andere als voordeel dat toetsing voor bedrijven t/m 25 werknemers niet verplicht is. Het instrument is geschikt om te gebruiken ook zonder ervaring met het maken van een RI&E. Stap voor stap wordt u geleid door de risico’s waar de sector mee te maken heeft. Via inloggen wordt u doorverwezen naar de ‘Mijn-omgeving’, waar u inlogt met uw APG-nummer. Vervolgens maakt u op eenvoudige wijze zelf een RI&E en een plan van aanpak (PvA). 

Zie: https://www.volandis.nl/nieuws/de-rie-bouwnijverheid-30-is-en-blijft-gewoon-beschikbaar/

PISA

Gevaarlijke en schadelijke stoffen, daar heeft u dagelijks mee te maken. Hoe gaat u met dergelijke stoffen om, hoe voorkomt u blootstelling en hoe beperkt u gezondheidsklachten? Met het Product Informatie Systeem Arbouw (PISA) weet u exact welke maatregelen u moet nemen om gezondheidsrisico's te beperken. Ook voldoet u aan de wettelijke verplichting tot registratie en voorlichting. 

Van ieder product is in PISA een productkaart beschikbaar. Hierop is onder meer beschreven wie de leverancier is, wat de samenstelling is, waar het voor dient, wat de gezondheidsrisico's zijn en welke maatregelen er moeten worden genomen. De kaarten zijn een hulpmiddel om de verplichte voorlichting te verzorgen.

Bij het maken van een RI&E zijn dit wezenlijke zaken waar een werkgever rekening mee moet houden. Ook PISA blijft beschikbaar via de ‘Mijn-omgeving’, waar u inlogt met uw APG-nummer. 

A-bladen

A-bladen zijn gebaseerd op afspraken tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties en worden ontwikkeld in opdracht van het bestuur van Volandis. Ze bevatten belangrijke richtinggevende aanbevelingen ten behoeve van betere en veiligere arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak. Naast normen (bijvoorbeeld maximaal toegestane gewicht om te tillen) is in de A-bladen per onderwerp ook de stand der techniek vastgelegd.

Bedrijven in de afbouw moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast zijn er andere regelingen, als Arbocatalogi en A-bladen, waar bedrijven rekening mee moeten houden. De Inspectie SZW controleert of de wetgeving wordt nageleefd. Zij richten zich hierbij vooral op u als werkgever. U bent immers in eerste instantie verantwoordelijk voor de naleving van de wet in uw bedrijf. Daarnaast hebben uw werknemers ook wettelijke verantwoordelijkheden.

Op de website van Volandis treft u een overzicht van de A-bladen, en de bladen die al door Volandis zijn omgezet. Zie: https://www.volandis.nl/a-bladen-en-toolboxen/a-bladen/.

Voorlichtingsmateriaal

Hoe lichten we werknemers in de afbouw nu voor over Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit? Voor veilig werken in de bouwnijverheid stellen veel opdrachtgevers het VCA-certificaat verplicht. Ook de Arbowet stelt dat alle medewerkers voorlichting en onderricht moeten krijgen over de wijze waarop ze veilig en gezond met materialen en producten in de bouwnijverheid kunnen werken. Daarnaast moet u als bedrijf registreren welke giftige stoffen worden gebruikt in het zogenaamde Toxische stoffenregister. Volandis biedt voor deze registratie en voorlichting verschillende instrumenten, waaronder de Toolboxen en PISA. Daarnaast is ervoor de afbouw allerlei voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Dit gaat om bijvoorbeeld beroepenfolders (dus per beroep de belangrijkste risico’s en maatregelen in een handzame pdf-folder) en generiek voorlichtingsmateriaal: folders over fysieke belasting, gehoorbescherming e.d.. Veel van deze digitale producten zijn ook weer gekoppeld aan de arbocatalogus en de RI&E.  

Maatwerk omhoog en kosten omlaag

Door cao-partijen is met meerdere aanbieders gesproken over de mogelijkheden voor BGZ en instrumenten. Een zwaarwegend punt bij de uitvoering van met name de PAGO’s in 2017 is dat dit sectorspecifiek en herkenbaar voor de afbouw moet zijn. Uiteraard zijn ook de kosten van de uitvoering belangrijk. Voor voortzetting van de samenwerking met Volandis, vanaf 1 juli a.s. voor een jaar, is gekozen omdat Volandis samen met partners in de sector meer maatwerk zal bieden voor werknemers en werkgevers in de afbouw, tegen lagere kosten. Afgesproken is de prestatie tussentijds te evalueren (januari 2018) en waar nodig bij te stellen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor meer informatie kunt altijd contact met ons secretariaat opnemen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid