NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Ziek tijdens vakantie

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Ziek Tijdens Vakantie 2018

Inmiddels is de zomer begonnen en breekt voor velen de vakantieperiode weer aan. Veel werknemers gaan dan drie of vier weken met vakantie. Een periode waar iedereen natuurlijk graag van wil genieten. Soms valt dit tegen, want wat ook jaarlijks terugkeert is de stroom van vragen die daarmee samenhangt als een werknemer vlak voor of tijdens de vakantieperiode ziek wordt. Bij het secretariaat komen elk jaar opnieuw veel vragen binnen over hoe om te gaan met het ziekteverzuim zelf, de loondoorbetalingsverplichting, de vakantiedagen en/of ATV-dagen.  

Zeker na de wetswijziging, die in 2012 heeft plaatsgevonden, met betrekking tot de opbouw van vakantiedagen bij ziekte en de daaraan gekoppelde loondoorbetalingsverplichting, is het belangrijk om te weten wat u wel en niet moet doen. Werknemers bouwen bij ziekte hun wettelijke vakantiedagen op alsof ze werken. De wettelijke verlofdagen (normaal gesproken 20 per jaar) hebben een vervaltermijn van zes maanden. Dit betekent dat niet opgenomen wettelijke vakantiedagen zes maanden na afloop van het jaar waarin ze opgebouwd zijn, komen te vervallen (1 juli van het volgende jaar). Daarnaast is het belangrijk wanneer er wel of geen sprake kan zijn ten aanzien van het opnemen van vakantiedagen bij ziekte. Daarom hierbij een uiteenzetting van de belangrijkste punten waar u aan moet denken en hoe u daar mee om moet gaan. 

Zoals u ongetwijfeld zult weten, is er sinds 1 januari 2016 geen vakantiebon meer (voor de natuursteensector geldt dit al veel langer). Dit betekent dat de werknemer “gewoon”, conform de cao afbouw, waar sinds 1 januari 2018 ook de natuursteen onderdeel van uitmaakt, recht heeft op 25 vakantiedagen (bij fulltime werken) waarover bij opnemen het loon moet worden doorbetaald. Dit betekent dat u ongeacht het feit of de werknemer ziek is of niet, u over de vakantieperiode het loon moet doorbetalen. Echter de vraag is, of de niet opgenomen vakantiedagen wel of niet in mindering moeten worden gebracht op de 25 dagen: 

Ziek

Als een werknemer zich (kort) voor de vakantie ziek meldt en vervolgens wel mededeelt dat hij drie weken op vakantie naar Spanje gaat, komt de vraag aan de orde of hij dat kan/mag terwijl hij stelt ziek te zijn. De vraag is namelijk of het op vakantie gaan de re-integratie van de werknemer niet belemmert. Als werkgever wordt van u verwacht uw personeel zo snel mogelijk te re-integreren. Ook de werknemer heeft de plicht hier zo goed mogelijk aan mee te werken. Stel nu dat een werknemer, die door zijn vakantie, niet in staat is om een bezoek aan een specialist c.q. dokter te brengen of een bepaalde training te volgen, dan hebt u na consultatie van uw Arbodienst in principe het recht de werknemer zijn vakantie te weigeren. 

Vakantie

Als de werknemer zijn re-integratie niet belemmert en hij gaat op vakantie, dan kunt u, ondanks dat de werknemer formeel ziek is, aannemen dat de werknemer ‘gewoon’ op vakantie is. Als de werknemer echt niet op vakantie kan in verband met zijn ziekte, dan moet u het loon doorbetalen en schuift het recht op deze vrije dagen door. In geval van twijfel moet u uw Arbodienst hierover om een oordeel vragen. Uitgangspunt van de wetgever is dat ook zieke werknemers vakantie moeten nemen om zo ook van hun re-integratie-inspanningen te herstellen. Volgens de wet moet dus in overleg met de werknemer afgesproken worden wat er gaat gebeuren. Over hoe u dit kunt doen, wordt niets gezegd en hangt van de situatie in uw bedrijf af. Wij adviseren u om in geval van twijfel hierover contact met het secretariaat op te nemen.  

Ziek tijdens vakantie

Als een werknemer zich tijdens de vakantie ziek meldt, is het belangrijk om te weten of hij in Nederland verblijft of bijvoorbeeld nog in het buitenland op vakantie is. 

Werknemer is in Nederland

Is de werknemer in Nederland dan moet hij zo snel mogelijk ziek gemeld worden bij de Arbodienst, die vervolgens zal moeten beoordelen of de werknemer ziek is of niet. Als de werknemer ziek is en niet meer van zijn vakantie kan genieten, moet het re-integratieproces worden opgestart. De vrije dagen die de werknemer in verband met de ziekte niet heeft kunnen opnemen, moeten in overleg tussen werkgever en werknemer op een later moment opgenomen worden.

Werknemer is in het buitenland op vakantie

Als een werknemer zich ziek meldt tijdens een vakantie in het buitenland, moet de ziekmelding gewoon zo snel mogelijk bij de werkgever gedaan worden. U meldt dit bij de Arbodienst en die beoordeelt of er sprake is van ziekte. Omdat de Arbodienst op korte termijn niet zelf kan beoordelen of een werknemer ziek is, zal contact worden gezocht met organisaties in het buitenland, die deze beoordeling overnemen en aangeven of een werknemer terecht ziek is of niet. Als er sprake is van ziekte, waardoor de werknemer niet langer van zijn vakantie kan genieten, moeten werkgever en werknemer in overleg vaststellen wanneer de niet opgenomen dagen worden opgenomen.

ATV cq. roostervrije dagen

Bij steeds meer bedrijven zien we dat de zomersluiting van drie weken verlengd wordt tot vier weken. De vierde week wordt dan opgenomen met ATV cq. roostervrije dagen. Als de werknemer ziek is tijdens deze roostervrije dagen, moet u als werkgever het loon doorbetalen. Of de werknemer deze dag(en) later alsnog op kan nemen, hangt af van de sector waarin het bedrijf zit. In de sector natuursteen heeft de werknemer het recht om de roostervrije dagen alsnog later op te nemen. Als het bedrijf onder één van de drie andere sectoren (Stukadoren & Afbouw, Vloeren & Terrazzo of Plafond- & Wandmontage) valt, geldt dat de werknemer deze roostervrije dagen kwijt is. Hij kan ze dus later, als hij weer beter is, niet nog een keer opnemen. Om eventuele discussie te voorkomen, adviseren wij u om de roostervrije dagen voor een dergelijke periode jaarlijks vroegtijdig vast te stellen. 

Andere relevante artikelen

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid