NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Ziek tijdens vakantie

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Ziek tijdens de vakantie

Sinds 2012 heeft een wetswijziging plaatsgevonden met betrekking tot de opbouw van vakantiedagen bij ziekte en de daaraan gekoppelde loondoorbetalingsverplichting. Het is belangrijk om te weten wat u wel en niet moet doen.

Werknemers bouwen bij ziekte hun wettelijke vakantiedagen op alsof ze werken. Voorheen werd deze opbouw beperkt tot zes maanden. Dat is nu niet meer zo. De wettelijke verlofdagen (normaal gesproken 20 per jaar) hebben nu een vervaltermijn van zes maanden. Dit betekent dat niet opgenomen wettelijke vakantiedagen zes maanden na afloop van het jaar waarin ze opgebouwd zijn, komen te vervallen (1 juli).

Geen vakantiebon meer

Zoals u ongetwijfeld zult weten, is er sinds 1 januari 2016 geen vakantiebon meer. In de meeste gevallen hebben de bedrijven er voor gekozen om vanaf dat moment de werknemer “gewoon”, conform de cao afbouw, 25 vakantiedagen toe te kennen, waarover bij opnamen het loon moet worden doorbetaald. Dat betekent, dat u ongeacht het feit of de werknemer ziek is of niet, u over de vakantieperiode het loon moet doorbetalen. Echter de vraag is,  of de niet opgenomen vakantiedagen wel of niet in mindering moeten worden gebracht op de 25 vakantiedagen:

Ziek thuis

Als een werknemer zich (kort) voor de vakantie ziek meldt en vervolgens wel mededeelt dat hij drie weken op vakantie naar Spanje gaat, komt de vraag aan de orde of hij dat kan/mag terwijl hij stelt ziek te zijn. De vraag is namelijk of het op vakantie gaan de re-integratie van de werknemer niet belemmert. Als werkgever wordt van u verwacht dat u uw personeel zo snel mogelijk laat re-integreren.

Stel nu dat een werknemer, die door zijn vakantie niet in staat is om een bezoek aan een specialist cq dokter te brengen of een bepaalde training te volgen, dan hebt u na consultatie van uw Arbodienst in principe het recht de werknemer zijn vakantie te weigeren.

Ziek op vakantie

Als de werknemer zijn re-integratie niet belemmert en hij gaat toch op vakantie, kunt u, ondanks dat de werknemer formeel nog ziek is, aannemen dat de werknemer ‘gewoon’ op vakantie is. Als een werknemer echt niet op vakantie kan in verband met zijn ziekte, moet u wel het loon doorbetalen en schuift het recht op deze vrije dagen door. In geval van twijfel moet u uw Arbodienst hierover om een oordeel vragen.

Ziek tijdens vakantie

Als een werknemer zich tijdens de vakantie ziek meldt, is het belangrijk om te weten of hij in Nederland verblijft of bijvoorbeeld nog in het buitenland op vakantie is:

Werknemer is in Nederland

Is de zieke werknemer in Nederland, dan moet u de werknemer zo snel mogelijk ziek melden bij de Arbodienst. Die beoordeelt vervolgens of de werknemer ziek is of niet. Als de werknemer ziek is en niet meer van zijn vakantie kan genieten, moet het re-integratieproces worden opgestart. De vrije dagen die de werknemer in verband met de ziekte niet heeft kunnen opnemen, moeten in overleg tussen u en de werknemer op een later moment opgenomen worden.

Werknemer is in het buitenland op vakantie

Als een werknemer ziek wordt tijdens een vakantie in het buitenland, dan moet hij/zij de ziekmelding zo snel mogelijk bij u als werkgever doen. U meldt dit bij de Arbodienst en die beoordeelt of er sprake is van ziekte. Omdat de Arbodienst op korte termijn niet zelf kan beoordelen of een werknemer ziek is, zal contact worden gezocht met organisaties in het buitenland, die deze beoordeling overnemen en aangeven of een werknemer terecht ziek is of niet. Als er sprake is van ziekte, waardoor de werknemer niet langer van zijn vakantie kan genieten, moeten werkgever en werknemer in overleg weer vaststellen wanneer de niet opgenomen dagen alsnog worden opgenomen.

ATV c.q. roostervrije dagen

ATV/Roostervrije dagen worden in toenemende mate collectief binnen het bedrijf afgesproken. Er bestaan veel misverstanden over het vermeende verschil tussen ATV en roostervrij. Voor alle duidelijkheid: Er is geen verschil. Het gaat hierbij om dezelfde dagen.

In de cao Afbouw staat vermeld dat een werknemer elke vijf weken één ATV/roostervrije dag opbouwt. Dit doet hij gedurende maximaal 50 weken per jaar. Dus in totaal 10 dagen. Uitgangspunt is dat uw werknemer vervolgens éénmaal per vijf weken één dag opneemt. Tevens kunnen u en de werknemer in overleg met elkaar vaststellen wanneer er één of meerdere dagen worden opgenomen. Het is altijd handig om aan het begin van elk jaar vast te stellen wanneer de ATV wordt opgenomen. Het ligt dan vast en dit geeft vervolgens geen discussie als de werknemer ziek is op een dag dat er ATV opgenomen zou worden. 

Bij steeds meer bedrijven zien we dat de zomersluiting van drie weken verlengd wordt tot vier weken. De vierde week wordt dan opgenomen met ATV cq roostervrije dagen. Als de werknemer ziek is tijdens deze ATV-week, moet u het loon doorbetalen en is de werknemer deze ATV-dagen kwijt. Hij kan ze dus later, als hij weer beter is, niet nog een keer opnemen.

Andere relevante artikelen

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid