NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Wijzigingen cao Afbouw per 1 januari 2016

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Wijzigingen Cao Afbouw 2016

Sinds juli van dit jaar hebben we tot en met 31 december 2017 een nieuwe cao. Op allerlei gebied zijn er wijzigingen doorgevoerd. Een deel van de afspraken, waarover u reeds bent geïnformeerd, zijn direct ingegaan. Andere afspraken gaan per 1 januari 2016 in. We zetten ze nog even op een rijtje: 

Loonstijging

Het bruto(garantie)loon gaat met 2,5% omhoog. Als u prestatietoeslag betaalt in de vorm van een percentage boven op het garantieloon, dan geldt deze stijging ook hiervoor. Als u een prestatietoeslag betaalt in de vorm van een vast bedrag, dat niet gerelateerd is aan het garantieloon, dan geldt de loonstijging alleen voor het garantieloon. Ook het loon van het UTA-personeel stijgt met 2,5%.

Einde vakantiefonds

Het vakantiefonds, voor het betalen van loon over de vakantiedagen, feestdagen en de 8% vakantietoeslag gaat per 1 januari 2016 verdwijnen. Vanaf dat moment krijgen werknemers, net als het UTA-personeel, gewoon hun loon doorbetaald over deze dagen. Daarnaast krijgen zij in mei van ieder jaar vakantietoeslag betaald. Over wat dit voor u betekent en hoe u hiermee om moet gaan, bent u door zowel PGGM als NOA uitgebreid geïnformeerd. U kunt ook een alternatief vakantiejaar hanteren voor een simpeler oplossing.

Einde aanvullingsfonds WW

Het aanvullingsfonds WW komt te vervallen. Vanuit dit fonds konden werknemers, die in de WW of Ziektewet kwamen en dus niet meer in dienst waren bij een werkgever, een aanvulling op hun uitkering krijgen. Ook werd de pensioenopbouw over het eerste half jaar hierin geregeld. De aanvullingsregelingen zelf komen te vervallen. Alleen de opbouw van het pensioen in het eerste half jaar van de WW of Ziektewet blijft bestaan. Dit is overgeheveld naar het O&O-fonds en blijft voor rekening van werknemers.

Afschaffen seniorendagen

De seniorendagen worden afgeschaft. Werknemers die op 31 december 2015 55 jaar of ouder zijn, blijven wel recht houden op hun seniorendagen. De werknemers hebben over deze dagen recht op 90% loondoorbetaling. U kunt de kosten voor opgenomen seniorendagen voor bouwplaatspersoneel declareren bij het O&O-fonds. De daarvoor benodigde premie wordt door werknemers opgebracht.

Versobering reisuren/reiskosten

De regeling reisuren/reiskosten wordt versoberd. De maximale vergoeding waarop de werknemer, die gebruik moet maken van zijn eigen vervoer, recht heeft wordt verlaagd naar € 0,30 per gereden kilometer. De reisuren die de werknemer voor eigen rekening moet nemen, worden verruimd naar 45 minuten voor de heenreis en 45 minuten voor de terugreis. Voor de chauffeur van een auto geldt dat het eerste half uur heen- en het eerste uur van de terugreis voor eigen rekening komt. Als de werkgever reisuren moet betalen, wordt de vergoeding van de reisuren verlaagd van het huidige garantieloon naar een bedrag van €  10,- bruto per reisuur. Naast deze verlaging is ook afgesproken dat de huidige dispensatieregeling voor de reisuren onverminderd van kracht blijft. Dit betekent dat u, als u aan kunt tonen dat u in goed overleg met uw personeel een eigen afwijkende regeling hebt afgesproken, hiervoor bij cao-partijen dispensatie aan kunt vragen. Hierbij vindt dan slechts een marginale toetsing plaats, namelijk of u uw personeel voldoende gehoord hebt. De inhoud van de afspraak is niet relevant.

Loondoorbetaling bij ziekte 

De loondoorbetaling bij ziekte wordt aangepast. Tot op heden moest u bij ziekte 100% van het brutoloon betalen in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar. Dat wordt vanaf 1 januari voor beide jaren 85% van het brutoloon. De wachtdagen die in de cao stonden, komen daarbij te vervallen. Voor werknemers die reeds voor 1 januari 2016 ziek zijn geworden en blijven, blijft de oude loondoorbetalingsplicht van toepassing. Als dit aan de orde is en uw werknemer wordt in 2016 weer hersteld verklaard, maar valt na vier weken of later opnieuw uit, dan geldt vanaf die ziekmelding de nieuwe afspraak. Valt de werknemer binnen de vier weken na een dergelijk herstel uit, dan blijft de oude regeling van kracht, omdat het dan gezien wordt als een voortzetting van het eerdere ziektegeval.

Afschaffen premies 

Naast het verdwijnen van het vakantiefonds en het aanvullingsfonds, waardoor er voor de werkgever in ieder geval een substantiële besparing aan administratiekosten aan de orde is, worden ook een aantal premies aangepast. De premie aanvullingsregeling 55-/55+ van 2,7% van de pensioengrondslag vervalt per 1 januari 2016. De premie 55-/55+ van 8,3% van de loonsom komt per 1 januari 2016 ook te vervallen

Duurzame inzetbaarheid

Door het ophogen van onder andere de AOW- en pensioenleeftijd moeten werknemers langer doorwerken. Daarvoor zijn diverse afspraken gemaakt om dit te bevorderen en beter mogelijk te maken. De regelingen duurzame inzetbaarheid worden daarom van forse impulsen voorzien. Werkgevers betalen hiervoor een premie van 0,5% en werknemers 0,25%. Met de initiatieven van duurzame inzetbaarheid is het de bedoeling dat werknemers worden geholpen om gezond de pensioengerechtigde leeftijd te behalen en hun vakmanschap bij te houden. Het doel is werknemers voldoende gekwalificeerd te houden voor de arbeidsmarkt. Ook de kosten van uitval voor arbeidsongeschiktheid moeten worden terug gedrongen. Hiervoor wordt gekeken naar maatregelen op basis van preventie, bijvoorbeeld naar aanleiding van een PAGO waaruit blijkt dat de werknemer mogelijk uit zal vallen als er geen maatregelen worden genomen. Het geldt echter ook voor langdurig zieken waarbij in het kader van de wet Verbetering Poortwachter re-integratieactiviteiten in spoor 1 of 2 in moeten worden gezet. In dat kader zijn er afspraken met een op dit gebied gespecialiseerd bedrijf gemaakt. Uiteraard kan de werkgever indien gewenst ook een ander bedrijf inschakelen. Over de exacte uitwerking van deze maatregelen zullen wij u nog nader informeren. 

Conclusie

Per 1 januari 2016 verandert er veel. Werknemers gaan er financieel op vooruit. Voor het eerst sinds jaren is er in de meeste gevallen voor werkgevers sprake van een loonkostendaling, die zich richting 2017 nog verder zal doorzetten. Over alle wijzigingen zullen wij u ook in de nieuwe loonwijzer voor 2016 informeren. Denk daarbij ook aan alle premie-aanpassingen en nieuwe overheidsmaatregelen. 

Andere relevante artikelen

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid