NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Vorst WW weer mogelijk

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Vorst Ww Weer Mogelijk

In 2013 werd het Risicofonds Afbouw, waar bedrijven de verletkosten wegens vorst konden declareren, opgeheven en kwam er een einde aan de Vorst WW-regeling. Bedrijven dienden vanaf dat moment bij vorst het loon van de werknemer gewoon door te betalen zonder dat een compensatie vanuit het fonds mogelijk was. NOA en vakbonden FNV en CNV Vakmensen hebben afspraken gemaakt dat bedrijven onder voorwaarden met ingang van 1 november 2018 (weer) gebruik kunnen gaan maken van de Vorst WW.

Sinds de afschaffing van de regeling bleken de gevolgen mede door de relatief zachte winters over het algemeen mee te vallen. Er werden geen afspraken meer in de CAO opgenomen, omdat er wetgeving was voorgesteld voor onwerkbaar weer. Inmiddels is echter duidelijk dat de aangenomen wetgeving in het kader van de Calamiteitenregeling (waar ook onwerkbaar weer in is geregeld) niet in de praktijk wordt uitgevoerd. De minister zal een nieuw plan maken hoe hier in de toekomst mee moet worden omgegaan. Tot die tijd wordt door het UWV de regeling inzake onwerkbaar weer, waaronder vorst, uitgevoerd op de bestaande wijze. Dit betekent dat bedrijven van die mogelijkheid gebruik kunnen maken, mits er in de cao geen bepalingen staan die dit onmogelijk maken. 

Afspraken Vorst-WW

Om die reden heeft NOA met de vakbonden afspraken kunnen maken over de mogelijkheid voor het (weer) in gebruik nemen van de regeling Vorst-WW met ingang van 1 november 2018. In de CAO is afgesproken dat de werkgever in het geval van vorst niet gehouden is tot het doorbetalen van loon en dat werkgever gebruik kan maken van de Vorst-WW. Wel moet de werkgever de WW-uitkering aanvullen tot 100% van het overeengekomen loon. Uiteraard zijn er voorwaarden verbonden aan het gebruik van de Vorst-WW: 

Voorwaarden Vorst-WW/Artikel 39A CAO Afbouw

 1. Van de eerste maandag in november van enig jaar tot en met de laatste vrijdag in maart van het daarop volgende jaar, geldt dat bij weersomstandigheden, waaronder of ten gevolge waarvan niet kan worden gewerkt, de werkgever in afwijking van artikel 7:628 BW en artikel 39 (de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever) van de cao het loon niet doorbetaalt. De werkgever kan namens de werknemer een uitkering volgens de wettelijke voorziening aanvragen
 2. Het is de werkgever verboden het dienstverband met de werknemer - onder meer wegens werkvermindering - tijdens vorst of de gevolgen van vorst te beëindigen, met uitzondering van beëindiging wegens een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 BW (ontslag op staande voet).
 3. Als vorstdag wordt beschouwd; een werkdag in een winterseizoen waarop vanwege vorst op het werkobject niet wordt gewerkt en die voldoet aan minimaal één van de volgende normen:

  - de gemeten temperatuur is tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager
    geweest dan -3° Celsius; dan wel
  - de gemeten temperatuur is om 07.00 uur en om 10.00 uur        
    daaropvolgend -0,5° Celsius of lager; dan wel
  - de gemeten temperatuur is om 10.00 uur -1,5° Celsius of lager.

  Bepalend is de temperatuur zoals gemeten op het weerstation van de KNMI dat in het gebied van toepassing is waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 4. De werkgever is gehouden aan de betrokken werknemer een aanvulling op de WW-uitkering te betalen tot 100% van het loon.
 5. De werkgever doet op de eerste vorstdag conform uitvoeringsvoorschriften melding bij het UWV van het niet kunnen werken door onwerkbaar weer. Over de uitvoeringsvoorschriften vindt u verder op meer.
 6. Ter zake van een vorstdag die bij het UWV wordt gemeld, geldt dat een werknemer op die gehele dag geen (vervangende) werkzaamheden mag verrichten. Bovendien dient de werknemer door zijn werkgever te zijn bericht die dag niet op het werk te hoeven verschijnen, dan wel door zijn werkgever daadwerkelijk naar huis te zijn gestuurd.
 7. De werkgever is verplicht te voldoen aan de bijdrage- en premieverplichtingen aan de in de CAO Afbouw genoemde stichtingen inzake de bedrijfstak eigen regelingen.
 8. Indien de werkgever geen gebruik maakt van de wettelijke voorziening of de aanvraag door het UWV wordt afgewezen, is artikel 39 onverkort van toepassing.

Uitvoeringsvoorschriften UWV

Voor de Vorst WW-regeling moet u voldoen aan de uitvoeringsvoorschriften van het UWV. Het gaat dan om het volgende:

 1. U moet het niet kunnen werken wegens onwerkbaar weer melden op de eerste werkdag waarop dat het geval is.
 2. Het UWV toetst of u aan de voorwaarden conform de CAO voldoet. Pas daarna hebben werknemers recht op de WW-uitkering (deze gaat naar de werkgever).
 3. Het UWV kijkt aan de hand van de CAO hoe lang uw loondoorbetalingsverplichting is. Zolang u het loon moet doorbetalen, is er geen recht op Vorst WW. In de CAO Afbouw hoeft u het loon niet door te betalen vanaf het moment dat u aan de voorwaarden voor vorst voldoet. Dus in principe kan dit meteen vanaf de eerste dag zijn als er vorst is. Wel moet u de WW aanvullen tot het volledige loon.
 4. Dagen zoals feestdagen, bijzonder verlof, ATV/Roostervrij, vakantie-, snipper- en verlofdagen, extra verlofdagen oudere werknemers e.d. tellen niet mee als een dag met onwerkbaar weer.

Ook op de website van UWV staat meer informatie over onwerkbaar weer, klik hier. 

Vorstperiode

De periode waarin u onwerkbaar weer wegens vorst kunt melden bij het UWV loopt van 1 november van enig jaar (voor dit jaar 1 november 2018) tot 1 april van het volgende jaar (dus nu tot 1 april 2019). Voor eventueel onwerkbaar weer wegens vorst, kunt u in de periode daarvoor en daarna geen meldingen doen. Voor de huidige CAO Afbouw, lopende van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019, is er weer de mogelijkheid om via het UWV gebruik te maken van de Vorst WW. Mocht ons een echt koude winter te wachten staan, dan kan deze regeling u als werkgever veel kosten besparen. Belangrijk is dan wel dat u aan de eisen voldoet! 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid