NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Vijf aanpassingen op de werkkostenregeling

door: Webbeheer
| Administratie Personeel

Na een uitgebreide internetconsultatie wordt de werkkostenregeling (WKR) aanzienlijk vereenvoudigd. In de brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën op 3 juli 2014 naar de Tweede Kamer stuurde, staan diverse maatregelen die de administratieve lasten voor werkgevers terugdringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbeteren.

De afgelopen jaren bestonden er twee regelingen voor werkkosten naast elkaar. Per 1 januari 2015 hebben we alleen nog de werkkostenregeling. De maatregelen worden meegenomen in het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag aangeboden zal worden aan de Tweede Kamer.

De basis van de werkkostenregeling, die begin 2011 werd geïntroduceerd, blijft ongewijzigd. Met de werkkostenregeling kunt u personeelsleden tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. Binnen de werkkostenregeling is het niet nodig om de verstrekkingen per werknemer bij te houden, dat kan bedrijfsbreed.

In het Belastingplan 2015 zullen vijf aanpassingen op de werkkostenregeling worden opgenomen. Daartegenover staat dan een verlaging van de vrije ruimte naar 1,2%. Ook komt er volgend jaar een einde aan het keuzeregime.

In de brief schrijft de staatssecretaris dat voorop staat dat de systematiek van de WKR goed is. Met een vijftal maatregelen wil Wiebes de administratieve lasten, die nu nog in de praktijk worden ervaren, verder wegnemen:

  1. beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium;
  2. jaarlijkse afrekensystematiek;
  3. concernregeling;
  4. vrijstelling voor branche-eigen producten;
  5. wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen.

Noodzakelijkheidscriterium

Het noodzakelijkheidscriterium is een open norm die ervan uitgaat dat hetgeen een werkgever in het kader van zijn bedrijfsvoering aan voorzieningen noodzakelijk acht, aan de werknemer kan worden verstrekt zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer. De staatssecretaris wil dit criterium voorlopig alleen introduceren voor gereedschappen en voor computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. In de internetconsultatie is gebleken dat er steun is voor een dergelijk criterium, maar dat er behoefte is aan duidelijkheid vooraf. De vrees bestaat dat men veel tijd kwijt zal zijn voor afstemming met de inspecteur. Ook de Belastingdienst verwacht een toename van de uitvoeringskosten bij met name de introductie van het noodzakelijkheidscriterium. Omdat een algemene introductie te veel onzekerheden geeft, heeft de staatssecretaris gekozen voor een beperkte introductie.

Afrekensystematiek

De huidige afrekensystematiek kan worden vereenvoudigd door te bepalen dat de inhoudingsplichtige voortaan nog maar één keer per jaar hoeft vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de WKR is. Hierdoor zal het niet meer nodig zijn om per aangiftetijdvak te toetsen of de vrije ruimte wordt overschreden.

Concernregeling

Een concernregeling wordt geïntroduceerd, waardoor op concernniveau een collectieve generieke vrije ruimte wordt gecreëerd, in plaats van thans per inhoudingsplichtige. Aan de concerntoepassing wordt als voorwaarde verbonden dat er sprake is van vrijwel volledig eigendom (95%-eis) van de moedermaatschappij in de (klein)dochtermaatschappij(en).

Vrijstelling voor branche-eigen producten

De bestaande regeling voor personeelskorting zal in de vorm van een gerichte vrijstelling in de WKR worden gecontinueerd. De staatssecretaris komt hiermee tegemoet aan werkgevers met veel deeltijders en daardoor een relatief lage loonsom.

Wegnemen onderscheid vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen

Uitgangspunt in de systematiek van de WKR is om alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers onder te brengen in de vrije ruimte. Naast een uitzondering voor de gerichte vrijstellingen is uit oogpunt van uitvoerbaarheid een uitzondering gemaakt voor voorzieningen die mede op de werkplek gebruikt of verbruikt worden. Uit de consultatie blijkt echter dat sommige werkgevers bepaalde voorzieningen soms liever vergoeden dan ter beschikking stellen. De bijkomende administratieve lasten van vergoedingen nemen zij voor lief. Om hen tegemoet te komen en de begrijpelijkheid te verbeteren zal in de WKR een nieuwe gerichte vrijstelling worden ingevoerd ten aanzien van een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen, waarvoor nu een nihilwaardering geldt. Daaronder vallen dan de ter beschikking gestelde, de anderszins verstrekte en de vergoede voorzieningen.

Verlaging percentage vrije ruimte

Om de maatregelen budgetneutraal in te kunnen voeren, zal de vrije ruimte worden verlaagd van 1,5 % naar 1,2 %. Volgens de staatssecretaris is tijdens de brede consultatie gebleken dat dit geen bezwaar is. Per branche/bedrijf kan het financiële effect van die verlaging en de vijf aanpassingen echter verschillend uitpakken.

De staatssecretaris geeft aan dat hij geen voorstander is voor verdere verlenging van het keuzeregime. Dat brengt alleen meer kosten met zich mee en schept onduidelijkheid. Tot slot reikt hij in de brief een oplossing aan voor de btw-vastlegging van vergoedingen en verstrekkingen. Voor de WKR moet dit inclusief btw. De staatssecretaris biedt de oplossing aan om de werkkosten in de vrije ruimte exclusief btw in te boeken, waarna de werkgever met de inspecteur een gemiddelde btw-druk over de verschillende voorzieningen kan afspreken.
Bron: Rijksoverheid

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid