NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Verzuimstappenplan volgens de Wet Verbetering Poortwachter

door: Gert van der Meulen
| Personeel Administratie

Verzuimstappenplan

Dit verzuimstappenplan is gebaseerd op de bepalingen in de Wet Verbetering Poortwachter. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moeten werkgever en werknemer beide inspanningen verrichten om een zieke werknemer te re-integreren in het bedrijf.

Zodra een werknemer ziek wordt, is alertheid direct noodzakelijk! Op vastgestelde tijden moet op schrift worden gezet welke inspanningen zijn verricht. Daarom hebben wij voor u een verzuimstappenplan opgesteld, die is gebaseerd op de bepalingen in de Wet Verbetering Poortwachter. In dit verzuimstappenplan staat van week tot week wat de werkgever en de werknemer moeten doen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Dag 1: Ziekmelding

De werknemer meldt zich ziek bij zijn werkgever. De werkgever geeft de ziekmelding door aan de bedrijfsarts of arbodienst.

Van verzuimmelding tot probleemanalyse

De eerste zes weken van het ziekteverzuim zijn vaak bepalend voor de duur van het verzuim. Met name bij psychisch verzuim is het van belang om niet af te wachten, maar direct actie te ondernemen. Belangrijk is ook de afspraken helder te hebben  over wie, wat, wanneer doet bij verzuim. Onderstaande afspraken hebben betrekking op het verzuim. 

Verplichtingen werknemer

De werknemer moet tijdens zijn verzuim bereikbaar zijn. De verzuimende werknemer moet meewerken aan een spoedig herstel van zijn inzetbaarheid en meedenken over zijn re-integratie. Adviezen van de bedrijfsarts of arbodienst moet hij dus opvolgen en veranderingen in de situatie geeft hij door aan diegene die verantwoordelijk is voor het begeleiden van het verzuim. 

Verplichtingen werkgever

De werkgever verricht alle re-integratie-inspanningen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht om de werknemer snel weer aan het werk te helpen in het eigen bedrijf. Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en er geen andere passende arbeid in de eigen organisatie voorhanden is, is de werkgever verplicht passende arbeid bij een andere werkgever te regelen. Dit kan onder andere door een re-integratie bureau in te schakelen.  

Probleemanalyse

De werkgever ontvangt uiterlijk in de zesde ziekteweek - bij dreigend langdurig verzuim eerder - een (uitgebreide of beknopte) probleemanalyse met advies van de arbodienst of een bedrijfsarts. 

Week 6: Probleemanalyse

De bedrijfsarts maakt aan de hand van een gesprek met de werknemer een probleemanalyse en geeft een re-integratieadvies. De werknemer, werkgever en de bedrijfsarts hebben minstens eenmaal per 6 weken contact over de voortgang. Tijdens deze eerste 6 weken vult de bedrijfsarts ook het formulier medische informatie in. 

Na ontvangst probleemanalyse

Binnen twee weken na ontvangst van de probleemanalyse stellen de werkgever en werknemer een Plan van Aanpak voor re-integratie op.

Week 8: Plan van Aanpak

Werkgever en werknemer maken uiterlijk in de 8e week een Plan van Aanpak voor de re-integratie. Dit gebeurt op basis van de probleemanalyse of het re-integratieadvies. Het Plan van Aanpak wordt minimaal elke zes weken geëvalueerd.

Van plan van aanpak tot week 42

De werkgever en werknemer voeren de activiteiten uit die zijn afgesproken in het Plan van Aanpak. Als er geen re-integratie activiteiten mogelijk zijn, legt de werkgever dit samen met de werknemer - goed beargumenteerd - vast. Dit laatste moet ook door de arbodienst of bedrijfsarts bevestigd zijn/worden.

Re-integratiedossier

Als volgens de arbodienst of bedrijfsarts sprake is van dreigend langdurig verzuim legt de werkgever een re-integratiedossier aan. Dit bevat alle gegevens, documenten en correspondentie die betrekking hebben op het verloop van het verzuim, het aantal feitelijk gewerkte uren en de ondernomen activiteiten.

Spreekuurcontact

De bedrijfsarts of arbodienst voert regelmatig overleg (spreekuurcontact) met de werknemer om de uitvoering van het Plan van Aanpak te volgen en te stimuleren. De frequentie van de contacten met de medewerker is onder meer afhankelijk van de voortgang en evaluatiemomenten zoals opgenomen in het Plan van Aanpak. In het algemeen is er eens in de zes weken een spreekuurcontact. De spreekuurcontacten kunnen plaatsvinden met diverse disciplines zoals bedrijfsarts, psycholoog, bedrijfsmaatschappelijk werker of arboverpleegkundige. Wie de contactpartij is, hangt af van de aanpak van de re-integratie.

Verzuimmelding bij UWV

In week 42 van het verzuim meldt de werkgever of de arbodienst het verzuim aan het UWV. Het UWV informeert de werkgever over de rechten en plichten en over de financiële risico’s die instroom in de WIA met zich meebrengen. 

Evaluatie blijft noodzakelijk

Verder blijven de contact- en evaluatiemomenten in het kader van de voortgang van het Plan van Aanpak ten behoeve van de re-integratie noodzakelijk. Zeker wanneer het Plan van Aanpak tussentijds bijgesteld wordt.

Week 42: Ziekmelding UWV

De werkgever geeft na 42 weken de ziektemelding door aan UWV. (N.B. sinds 1 november 2008 moet u de werknemer na 42 weken bij UWV ziekmelden. Voorheen was dit na 13 weken).

Week 52: Eerstejaarsevaluatie

Werkgever en werknemer evalueren de re-integratie-inspanningen van het eerste ziektejaar. Zij stellen samen vast of het huidige Plan van Aanpak bijstelling nodig heeft. Dit is een erg belangrijk moment met betrekking tot het UWV. Is terugkeer in eigen werk nog niet gerealiseerd en bestaat er nog twijfel over de haalbaarheid (1e spoor), dan wordt geadviseerd om naast re-integratie eigen werk of aangepast werk bij de huidige werkgever, bemiddeling bij ander werk (2e spoor) in te kopen. 

Van week 52 tot week 87

De contact- en evaluatiemomenten in het kader van de voortgang van het Plan van Aanpak ten behoeve van de re-integratie blijven ook na een jaar verzuim noodzakelijk.

Actueel oordeel

Rond de 87ste ziekteweek evalueert de bedrijfsarts of arbodienst het verloop van de re-integratie. De bedrijfsarts beschrijft dit in een Actueel Oordeel, onderdeel van de probleemanalyse.

Week 87: WIA uitkering aanvragen?

Vanaf dit moment kan de werknemer een WIA-uitkering aanvragen. Het is van belang dat werkgever en werknemer samen een re-integratieverslag maken. Dit verslag met alle belangrijke documenten stuurt de werknemer samen met het aanvraagformulier WIA naar UWV. 

Re-integratieverslag

Het re-integratieverslag bestaat uit de volgende zeven documenten: 

  • probleemanalyse, inclusief eventuele bijstellingen; 
  • Plan van Aanpak, inclusief eventuele bijstellingen; 
  • eerstejaarsevaluatie; 
  • actueel oordeel (wordt opgesteld door arbo-arts); 
  • eindevaluatie (wordt ingevuld door de werkgever); 
  • oordeel van de werknemer (dit document wordt ingevuld door de werknemer); 
  • loonbelastingverklaring

Uitwisseling gegevens

In de 89ste ziekteweek overhandigt de werkgever het Plan van Aanpak (inclusief bijstellingen en evaluatie) aan de werknemer. De werkgever heeft inmiddels van de arbodienst de probleemanalyse, het actueel oordeel en de eventuele bijstellingen ontvangen. De werkgever maakt een kopie voor zichzelf en overhandigt of stuurt de originele exemplaren aan de werknemer. De arbodienst stuurt de medische informatie rechtstreeks aan de werknemer.

Aanvraag WIA

Uiterlijk in de 91ste ziekteweek leveren de werkgever en de werknemer bij UWV een aanvraag in voor een WIA-uitkering, inclusief het re-integratieverslag.

Week 91: Uiterste datum aanvraag uitkering

De aanvraag voor de WIA-uitkering kan uiterlijk in week 91 door de werknemer worden ingediend.

Week 104: WIA-uitkering of verlenging ontslagtermijn

Als de werknemer na 104 weken verzuim nog niet volledig aan het werk is, volgt een keuring. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door het loonverlies te bepalen, dat is het percentage dat men minder kan verdienen dan voorheen. Verklaart UWV de werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan krijgt hij/zij recht op een WIA-uitkering en kan de werkgever over gaan tot ontslag. 

Vul de juiste formulieren in 

Het UWV moet tussentijds en uiteindelijk een oordeel vellen over de mate van arbeidsongeschiktheid van uw werknemer. Zowel werkgever als werknemer hebben verplichtingen om actief te werken aan re-integratie. Het UVW toetst onder meer aan de hand van een re-integratieverslag of u aan uw verplichtingen heeft voldaan. Gebruik daarom waar mogelijk de voorbeelden en formulieren die het UWV heeft opgesteld, zodat u de juiste informatie op schrift zet. Ook voor de aanvraag van bepaalde voorzieningen zijn er allemaal standaard formulieren die (online) ingevuld kunnen worden. De juiste formulieren vindt u op het werkgeversportaal van UWV. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid