NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Veranderingen nieuwe cao Afbouw

door: Frank Rohof
| Personeel

CAO-Afbouw

Op 1 juli hebben cao-partijen in de afbouw een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten voor een periode van drie jaar (1 januari 2015 tot en met 31 december 2017). Het onderhandelingsresultaat wordt woensdag 15 juli door de Ledenraad van NOA behandeld.

Ook de betreffende instanties van de vakorganisaties moeten het principe akkoord goedkeuren. Toch willen wij vast vooruit lopen op veranderingen, die als gevolg van de nieuwe cao kunnen gaan optreden. 

Loonaanpassing

Op 1 september, dan wel de eerstvolgende loonperiode na algemeen verbindend verklaring van de cao, komt er een loonaanpassing: dan hebben werknemers recht op 1% stijging van het loon. NOA heeft echter bedongen dat als de tekst van de nieuwe cao nog niet algemeen verbindend is verklaard de verhoging pas na de eerstvolgende loonperiode na AVV-verklaring zal worden doorgevoerd. Zonder deze afspraak zouden ongeorganiseerde werkgevers de loonaanpassing niet hoeven door te voeren.

Reiskosten en reisuren

De vergoedingen voor het vervoermiddel tussen de € 0,33 en € 0,39 worden verlaagd naar € 0,30 bruto per kilometer. Deze vergoeding wordt alleen gegeven als de werkgever geen collectief vervoermiddel ter beschikking stelt. Als u wel vervoer ter beschikking stelt, maar de werknemer kan/wil daar met instemming geen gebruik van maken, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van € 0,19 per kilometer. De voor rekening van de werknemer komende reistijd wordt verruimd van één uur per dag naar anderhalf uur (drie kwartier heenreis, drie kwartier terugreis). Voor de chauffeur van een auto geldt dat het eerste half uur heenreis en eerste half uur terugreis voor eigen rekening is (chauffeur heeft in oude cao geen reistijd die voor eigen rekening komt). De bepaling dat reisuren moeten worden betaald tegen het voor de werknemer geldende garantieuurloon wordt geschrapt. Met de in werking treding van de nieuwe cao heeft de werknemer recht op € 10,- bruto per reisuur. Dat bedrag is uiteraard minder dan het garantieuurloon. 

Vakantiefonds en seniorendagen

Het vakantiefonds zal op 31 december 2015 beëindigd worden. Vanaf 1 januari 2016 moet de werkgever zelf de vakantiedagen en de wettelijk verplichte vakantietoeslag aan de werknemer betalen. Ook de seniorendagen worden met ingang van 1 januari 2016 afgeschaft. Er komt wel een overgangsregeling voor werknemers die op 31 december 2015 55 jaar of ouder zijn. Zij behouden het aantal dagen waar zij op dat moment aanspraak op kunnen maken. Voor het bouwplaatspersoneel geldt de regeling dat de loonkosten seniorendagen gedeclareerd kunnen worden bij het O&O-fonds. Voor UTA-medewerkers blijft de regel van toepassing dat de seniorendagen door de werkgever moeten worden betaald.

Verruiming arbeidstijden 

De hoofdregel, dat werknemers van maandag tot en met vrijdag 7,5 uur per dag en 37,5 per week werken, blijft van toepassing. De werkgever kan echter in overleg met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering besluiten (meerderheid moet akkoord gaan) om de werktijden te verruimen. De werktijd kan dan liggen tussen 06.00 uur in de ochtend en 20.00 uur in de avond met een maximum van twaalf werkuren per dag. Ook kunnen drie zaterdagen per jaar als gewone werkdag worden aangemerkt. Bij deze regeling geldt wel de beperking dat in een periode van vier weken maximaal 150 uur mag worden gewerkt. Dat komt op een gemiddelde van 37,5 uur per week. Als in een week meer dan 37,5 uur wordt gewerkt, moet dat in een andere week worden gecompenseerd. Als van de verruimde arbeidstijdenregeling gebruik wordt gemaakt, dient dat wel vooraf gemeld te worden bij het Technisch Bureau Afbouw.

Duurzame inzetbaarheid

De bedrijfstak afbouw kenmerkt zich door fysiek zware arbeid. Werknemers moeten langer doorwerken om de pensioengerechtigde leeftijd te behalen. Om werknemers in de gelegenheid te stellen gezond het pensioen te behalen, vaardigheden bij te houden, uitval door arbeidsongeschiktheid tegen te gaan en voldoende gekwalificeerd te blijven om een arbeidsplaats binnen of buiten de sector te vinden of te behouden, hebben cao-partijen afspraken gemaakt over initiatieven duurzame inzetbaarheid. Daar vallen de volgende maatregelen onder: 

  • Eens in de vijf jaar heeft de werknemer recht op een Loopbaanadvies. Hierbij staat de vraag centraal welke initiatieven er moeten worden genomen om er voor te zorgen dat de werknemer gemotiveerd en gezond de pensioengerechtigde leeftijd kan behalen.
  • Re-integratietrajecten van langdurig zieken naar een baan bij een (andere) werkgever. Dit geschiedt in samenwerking met Savantis (Mijn Loopbaan) of Pre-Sense, dan wel een ander gekwalificeerd en gecertificeerd bedrijf.
  • Afhankelijk van de uitkomsten van het adviestraject kunnen andere maatregelen nodig zijn, zoals aanpassing werkpakket, omscholing, bijscholing of bemiddeling andere functie binnen of buiten de sector.
  • Als blijkt, na onafhankelijk onderzoek, dat verkorting van de arbeidsduur de beste optie is om de werknemer duurzaam inzetbaar te houden (letterlijk: hij moet een dag minder werken) dan kan er een regeling komen waarbij de werknemer 80% moet werken, 90% loon ontvangt en 100% van zijn pensioen blijft opbouwen. De werknemer levert dan dus loon in. De extra loonkosten van de werkgever (dus boven de 80%) kunnen worden gedeclareerd.
  • Zowel werkgever als werknemer dragen premie af voor het traject duurzame inzetbaarheid.

Bouw ID-pas 

Cao-partijen in de bouw ontwikkelen een Bouw ID-pas. In deze pas worden gegevens vastgelegd van werkgever, werknemer, zelfstandigen en opdrachtgever. Aan de hand van de pas wordt door de Belastingdienst beoordeeld of de opdrachtgever loonbelasting moet inhouden. Arbeidskrachten op de bouwplaats, inclusief zelfstandigen en uitzendkrachten, zijn straks in het bezit van een ID-pas. De afbouw doet mee aan de gefaseerde invoering vanaf 1 januari 2016. 

Aanpak schijnzelfstandigheid

Zoals bekend zal vanaf 1 januari 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor ZZP-ers komen te vervallen. Daarvoor zal een zogenaamde door partijen te ontwikkelen modelovereenkomst in de plaats komen, die door de Belastingdienst moet worden goed gekeurd. In deze overeenkomst moet ook worden bepaald dat een zelfstandige een aansprakelijkheidsverzekering heeft en in het bezit is van een VOL-VCA-certificaat. Voor de invoering van de modelovereenkomst geldt een periode van twee jaar, waarna het hanteren van de modelovereenkomst verplicht wordt. De afspraak over de modelovereenkomst is alleen van toepassing als de cao algemeen verbindend wordt verklaard.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid