NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Schrale oogst midden- en kleinbedrijf in Miljoenennota

door: Frank Rohof
| Administratie

Miljoenennota 2018

Tijdens Prinsjesdag heeft het Kabinet de Miljoenennota voor 2018 gepresenteerd. Hoewel de economie floreert is het voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf niet louter zonneschijn. Naast positieve voorstellen bevat de miljoennota ook slechte voornemens. Graag geven wij een samenvatting van belangrijke voorstellen.

Verhoging laag BTW-tarief:

Wij hebben u al eerder gewaarschuwd voor het voornemen om het laag BTW-tarief te verhogen van 6% naar 9%. Hierdoor wordt bijvoorbeeld het stucwerk, dat nu valt onder het lage tarief, duurder. De voorgenomen ingangsdatum is 1 januari 2019. Wij hebben u al eerder laten weten dat het verstandig is om met het uitbrengen van offertes die ook betrekking hebben op de periode na 1 januari rekening te houden met de voorgenomen BTW-verhoging. Lees ons advies. 

Verlaging zelfstandigenaftrek en MKB-Winstvrijstelling:

NOA vindt het onbegrijpelijk dat het Kabinet vanaf 2020 de aftrekpost zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling stapsgewijs gaat afbouwen van thans 52% naar maximaal 37,05%. Deze maatregel raakt de ondernemer middels inkomstenbelasting rechtstreeks in de koopkracht. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf profiteren daardoor niet in dezelfde mate van lastenverlichting als werkenden. Het regeringsvoornemen is een trendbreuk met het ingezette beleid om het ondernemerschap te stimuleren. 

Verlaging Vennootschapsbelasting maar verhoging box 2 heffing DGA:

Zeer positief is de voorgenomen verlaging van de Vennootschapsbelasting van 20% naar 16% voor de omzet tot € 200.000,- en van 25% naar 22,5% voor het geval de omzet meer dan € 200.000,-bedraagt. Hoewel de verlaging minder is dan oorspronkelijk werd aangekondigd, is NOA blij met de verlaging. Waar we ronduit op tegen zijn is het voornemen om de inkomstenbelasting op het aanmerkelijk belang van box 2 Inkomstenbelasting te verhogen van 25% naar 26,9% in 2021. Zoals bekend is de directeur grootaandeelhouder deze heffing verschuldigd als hij het geld uit de onderneming haalt.

Afschaffing dividendbelasting:

In tegenstelling tot de kleinere ondernemers heeft het Kabinet veel geld over om grote bedrijven te ondersteunen. Met ingang van 2020 wenst het Kabinet de dividendbelasting af te schaffen. De kosten zijn naar waarschijnlijkheid minder dan € 2 miljard euro. NOA vindt het onbegrijpelijk dat grote bedrijven mogen profiteren terwijl de BTW-verhoging, versobering aftrek ondernemersfaciliteiten en de verhoging van het AB-tarief ondernemers in het midden- en kleinbedrijf keihard raken. 

Beperking renteaftrek:

De aftrek van rente op vreemd vermogen wordt beperkt tot maximaal 30% van het bruto bedrijfsresultaat. Dit is een gevolg van de Europese anti-belastingontwijkrichtlijn. Positief is wel dat de renteaftrek tot € 1 miljoen onverkort wordt gehandhaafd.

Termijn verrekenen verliezen ingeperkt van 9 naar 6 jaar:

De termijn om verliezen te verrekenen met het positief bedrijfsresultaat in andere jaren wordt verkort van negen naar zes jaar. Helaas komt er ook een beperking om ten laste van de fiscale winst af te schrijven op Onroerend Goed. De beperking wordt verhoogd van 50% tot 100% van de WOZ-waarde.

Behoud, maar versobering subsidieregeling praktijkleren (BBL)

Tot op heden bestaat een subsidieregeling praktijkleren BBL in het kader van de MBO-opleiding. Ook in onze bedrijfstak wordt van de subsidieregeling gebruik gemaakt. Oorspronkelijk waren er voornemens om de subsidieregeling af te schaffen. Gelukkig is het zover niet gekomen. De subsidieregeling wordt in ieder geval met één jaar verlengd. Wel wordt het subsidiebedrag verlaagd van € 2700,- naar € 2500,-. NOA is bijzonder verheugd dat de regeling wordt gehandhaafd, hoewel er wel sprake is van een verlaging van de subsidie.

Loondoorbetaling bij ziekte:

Eindelijk lijkt er beweging te komen in het dossier loondoorbetaling bij ziekte. In het najaar lijken er voorstellen te komen die tot doel hebben de kleine werkgever te ontlasten. 

Wet Arbeidsmarkt in balans:

Dit jaar komen er ook voorstellen waardoor tijdelijke en flexibele arbeidscontracten duurder worden en de keten van op elkaar aansluitende arbeidscontracten wordt verkort. NOA zal u uiteraard nader informeren zodra deze voorstellen worden ingediend. 

Vereenvoudiging belastingstelsel:

Zeer belangrijk element in de Miljoenennota is het voorstel “vereenvoudiging belastingstelsel”. Op termijn komen er nog twee belastingtarieven van ongeveer 37% voor het inkomen tot € 68.507,- en voor het inkomen daarboven komt een tarief van € 49,5%. 

Conclusie:

Mede door lastenverlagingen gaat Nederland er met bijna 1,5% op vooruit in het komend jaar. Dat is natuurlijk een positieve ontwikkeling. Toch worden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf met lastenverhoging geconfronteerd. Zeer in het oog springt de aantasting van ondernemersfaciliteiten in de wet inkomstenbelasting en de voorgenomen AB-heffing van box 2 in de wet inkomstenbelasting. Hopelijk zal het Parlement nog wijzigingen aanbrengen in de voorstellen op de door NOA bepleite manier.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid