NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Quotumheffing participatiewet

door: Webbeheer
| Management Personeel

Vanwege de Participatiewet worden werkgevers opgeroepen om extra banen te gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Als blijkt dat het totaal aantal banen niet wordt gehaald, dan kan het kabinet besluiten om een Quotumheffing in te voeren. Wat houdt deze wet voor u in als u meer dan 25 werknemers in dienst heeft? 

In het Sociaal Akkoord hebben het kabinet, werkgevers en werknemers op landelijk niveau (en dus niet per sector) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. De regering helpt en ondersteunt werkgevers bij het realiseren van de banenafspraak. Zo heeft de regering ondersteunende instrumenten samengevoegd en verder aangevuld. Te denken valt hierbij aan loonkostensubsidie, proefplaatsingen, no-risk polis en voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking. Op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers in de sector ‘overheid’ en de werkgevers in de sector ‘markt’ de aantallen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden.

Werkgeversplicht

Als blijkt dat het totaal aantal banen niet wordt gehaald, dan kan het kabinet besluiten om een wettelijke maatregel in te voeren. Dit is de zogenaamde ‘quotumheffing’. Als werkgevers gezamenlijk de afgesproken aantallen banen elk jaar halen, blijft de banenafspraak gelden. Dan wordt er geen quotumheffing ingevoerd. Alleen werkgevers met 25 of meer werknemers krijgen met de (eventuele) quotumheffing te maken.

Quotumheffing

De quotumheffing is niet bedoeld als ondersteuning van de banenafspraak. De quotumheffing is bedoeld als alternatief als de banenafspraak onverhoopt niet wordt gehaald. Tijdens de banenafspraak is er geen sprake van een heffing. Heffingen voor niet vervulde arbeidsplaatsen gaan pas spelen op het moment dat werkgevers de afgesproken extra banen niet realiseren en de quotumheffing is geactiveerd.

€ 5000,- per jaar per niet ingevulde arbeidsplaats

Voordat de quotumheffing wordt geactiveerd, vindt er eerst overleg plaats met sociale partners en gemeenten. Als de quotumheffing geactiveerd is, worden werkgevers individueel aangesproken. Werkgevers die onvoldoende verloonde uren laten invullen door mensen uit de doelgroep, moeten in dat geval een quotumheffing betalen: € 5000,- per niet ingevulde arbeidsplaats.

De regering heeft de hoogte van de heffing op € 5.000,- gesteld, omdat zij veronderstelt dat dit bedrag voldoende hoog is om te stimuleren dat werkgevers meer arbeidsplaatsen voor mensen uit de doelgroep beschikbaar stellen. Voor iedere niet-gerealiseerde plek moet jaarlijks de heffing worden betaald. Gelet op het feit dat de werkgever met loonkostensubsidie compensatie krijgt voor verminderde productiviteit en dat de gemeente of UWV andere instrumenten kan inzetten om de werkgever te ontzorgen, zoals begeleiding, werkplekaanpassingen, no-risk polis, jobcarving, is het voor werkgevers verstandiger en economisch rendabeler om mensen uit de doelgroep aan te nemen in plaats van jaar in jaar uit de heffing te betalen.

Een eventuele quotumheffing kan niet eerder dan 1 januari 2017 worden geactiveerd en deze geldt alleen voor werkgevers met meer dan 25 werknemers.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid