NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Ontslagvergoeding voor kleine bedrijven (minder dan 25 werknemers) sterk verlaagd

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Op 18 februari jl. heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen, waarin de regeling tot het verplicht betalen van een transitievergoeding voor bedrijven met minder dan 25 werknemers is aangepast. De te betalen ontslagvergoeding wordt hierdoor sterk verlaagd.

In de oorspronkelijke voorstellen van de Wet Werk en Zekerheid, zoals deze eind vorig jaar bij de Tweede Kamer is ingediend, was onder andere opgenomen dat werkgevers verplicht een ontslagvergoeding moeten gaan betalen aan een werknemer die twee jaar of langer in dienst is en ontslagen wordt. Deze transitievergoeding maakt onderdeel uit van de voorstellen tot het zogenaamde versoepelen en goedkoper maken van het ontslagrecht. Dat zou moeten gebeuren door de vergoeding, afhankelijk van lengte dienstverband en leeftijd werknemer, te maximeren op € 75.000,-. Als het salaris van de werknemer hoger is, dan zou een jaarsalaris als vergoeding gaan gelden. 

Vanaf het moment dat deze voorstellen gelanceerd werden, heeft NOA via alle mogelijke kanalen (politiek, MKB-Nederland, VNO-NCW, etc.) duidelijk te kennen gegeven dat invoering van een transitievergoeding voor afbouwbedrijven absoluut geen verbetering van het ontslagrecht betekent. In onze sector worden niet of nauwelijks ontslagvergoedingen betaald. Een dergelijke verplichte ontslagvergoeding zou ontslag daarom alleen maar duurder maken. Onze ondernemersvereniging stond met deze mening niet alleen. Ook andere sectoren uit het midden- en kleinbedrijf hadden veelal dezelfde kritiek. 

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een aanpassing in de voorstellen zoals deze 18 februari 2014 in de Tweede Kamer zijn aangenomen. Voor bedrijven tot 25 medewerkers wordt de te betalen ontslagvergoeding aangepast en sterkt verlaagd! 

Ter vergelijking zetten we eerst de oorspronkelijke regeling uiteen, daarna de aangepaste regeling voor kleine bedrijven.

Oorspronkelijk regeling Transitievergoeding

De ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding. Als u een medewerker ontslaat die minimaal twee jaar in dienst is, heeft hij recht op een vergoeding van een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. Tot 1 januari 2020 geldt voor de werknemer die langer dan tien jaar bij u in dienst is en op het moment van het ontslag vijftig jaar of ouder is, dat hij voor elk gewerkte dienstjaar na zijn 50e recht heeft op een maandsalaris. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- of maximaal een jaarsalaris als de werknemer méér verdient dan de maximale vergoeding. Er kan voor de transitievergoeding een betalingsregeling worden getroffen.

Aangepaste regeling per 18 februari 2014 

Voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers komt er een overgangstermijn. U mag tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als u personeel gedwongen moet ontslaan vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Dan mag u bij de berekening van de omvang van de verschuldigde transitievergoeding uitgaan van de duur van het dienstverband, gerekend vanaf 1 mei 2013. Als u iemand in mei 2017 moet ontslaan met 15 dienstjaren, hoeft u maar over vier jaar daarvan transitievergoeding te betalen. De kantonrechter kan nog een vergoeding bovenop de transitievergoeding toekennen, als de werkgever ernstig verwijtbaar handelde of nalatig was. 

U hoeft géén transitievergoeding te betalen als:

  • het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • de werknemer jonger is dan 18 jaar en gemiddeld 12 uur of minder per week werkzaamheden voor u verricht;
  • de arbeidsovereenkomst eindigt na het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd;
  • er sprake is van surseance van betaling, faillissement of schuldsanering van de werkgever.

Hardheidsclausule

Ook is er gekeken naar situaties waarin het voor werkgevers financieel niet haalbaar is een ontslagvergoeding te betalen. In dat geval zou het betalen van een ontslagvergoeding eventueel komen te vervallen. De slechte financiële positie van het bedrijf moet dan wel te wijten zijn aan sociaaleconomische redenen en er moet nader worden ingevuld wat de verdere voorwaarden moeten zijn.

Hoewel NOA nooit voorstander is geweest van een wettelijk geregelde ontslagvergoeding, is de huidige aanpassing van de wet in ieder geval een stap in goede richting. Hopelijk volgen er nog meer verbeteringen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid