NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Onderwijs en cursussen

door: Frank Rohof
| Personeel

Een overzicht van onze inspanningen:

Vakmanschap in het voortgezet onderwijs:

Onder voortgezet onderwijs verstaan we het onderwijs dat aansluit op het basisonderwijs. Voortgezet onderwijs is dus het onderwijs aan kinderen vanaf 12 jaar (Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO). Vooral het VMBO is voor onze bedrijfstakken van belang. Helaas wordt in de specialisatie techniek/bouw geen aandacht besteed aan vaardigheden die voor beroepen in de afbouw van belang zijn. Wij zetten ons vooral in om leerlingen in het VMBO-onderwijs te wijzen op de beroepen in de afbouw.

Officiële opleidingen afbouw in het Middelbaar Beroepsonderwijs:

Alle door de overheid erkende opleidingen in de bedrijfstakken afbouw zijn onderdeel van het Middelbaar Beroepsonderwijs. In de officiële kwalificatiestructuur staan de opleidingen vermeld die tot een officieel MBO-diploma kunnen leiden. In de afbouw kennen we de volgende kwalificatiestructuur.

Regionale Opleidingscentra:

De Regionale Opleidingscentra (ROC’s) zijn verantwoordelijk voor het geven van de opleidingen. Feitelijk is het regionaal opleidingscentrum de school waar de leerling zijn opleiding volgt. In geheel Nederland zijn een groot aantal ROC’s gevestigd. Slechts een zeer beperkt aantal ROC’s verzorgt de opleidingen in de afbouw. In Nederland verzorgen de volgende ROC’s opleidingen:

ROC’s en De Vakopleiding/Vakschool Afbouw voor alle plafond en wandopleidingen, vloeren- en terrazzo-opleidingen en een aantal stukadoorsopleidingen:

Onze bedrijfstak kent zogenaamde kleinschalige opleidingen. Dat betekent dat door het geringe aantal leerlingen het in veel plaatsen niet mogelijk is een opleiding op te starten. Dat geldt voor plafond- en wandopleidignen en vloeren- en terrazzo-opleidingen maar ook voor sommige stukadoorsopleidingen in Nederland. Waar wel opleidingen bestaan is aandacht voor praktijkonderwijs niet altijd voldoende of bestaat er soms ontevredenheid over de kwaliteit van de opleiding. Daarom heeft de bedrijfstak afbouw enkele jaren geleden de Vakopleiding opgericht. Concreet betekent de Vakopleiding:

  • Leerling staat ingeschreven bij een ROC. In opdracht van het ROC voert de Vakopleiding de gehele of belangrijke delen van de opleiding uit. Inmiddels is de Vakopleiding verantwoordelijk voor alle plafond- en wandmontageopleidingen, vloeren- en terrazzo-opleidingen en een aantal stukadoorsopleidingen. Voor meer informatie over De Vakopleiding  

De werkgever (= het individuele leerbedrijf of het Samenwerkingsverband)

In onze bedrijfstak worden de leerlingen opgeleid middels het leerlingwezen. Dat betekent dat de  leerling gedeeltelijk naar school gaat en gedeeltelijk werkt op basis van een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst. Het volgende onderscheid is van toepassing:

  • BBL-overeenkomst: De leerling heeft een arbeidsovereenkomst met een werkgever en gaat één of twee dagen per week naar school
  • BOL-overeenkomst: De leerling heeft een stageovereenkomst en loopt gedurende een beperkte tijd stage bij een leerbedrijf.

De BBL of BOL-leerling moet zorgen dat hij een arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst heeft met een leerbedrijf. Niet ieder bedrijf mag een leerling aannemen. Er moet sprake zijn van een Erkend leerbedrijf (erkenning door het landelijk kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven KBB Savantis) Om erkend leerbedrijf te worden moet je voldoen aan een aantal eisen.

Wie kan Erkend leerbedrijf zijn of worden:

Om te worden erkend als leerbedrijf moet men:

  • werkzaam zijn als stukadoors- en afbouwbedrijf, plafond- en wandmontagebedrijf of vloeren- en terrazzobedrijf
    Zowel ondernemers met personeel als OZP-ers/ZZP-ers die staan ingeschreven bij het Bedrijfschap Afbouw/Technisch Bureau Afbouw kunnen Erkend leerbedrijf voor de sector afbouw worden. Bedrijven die behoren tot andere bedrijfstakken en niet staan ingeschreven bij het Bedrijfschap Afbouw/Technisch Bureau Afbouw kunnen geen Erkend leerbedrijf in onze sectoren worden. Wilt u weten wie er Erkend leerbedrijf zijn?
  • Samenwerkingsverband zijn dat is aangesloten bij de Landelijke Federatie Stuc Werken en Leren
    Een samenwerkingsverband is een stichting die is opgericht door een aantal ondernemers in een bepaalde regio en die ook door werkgevers wordt bestuurd. De stichting stelt zich ten doel om leerlingen in dienst te nemen en hen in de gelegenheid te stellen een opleiding te volgen aan een ROC. De werknemers worden vervolgens uitbesteed aan de bij het Samenwerkingsverband aangesloten bedrijven. Uiteraard betaalt het bedrijf geld voor de duur dat de werknemer is gedetacheerd bij het betreffende bedrijf. De Samenwerkingsverbanden in de Afbouw hebben zich verenigd in de Landelijke Federatie Stuc Werken en Leren. Hoewel er nog geen sprake is van een algehele landelijke dekking zijn er in Nederland een aantal samenwerkingsverbanden actief. Voor meer informatie.

Tijdelijk aangepaste lonen voor de BBL-leerlingen:

CAO-partijen in de afbouw hebben tijdelijk aangepaste lonen voor de zogenaamde BBL-leerlingen.

Subsidieregelingen in de Afbouw:

Als de leerling valt onder de cao-Afbouw kan de werkgever in aanmerking komen voor een subsidie. Ook de leerling kan na het succesvol afleggen van een examen in aanmerking komen voor een financiële bonus. Momenteel kan aanspraak worden gemaakt op de volgende bedragen (link naar LOF-middelen)

Savantis coördineert en regelt het onderwijsbeleid in de bedrijfstak afbouw:
Savantis regelt en coördineert veel onderwijsbeleid in de bedrijfstak afbouw. Savantis bestaat om vooral juridische redenen uit meerdere stichtingen. Deze stichtingen verrichten in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:

Savantis Kenniscentrum (onderhoud kwalificatiestructuur, Erkenning leerbedrijven en opleiding Bedrijfsleermeesters)

Savantis Vakcentrum (ontwikkeling lesmateriaal, docentenbegeleiding, cursorisch onderwijs, huisvestingsbeleid onderwijslocaties. Docentenbegeleiding, communicatie, voorlichting etc)

Savantis Examencentrum regelt alle examens van ROC’s

Loopbaan en Opleidingsfonds betaalt de subsidies uit aan werkgevers en leerlingen

Bovendien verzorgt Savantis ook het secretariaat van de Vakopleiding.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid