NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Aanpassing Omgevingswet

door: Webbeheer
| Werkvoorbereiding

OmgevingswetAangepast 

Op 1 juli is de internetconsultatie gestart voor de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) bij de Omgevingswet. Het gaat om een omvangrijke hoeveelheid papier. Tot 1 september kunt u desgewenst middels internetconsultatie reactie geven. De bedoeling is dat honderden regels van de Omgevingswet worden vereenvoudigd of afgeschaft.

Het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving komen in de plaats van zo'n zestig bestaande besluiten, zoals het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Bouwbesluit. De regelgeving is vernieuwd en moet veel gebruikersvriendelijker worden. De besluiten zijn zo ingedeeld dat inzichtelijk is welke regels voor iedere gebruiker van toepassing zijn. Dat maakt het Besluit activiteiten leefomgeving aanzienlijk inzichtelijker dan het Activiteitenbesluit nu is. Hoe is het ingedeeld:

Het Besluit bouwwerken leefomgeving

Als een burger of bedrijf iets wil bouwen of slopen, kan hij de landelijke regels daarvoor vinden in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Dit besluit bevat eisen over de veiligheid van woningen en andere bouwwerken en vervangt onder meer het huidige Bouwbesluit 2012.

Het Besluit activiteiten leefomgeving

Het Besluit activiteiten leefomgeving richt zich tot burgers en bedrijven die een initiatief in de praktijk willen brengen. Algemene rijksregels die gelden voor bijvoorbeeld een glastuinbouwbedrijf, een betoncentrale, een tankstation, een datacentrum of een garagebedrijf staan overzichtelijk in dit besluit. Daarbij geeft het besluit aan welke ruimte er is voor gemeenten, provincies en waterschappen voor lokaal maatwerk om te mogen afwijken en in welke gevallen een vergunning nodig is.

Het Omgevingsbesluit

Het Omgevingsbesluit regelt de procedures en bepaalt wie als bevoegd gezag verantwoordelijk is. Het besluit vermindert het aantal procedurele bepalingen en biedt snellere procedures. Ook zijn onder meer de regels voor de milieueffectrapportage vereenvoudigd.

Het Besluit kwaliteit leefomgeving

Het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat instructieregels voor gemeenten, provincies en waterschappen voor het vaststellen van onder meer omgevingsplannen en verordeningen. Deze regels geven duidelijk aan welke afwegingsruimte de bestuursorganen hebben. Zo wordt het voor gemeenten ook beter mogelijk om rekening te houden met verschillen tussen gebieden en om de beschikbare ruimte op een evenwichtige manier te verdelen. Het besluit bevat verder onder meer omgevingswaarden, bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit en de kwaliteit van het zwemwater.

Proces

De ontwerpbesluiten zijn in de geest van de Omgevingswet opgesteld in een open proces, waarbij maatschappelijke organisaties (waaronder MKB-Nederland, VNO-NCW, milieu- en natuurorganisaties, brancheorganisaties en bedrijven uit de energiesector), de bestuurlijke koepels (IPO, VNG en UvW) en andere partijen in de diverse stadia van totstandkoming konden meedenken. De ontwerpbesluiten zijn ook aan het parlement voorgelegd. Op 16 september eindigt de internetconsultatie.

De AMvB’s zijn beschikbaar via https://www.internetconsultatie.nl.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid