NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Nieuwe voorwaarden zakelijke markt

door: Frank Rohof
| Management Werkvoorbereiding

Zakelijke Voorwaarden

Als gevolg van de fusie tussen NOA en ABN in september 2016 bevonden zich binnen de vereniging twee soorten algemene voorwaarden zakelijke markt. Dit zijn de ‘algemene voorwaarden zakelijk verkeer voor afbouwbedrijven’ en de ‘algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor natuursteen bouwwerken’. Eén van de voornemens van de besturen is te komen tot harmonisatie van de betreffende voorwaarden. 

In de afgelopen maanden is aan de totstandkoming van de nieuwe algemene voorwaarden zakelijke markt gewerkt. Enkele weken geleden is de Ledenraad akkoord gegaan met het betreffende voorstel. In dit artikel willen wij u graag uitleggen hoe u het beste op de nieuwe situatie kunt reageren.

Welke algemene voorwaarden hanteren wij binnen NOA?

Omdat de consument op grond van de wet een zeer sterke rechtspositie inneemt, bestaat er al sinds jaar en dag een onderscheid tussen voorwaarden zakelijke markt en de consumentenmarkt. Binnen NOA zullen in de komende periode de volgende voorwaarden gehanteerd worden:

Afbouwbedrijven:

Natuursteenbedrijf 

Algemene consumentenvoorwaarden verplicht toepassen

Op grond van het besluit lidmaatschapsverplichtingen van onze vereniging moeten alle leden van NOA de algemene consumentenvoorwaarden, die wij zijn overeengekomen met de Consumentenorganisaties “Vereniging Eigen Huis” en de Consumentenbond, van toepassing verklaren in het verkeer met de consument. De consument is de degene die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Met nadruk moet erop worden gewezen dat we binnen onze vereniging algemene consumentenvoorwaarden voor het natuursteenbedrijf en algemene consumentenvoorwaarden voor het afbouwbedrijf kennen. Voorlopig komt in deze situatie geen verandering. 

Algemene voorwaarden zakelijke markt afbouw

Zoals bij aanvang van dit artikel aangegeven zijn de zakelijke voorwaarden afbouw en de zakelijke voorwaarden natuursteen geharmoniseerd. Specifieke bepalingen voor de natuursteen zijn in deze zakelijke voorwaarden opgenomen. Wij adviseren onze leden altijd om een exemplaar van de zakelijke voorwaarden mee te sturen met iedere offerte of overeenkomst. Uw opdrachtgever moet immers kennis kunnen nemen van de algemene voorwaarden die onderdeel zijn van uw overeenkomst met de opdrachtgevers. Indien u voor een vaste aannemer/opdrachtgever werkt en er is een goede vertrouwensband, adviseren wij u toch om een exemplaar van de nieuwe voorwaarden zakelijke markt toe te sturen met de mededeling dat de betreffende algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle overeenkomsten tot het uitvoeren van werkzaamheden in de toekomst.

Algemene Verkoopvoorwaarden voor natuurstenen grafwerken

Alleen de natuursteenbedrijven kennen naast de algemene consumentenvoorwaarden en de zakelijke voorwaarden ook nog algemene verkoopvoorwaarden voor natuurstenen grafwerken. Wij hebben gezien het specifieke karakter van werkzaamheden die onder deze voorwaarden vallen gemeend deze voorwaarden te moeten handhaven. 

Mag ik van de algemene voorwaarden zakelijke markt afbouwbedrijven afwijken?

Het is toegestaan dat u van de algemene voorwaarden zakelijke markt afwijkt. Misschien gaat een opdrachtgever met een bepaald artikel niet akkoord of vindt u zelf een passage in de algemene voorwaarden ongelukkig. In dat geval kunt u van deze voorwaarden zakelijke markt afwijken. Dat kunt u doen door in de offerte of opdracht een zin op te nemen zoals “in afwijking van het bepaalde in de algemene voorwaarden zakelijke markt is artikel… lid… niet van toepassing”.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid