NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Download nu modelovereenkomst Afbouw!

door: Gert van der Meulen

Modelovereenkomst Afbouw beschikbaar

Door de Wet Deregulering Arbeidsrelaties per 1 mei 2016 kwam de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), zoals deze door de Belastingdienst werd uitgegeven, te vervallen. Met de VAR-WUO (winst uit onderneming) kon u zich bij het inhuren van ZZP-ers vrijwaren voor het afdragen van loonheffing en SV-premies. Dat gaf u vooraf duidelijkheid en zekerheid. 

Bleek tijdens een controle dat de betreffende ZZP-er niet (langer) als ondernemer kon worden aangemerkt, dan kon de Belastingdienst de alsnog af te dragen loonheffing bijna alleen maar verhalen op de ZZP-er (uitzonderingen daargelaten). De opdrachtgever werd, behalve bij zaken als fraude, door de VAR-WUO gevrijwaard.

Wet DBA

Sinds 1 mei jl. werkt dit systeem niet meer! De politiek wil dat de opdrachtgever, net als in een ver verleden, weer medeverantwoordelijk wordt bij het werken met ZZP-ers als blijkt dat er toch sprake is van werknemerschap. Dit betekent dat de risico’s voor opdrachtgevers weer zijn toegenomen. Om opdrachtgevers echter niet als loslopend wild te pas en te onpas als werkgever aan te kunnen merken, is het fenomeen modelovereenkomst ontstaan. Door gebruik te maken van een goedgekeurde modelovereenkomst kunnen opdrachtgevers zich in principe (weer) vrijwaren voor het inhouden en afdragen van loonheffing en premies bij het werken met ZZP-ers. 

Sectorale modelovereenkomst

Om te voorkomen dat de Belastingdienst overstelpt zou worden met allerlei afzonderlijke modelovereenkomsten (wat overigens niet gelukt is), ging de voorkeur uit naar een aantal algemene voorbeeldovereenkomsten per sector, waarin branche specifieke afspraken zijn opgenomen. In ons geval zijn er in de cao Afbouw afspraken gemaakt dat bedrijven met personeel, die een klus uitbesteden aan een ZZP-er, gebruik moeten maken van een goedgekeurde modelovereenkomst. Dat heeft er toe geleid dat cao-partijen Afbouw gezamenlijk een modelovereenkomst voor de afbouw ontwikkeld hebben. 

Modelovereenkomst Afbouw

De modelovereenkomst Afbouw is op 5 april 2016 ter beoordeling bij de Belastingdienst neergelegd. De modelovereenkomst sluit zoveel mogelijk aan bij de praktijk. Dit uiteraard binnen de grenzen van de wet. Echter, het blijft een lastig verhaal. Want ondanks intensief overleg ziet de Belastingdienst een aantal zaken toch anders dan de sector. Zo ontkomt men op de bouwplaats bijvoorbeeld niet aan enige vorm van gezag, maar dat mag dan weer niet leiden tot een situatie waarin het tot werknemerschap leidt. Daarnaast kunt u ook denken aan zaken als zelf materiaal inkopen. Dat wordt veelal door de opdrachtgever geregeld. Dit betekende dat in de overeenkomst een passage moest worden opgenomen die dit mogelijk maakt, maar die vervolgens niet tot werknemerschap mag leiden. Zo heeft het (te) lang geduurd voordat er eindelijk een definitieve versie lag die de Belastingdienst heeft goedgekeurd. 

Wat mag wel en niet gewijzigd

In de modelovereenkomst staan afspraken die alleen voor de Belastingdienst van belang zijn. Dat zijn de geel gearceerde onderdelen van de overeenkomst. Daar mag u GEEN wijzigingen in aanbrengen. De niet-gearceerde onderdelen zijn vooral op basis van cao-afspraken. Ook die zijn verplicht en kunnen bij een onderzoek in het kader van de naleving van de cao aan de orde worden gesteld, maar zijn dus niet van belang voor de Belastingdienst.

Toelichting

De modelovereenkomst zelf bevat maar twee pagina’s. Aan de overeenkomst hebben we echter een toelichting gevoegd, waarin staat aangegeven hoe er tegen de diverse onderdelen wordt aangekeken én wat u moet doen of juist moet vermijden om problemen te voorkomen. 

Opdrachtbeschrijving

In het document van de modelovereenkomst vindt u ook een opdrachtbeschrijving. Hierin staat beschreven wie wat, wanneer en tegen welke prijs gaat doen. Het gaat daarbij niet om het letterlijke voorbeeld, maar het is belangrijk dat er sprake is van een overeenkomst waarin de ZZP-er een afgebakende prestatie levert tegen een bepaalde prijs. Hoe u samen het één en ander vastlegt of overeenkomt is minder belangrijk, als er maar duidelijkheid is over welke prestatie tegen welke prijs geleverd wordt. Bijvoorbeeld een opdracht waarbij een ZZP-er vijf woningen moet stukadoren voor een bepaalde tijd en waarvoor hij een bepaalde prijs (m2, uurtarief, etc.) krijgt. Het gaat om helderheid over de zogenaamde afgebakende eenheid.

Vrijwaring

Het gebruik van de modelovereenkomst geeft in principe vrijwaring voor maximaal vijf jaar. Dat is echter alleen het geval als u in de praktijk net zo werkt als in de modelovereenkomst staat aangegeven. Raadpleeg daarom de toelichting onder de modelovereenkomst waarin staat beschreven hoe u bepaalde zaken moet uitleggen. Als er in de praktijk duidelijk wordt afgeweken van hetgeen in de modelovereenkomst is bepaald, loopt u bij een controle door de Belastingdienst een flink risico. Als de Belastingdienst de ZZP-er dan als werknemer beschouwt en u niet als opdrachtgever maar als werkgever ziet, dan krijgt u daarmee alsnog een flinke naheffing aan loonheffing en premies, plus een boete. Let dus goed op hoe u op dit moment werkt en of dat op de juiste manier gebeurt.

Verwijzing naar de modelovereenkomst

Om de sectorale modelovereenkomst te gebruiken, is het niet nodig en/of verplicht om een papieren versie met formele handtekeningen te hebben. U kunt in een onderaannemingsovereenkomst, of zelfs in een mail met een opdrachtbevestiging, volstaan met een verwijzing naar de modelovereenkomst Afbouw. Belangrijk is dat u verwijst naar het nummer en de beoordelingsdatum. Dat kan bijvoorbeeld met de volgende tekst:

 “Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 23 augustus 2016 onder nummer 90516.40170 beoordeelde overeenkomst.

Download in de rechterkolom de modelovereenkomst Afbouw.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid