NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2016

door: Gert van der Meulen

 

Maatregelen szw 1-1-2016

In het afgelopen jaar zijn een aantal belangrijke wetten aangenomen die er volgens de regering voor moeten zorgen dat de arbeidsmarkt beter gaat functioneren en dat werken meer gaat lonen. Om u volledig te informeren sommen we de maatregelen op die per januari 2016 in zijn gegaan.

Wet werk en zekerheid

De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia sterk veranderd. De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) verandert het ontslagrecht, het arbeidsrecht rond tijdelijke contracten en de WW. De Wwz is sinds 1 januari 2015 in delen ingevoerd. Op 1 januari 2016 is het laatste deel van de wet van kracht geworden:

 • WW: de maximale duur van de WW wordt tussen 1 januari 2016 en 1 april 2019 stapsgewijs - met een maand per kwartaal - ingekort tot 24 maanden. De maximale duur is nu nog 38 maanden, per 1 april 2016 wordt de duur 36 maanden, per 1 juli 35 maanden, etc.
 • WW-rechten: tot 1 januari 2016 gold dat iemand voor elk gewerkt jaar recht op één maand WW opbouwde. Dit is per 1 januari 2016 veranderd. Voor de eerste tien jaar geldt dat een werknemer per gewerkt jaar een maand WW opbouwt, daarna geldt dat voor elk gewerkt jaar een halve maand WW wordt opgebouwd.
 • WGA-uitkering: de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering (uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten) wordt stapsgewijs afgebouwd van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden. Ook de opbouw van het recht op een loongerelateerde WGA-uitkering is per 1 januari 2016 veranderd en verloopt hetzelfde als de opbouw van de WW.
 • IOW-uitkering: Oudere werklozen kunnen na afloop van hun WW-uitkering in aanmerking komen voor een IOW-uitkering (uitkering voor oudere werklozen). Met ingang van 1 januari 2016 is de IOW-uitkering iets verhoogd. Daardoor hoeven alleenstaande IOW-ers naast de IOW-uitkering niet ook nog een uitkering op basis van de Toeslagenwet aan te vragen.
 • IOAW-uitkering: Oudere werklozen kunnen na afloop van hun WW-uitkering in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering (uitkering voor oudere arbeidsgehandicapte werklozen). Het recht op IOAW wordt afgebouwd. Alleen werknemers die geboren zijn voor 1 januari 1965 en op de eerste dag van de WW- of loongerelateerde WGA-uitkeing 50 jaar en ouder zijn, komen in aanmerking voor deze uitkering.
 • Aanvulling WW in cao: Per 1 januari 2016 kunnen vakbonden en werkgeversorganisaties in de cao afspraken maken over een privaat gefinancierde aanvulling op de werkloosheidsuitkering, die aansluit op de WW-uitkering.

Wet aanpak schijnconstructies 

 • Girale betaling: Sinds 1 januari 2016 is de werkgever verplicht het deel van het loon gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal over te maken. Contante betalingen zijn mogelijk voor het deel van het loon boven het wettelijk minimumloon. Uitgesloten van deze verplichting is de werkgever met een werknemer die minder dan vier dagen per week dienstverlening aan huis verricht. Meer info leest u hier
 • Specificeren op de loonstrook: Op de loonstrook dient een (on)kostenvergoeding gespecificeerd te worden als het wordt gepresenteerd als een deel van het (minimum)loon. Zodoende kan worden vastgesteld of het gaat om een vergoeding die wel of niet mag worden gerekend tot het minimumloon.
 • Openbaarmaking inspectiegegevens: Per 1 januari 2016 start het ministerie met openbaarmaking van inspectiegegevens met betrekking tot de Wml, Wav en Waadi. Het doel van deze openbaarmaking is de naleving van deze wetten te bevorderen, bij te dragen aan de legitimering van het handelen van de toezichthouder en transparantie te verschaffen over de wijze waarop dit toezicht plaatsvindt.

Wet flexibel werken 

 • Aanpassing werktijden: werknemers kunnen hun werkgever verzoeken om hun werkrooster aan te passen. De werkgever kan dit alleen weigeren bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.
 • Aanpassing arbeidsplaats: werknemers kunnen hun werkgever verzoeken om hun arbeidsplaats te wijzigen (bv. enkele dagen thuis werken). Als de werkgever dit verzoek wil weigeren dient hij daarover overleg te plegen met de werknemer.
 • Aanpassing arbeidsduur: werknemers kunnen een verzoek indienen om zijn contractuele arbeidsduur aan te passen (alleen te weigeren bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang).
 • Lees hier meer over de wet flexibel werken. 

Sectorplannen 

 • Persoonlijke dienstverlening: Met de sectorplannen is ingezet op het aan het werk helpen en houden van mensen. Ook onze afbouwsector heeft een sectorplan voor scholing en kwaliteitsborging. Sociale partners hebben zich daarbij sterk gemaakt voor het creëren van meer leerwerkplekken en investeringen in scholing, in duurzame inzetbaarheid en in van werk(loosheid) naar werk omscholing en in begeleiding. Door onderuitputting is een bedrag van € 120 mln. over van de sectorplannen. Dat wordt ingezet voor ondersteuning van de transities naar nieuw werk. Deze middelen worden gebruikt voor persoonlijke dienstverlening, scholingsvouchers, bredere inzet van de brug-WW, het versterken van de samenwerking in de arbeidsmarktregio en inzet van mobiliteitscentra bij acuut ontslag. De verschillende maatregelen zullen in 2016 in werking treden. 

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

 • Opzegtermijn: per 1 januari 2016 geldt voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer een opzegtermijn van een maand.
 • Ketenbepaling: met een AOW-gerechtigde kunnen ten hoogste zes tijdelijke contracten in een periode van maximaal vier jaar worden aangegaan voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Alleen contracten die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-leeftijd worden hierbij in aanmerking genomen.
 • Loondoorbetalingsplicht bij ziekte: sinds 1 januari 2016 geldt bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer een loondoorbetalingsplicht van maximaal dertien weken in plaats van twee jaar. In verband hiermee worden ook de re-integratieverplichtingen van de werkgever en het opzegverbod bij ziekte beperkt tot dertien weken, en vervallen enkele re-integratieverplichtingen voor de AOW-gerechtigde werknemer.
 • Recht op een Ziektewet-uitkering: zieke AOW-gerechtigde werknemers die geen recht hebben op loondoorbetaling van de werkgever krijgen recht op een Ziektewet-uitkering van maximaal dertien weken. Dit is met name van belang voor AOW-gerechtigden die werken op basis van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding en voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt tijdens de loondoorbetalingsperiode. Vanaf 1 juli 2016 zal de Ziektewet-uitkering worden verhaald op de werkgever.
 • Aanpassing arbeidsduur: de verplichting voor werkgevers om in te gaan op een verzoek van een AOW-gerechtigde werknemer om uitbreiding (of vermindering) van het aantal te werken uren vervalt.
 • Ontslagvolgorde bij reorganisatie: per 1 januari 2016 zijn ook werkgevers in de publieke sector verplicht om AOW-gerechtigden als eerste te ontslaan bij een reorganisatie. Deze regel gold al voor de private sector.

Er zijn nog meer wetten ingegaan op 1 januari 2016, maar in deze opsomming is gekeken naar relevante wet- en regelgeving op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid voor ondernemers in de afbouw. Het volledige overzicht kunt u raadplegen op de website van het ministerie. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid