NOA Menu

NOA Kenniscentrum

LEA procedure

door: Gert van der Meulen
| Management

Procedure LEA

Oneerlijke concurrentie is elke goedwillende ondernemer een doorn in het oog. Ook in de afbouwsector ergert men zich groen en geel aan bedrijven die wet- en regelgeving pogen te omzeilen om zo onder alle prijzen door te kunnen duiken. Om misstanden te kunnen melden en aanpakken, bestaat het Loket Eerlijke Afbouw.  

Tot 2016 werden reguliere controles op het naleven van o.a. de cao binnen de afbouw in eerste instantie uitgevoerd door A&O-services. Voor onderzoeken in het kader van oneerlijke concurrentie was er het Meldpunt Oneerlijke Mededing (MOM), van waaruit met name onderzoeken werden gedaan naar bedrijven die helemaal de cao niet toepasten. Het MOM deed dit voornamelijk aan de hand van meldingen die binnenkwamen via o.a. NOA en vakbonden. De resultaten van de onderzoeken en acties waren relatief beperkt en sociale partners in de afbouw wilden graag dat er meer en betere controles zouden komen.  

Daarom werd door de sociale partners in de afbouw besloten om een nieuwe organisatie op te richten die zich bezig houdt met de reguliere controles én het aanpakken van oneerlijke concurrentie. Kortom, MOM verdween en het Loket Eerlijke Afbouw (LEA) verscheen. We zetten kort uiteen wat de belangrijkste taken van LEA zijn en hoe u daar gebruik van kunt maken.

Soorten controles 

Er wordt vanuit LEA op grond van de cao twee soorten onderzoek gedaan: werkingssfeeronderzoek en nalevingsonderzoek. 

Werkingssfeeronderzoek

Helaas blijken er bedrijven te zijn die, ondanks dat ze gewoon volop werkzaamheden in de afbouw uitvoeren, niet de cao Afbouw toepassen en zo dus geen premies afdragen voor deelname aan het pensioenfonds (bpfBOUW) en het O&O-fonds Afbouw. Zodra LEA hier lucht van krijgt (via een melding of door eigen onderzoek) gaat men dus onderzoeken of het bedrijf echt onder de cao Afbouw moet vallen en toch moet mee gaan betalen. Dit zijn zogenaamde werkingssfeeronderzoeken. 

Nalevingsonderzoek

Veel bedrijven passen wel de cao Afbouw toe, in veel gevallen gelukkig ook correct. Het komt echter voor dat bedrijven de cao niet juist toepassen, bijvoorbeeld omdat ze (onbewust) niet goed omgaan met reisuren of een te laag garantieloon rekenen. Ook in dat kader worden bedrijven bezocht. Dit zijn nalevingsonderzoeken. Men past de cao dan wel toe, maar het onderzoek moet uitwijzen of dit op de juiste manier gebeurt. 

Wanneer welk onderzoek

Vooral bij werkingssfeeronderzoeken zien we dat die meestal voortkomen uit meldingen van bedrijven die hier in het werk zelf tegenaan lopen. Dan wordt opgemerkt dat andere werkgevers de cao niet toepassen, terwijl dat volgens hen wel zou moeten. Nalevingsonderzoeken kunnen na een melding worden uitgevoerd, maar deze worden ook “random geselecteerd” uitgevoerd bij bedrijven om te controleren of de cao Afbouw juist wordt toegepast.

Uitvoeren onderzoek

In verband met een werkingssfeer- of een nalevingsonderzoek kunt u een bezoek ontvangen van een onderzoeksbureau, dat door LEA wordt ingeschakeld. Het  bureau rapporteert vervolgens aan LEA. 

Melden oneerlijke concurrentie

Als u oneerlijke concurrentie wilt melden, dan kunt u dit doen bij LEA. Op de website van LEA vindt u meerdere mogelijkheden om uw melding te doen: www.loketeerlijkeafbouw.nl

Daarnaast kunt u ook met NOA contact opnemen voor een melding. De vertrouwenspersoon van NOA zorgt dan voor doorzending en contact met LEA. Vervolgens behandelt LEA uw melding vertrouwelijk. LEA geeft indien nodig de melding door aan de betreffende instantie waar LEA werkafspraken mee heeft gemaakt, zoals Belastingdienst, UWV, etc. U hoort altijd wat er met uw melding is gebeurd, of u nu via LEA of NOA contact opneemt. Dit geldt natuurlijk niet als u de melding anoniem doet, want ook dit is mogelijk.

Niemand zit te wachten op oneerlijke concurrentie. Mocht u er tegenaan lopen, laat dit dan aan LEA of NOA weten. Via LEA hopen sociale partners een flinke bijdrage te kunnen leveren aan een eerlijke afbouwsector! 

LEA Procedure

Er is een vastgestelde procedure voor een boekencontrole vanuit LEA: 

  • U ontvangt een brief waarin de boekencontrole wordt aangekondigd. 
  • De controles worden uitgevoerd door het onafhankelijk controle- en onderzoeksbureau Providius uit Heiloo: www.providius.nl.
  • De controle wordt verricht op uw kantoor of bij uw boekhouder en bestaat onder meer uit het bestuderen van de administratie. 
  • De controleur neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een bezoek. 
  • De controleur maakt van de controle een rapport dat naar het Loket Eerlijke Afbouw wordt gezonden. 
  • Het rapport van de controleur wordt besproken door de Commissie Nalevings- en Werkingssfeeronderzoek cao Afbouw (waar NOA ook in zit). De commissie neemt mede op basis van het rapport een besluit.
  • Het besluit van de commissie en een kopie van het rapport wordt aan u toegezonden.
  • Tegen het besluit van de commissie is binnen zes weken bezwaar mogelijk bij cao-partijen: Mauritskade 27, 2514 HD Den Haag. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn.  

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid