NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Hoe gaat een geschillenprocedure in zijn werk?

door: Jolanda Reede
| Nazorg Management

Als er een geschil ontstaat tussen een consument en een ondernemer kan de Geschillencommissie Afbouw worden ingeschakeld. Dit verloopt als volgt.

  1. De consument maakt het geschil online aanhangig bij de Geschillencommissie en betaalt klachtengeld.
  2. De ondernemer wordt door de Geschillencommissie in kennis gesteld van het feit dat een consument het geschil aanhangig heeft gemaakt. Bovendien krijgt de ondernemer vier weken de tijd om zijn standpunt schriftelijk aan de Geschillencommissie kenbaar te maken (= verweer indienen).
  3. De consument ontvangt een kopie van de schriftelijke reactie van de ondernemer.
  4. De commissie kan in elk stadium van het onderzoek besluiten een deskundige in te schakelen, dan wel partijen te horen. Een eventueel deskundigenrapport wordt gelijktijdig aan de consument en aan de ondernemer verstrekt. Gedurende een periode van twee wekenkunnen beide partijen op dit rapport commentaar leveren.
  5. Als alle gegevens zijn verzameld beslist de commissie bij meerderheid van stemmen.
  6. De ondernemer moet het bindend advies nakomen, tenzij de ondernemer het bindend advies binnen twee maanden ter toetsing aan de rechter voorlegt. Overigens valt te verwachten dat een rechter alleen in zeer onredelijke gevallen het bindend advies ter zijde schuift.
  7. Als de ondernemer het bindend advies niet binnen de gestelde termijn nakomt en de ondernemer het bindend advies niet bij de rechter aanhangig heeft gemaakt, kan de consument NOA verzoeken de uitspraak na te komen. Vervolgens zal NOA de kosten voor het nakomen van het bindend advies op de ondernemer verhalen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid