NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Hoe beperk je de schade bij verzuim?

door: Armand Landman
| Management

Duurzame Inzetbaarheid (1)

De opkomst was eigenlijk verbazingwekkend laag. Zeker gezien de herkenbaarheid en het feit dat eigenlijk ieder afbouwbedrijf vroeg of laat wel een keer met verzuim te maken krijgt. Maar de NOA-leden die wel op de informatiebijeenkomst over duurzame inzetbaarheid, preventie en re-integratie aanwezig waren, vonden het uiterst waardevol. Arbeidsdeskundige Bernie van Megen van Pre-Sense doceerde op bevlogen wijze hoe bedrijven beter kunnen omgaan met langdurig verzuim.

“Een voorbeeld”, zegt arbeidsdeskundige Bernie van Megen. “Een 36-jarige stukadoor krijgt last van zijn knie. Hij voelt en weet dat hij zijn werk niet tot aan zijn pensioen kan blijven  doen. Het advies van de arbeidsdeskundige is om passend ander werk te zoeken. We hebben direct actie ondernomen en zijn een re-integratietraject gestart. Tijdens gesprekken met een loop- baanadviseur gaf de stukadoor aan dat hij bereid was zijn loop- baan een compleet andere wending te geven. Een aantal computercursussen en een opleiding ‘inspirerendleiderschap’ - gefinancierd uit het fonds Duurzame Inzetbaarheid van de sector Afbouw - gaven de man extra zelfvertrouwen. Omdat ik de branche goed ken en veel contacten heb, heb ik contact opge- nomen met Toine Visker met de vraag of we de kennis en kunde van de betreffende stukadoor niet op de een of andere manier voor de branche kunnen behouden. Betrokkene heeft 3 maan- den stage gelopen, alle partijen waren tevreden, wat geleid heeft tot een nieuwe werkplek. Hij is is per 7 november begonnen aan zijn nieuwe uitdaging (functie) bij NOA Opleidingsbedrijf Afbouw Zuid West alspraktijkbegeleider.”

Vangnet

De door Van Megen gekozen oplossing heeft voor alle partijen voordelen, schetst ze. “De stukadoor heeft een andere baan die hij weltotaanzijnpensioenkanuitvoerenenzijnkennisblijftbehou- den voor de branche. Omdat het UWV positief besliste over het WIA-dossier - de stukadoor is afgekeurd voor zijn eerdere baan - kon hij met een een vangnet in dienst treden (no-risk polis) bij de nieuwe werkgever. Zijn vorige werkgever heeft hierdoor ook geen vervolgschade en de nieuwe werkgever kan met een gerust hart iemandmeteenbeperkingaannemen,vanwegedatvangnet.Zois iedereen content en blijft de kennis voor de sectorbehouden.”

Herkenbaar

Het is slechts één van de vele voorbeelden die arbeidsdeskundige Van Megen van Pre-Sense tijdens de NOA-bijeenkomst over duurzame inzetbaarheid, preventie en re-integratie uit de doeken doet. De aanwezige NOA-leden maken driftig aantekeningen. De voorbeelden zijn herkenbaar. Stuk voor stuk hebben de aanwezige ondernemers vergelijkbare voorbeelden van langdurig verzuim binnen hun bedrijven. En altijd drukken die gevallen zwaar op de veelal kleine en middelgrote afbouwbedrijven. “Dat twee jaar doorbetalen bij ziekte kost een gemiddeld mkb-bedrijf 60.000,-. Dat is vaak de volledige winst. En dan gaan de verzekeringspremies ook nog eens ieder jaar omhoog.”

Duurzaam inzetbaarheid: 80/90/100 regeling

En dan is er een groeiende groep van vaak wat oudere werknemers die simpelweg niet meer kunnen. Omdat hun lijf op is. Voor die laatste groep zijn er meer mogelijkheden dan veel ondernemers beseffen.” Van Megen doelt bijvoorbeeld op de 80/90/100-regeling die in de CAO Afbouw is vastgelegd. “Voor 80% werken, tegen 90% van het salaris en met behoud van 100% pensioen. Het is een prachtige regeling, waarmee we de uitstroom beperken en mensen gezond hun pensioen laten halen.” 

Situatie

Op het moment van instroom staat zijn SV-loon op 90%. Daarom heeft Pre-Sense ervoor gekozen om de deelnemers op het moment van instroom voor 10% arbeidsongeschikt te melden. Reden hier- voor is dat betrokkene zijn SV-loon veiligstelt op 100%. Namelijk mocht betrokkene al ruimere tijd in de regeling vallen en hij wordt volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan is het refertejaar voor het berekenen van zijn maatmanloon gebaseerd op 90%.

Voordelen om betrokkene een WIA keuring te laten ondergaan:

  • bij instroom in de WIA krijgt hij 70% van 100% i.p.v. 70% van 90% uitkering
  • zijn premievrije pensioenopbouw is hoger
  • als de regeling komt te vervallen, dan kan betrokkene zich aanmelden bij het UWV zonder wachttijd (hiermee voorkom je dat hij 5 dagen moet gaanwerken) 

Het werk wordt door de arbeidsdeskundige passend geacht bij de krachten van werknemer. Toch is het aannemelijk dat het uitvoeren van de werkzaamheden gedurende 5 dagen per week teveel is voor werknemer. Door de combinatie van klachten en de belasting in de functie. Werknemer blijft zoveel mogelijk werken in de maatgevende (eigen) arbeid en werkt actief aan zijn herstel.

Oplossing

Werknemer hervat zijn eigen werk voor 4 dagen. Hij ondergaat een WIA-keuring. Doordat werknemer een loonwaarde genereert van 80% in het eigen werk (4 dagen zonder productieverlies), komt de WIA niet tot uitkering. Toch wordt de keuring onder- gaan omdat werknemer niet geschikt is voor het eigen werk in de volleomvang.Hierdooriseenvangnetgecreëerdm.b.t.zijnstruc- turelebeperking. 

Werknemer blijft behouden voor de sector en kan naar verwach- ting tot de datum van zijn vervroegd/ouderdomspensioen aan de slag blijven in het eigen werk, voor 4 dagen per week.

  • Gedurende re-integratie (eerste 104 weken van loondoorbeta- lingsplicht) is de schade voor werkgever beperkt (er wordt gewerkt naar vermogen). Dit betekent dat voor het loon grotendeels wordt gewerkt.
  • Het arbeidsdeskundig rapport onderschrijft dat de aangepaste functie, in dit geval in duur, passend is.
  • Er wordt na 2 jaar geen WIA toegekend.
  • Bij uitval geen nieuwe loondoorbetalingsplicht, UWV betaalt bij uitval vanwege dezelfde klachten binnen 5 jaar het loon (WIA)

Kennis en ervaring

“Ditsoortwerknemersvolledigafkeurenheeftweinigzin,wantze vinden nooit meer ander werk. Maar wellicht lukt het wel omnog drie dagen per week te werken. Omdat deze werknemer in het verleden al vaker is uitgevallen, is het mogelijk om de arbeidson- geschiktheidsdatum naar voren te halen, zodat het WIA-dossier eerder ter keuring aan het UWV kan worden overlegd. Als het UWV positief oordeelt, krijgt deze werknemer voor twee dagen perweekeenWGA-uitkeringenkanhijdriedagenblijvenwerken en vier dagen van zijn werk herstellen, met behoud van zijn pen- sioenrechten. De werkgever hoeft deze werknemer, met al zijn kennis en ervaring, nog maar voor drie dagen tebetalen.”

De helft

Met de voorbeelden houdt Van Megen de aanwezige ondernemers voor dat er meer mogelijkheden zijn om werknemers gezond aan het werk te houden dan ze vaak denken. “Dat beschouw ik als mijn missie: de uitstroom beperken en ondernemers en werkne- mers helpen bij moeilijke verzuimdossiers. Ik stel het inkomen veilig,maak dossiers UWV-proof en zoek in hele lastige gevallen naar alternatieven. Daarbij is het ook heel belangrijk dat werkne- mers in deze branche zichzelf de vraag moeten durven stellen: kan ik dit werk wel tot aan mijn pensioen blijven doen? Weet dat je als 45-jarige nog maar op de helft van je carrière zit. Je moet nog net zo lang mee als dat je al werkt. En voor werkgevers geldt dat zij het gesprek met hun werknemers moeten durven aangaan. Want tegen de tijd dat mensen versleten raken en zich ziek mel- den zit je als ondernemer met de gebakkenperen.”

Van Megen sluit af met een tip. “Maak gebruik van jullie NOA- lidmaatschap. Neem contact met het NOA-secretariaat op zodra je een lastig verzuimdossier hebt. Wij screenen kostenloos jullie dossiers.”

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid