NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Het corrigeren van een ingediende loonaangifte

door: Joke Oussoren
| Administratie

 

CorrectieLoonaangiftes

Stel u heeft uw loonaangifte over een bepaald loontijdvak verzonden naar de Belastingdienst en op een later moment komt u (of de Belastingdienst) tot de conclusie dat deze aangifte niet volledig was, of onjuistheden bevat. Wat moet u dan doen?

Met de aangifte loonheffingen levert u als (inhoudingsplichtige) werkgever aan de Belastingdienst gedetailleerde inkomensgegevens per werknemer aan. Als u zelf onvolledigheden of onjuistheden in een aangifte constateert, moet u deze op eigen initiatief corrigeren, uiterlijk binnen vijf jaren na afloop van het verstreken kalenderjaar waarin het te corrigeren tijdvak viel. Als de Belastingdienst onjuistheden of onvolledigheden constateert, bijvoorbeeld bij een boekenonderzoek, kunnen zij vragen om de eerdere aangifte te corrigeren (correctieverzoek) of u verplichten om de aangifte te corrigeren (correctieverplichting). Voldoet u niet aan een correctieverplichting, dan kunt u een verzuimboete van maximaal € 1.319 krijgen.

Hoe moet u corrigeren

U moet corrigeren op dezelfde wijze en in dezelfde vorm als de oorspronkelijke aangifte, dus in principe per loontijdvak en op werknemersniveau. Hou bij een correctie nog rekening met het volgende. In de aangifte loonheffingen geeft u de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet aan zoals die berekend zijn op basis van voortschrijdend cumulatief rekenen binnen het kalenderjaar (VCR). Als u gegevens van een bepaald loontijdvak corrigeert, kan dat dus ook gevolgen hebben voor bedragen van latere aangiften binnen hetzelfde kalenderjaar die u cumulatief heeft berekend. Ook die aangiften moet u dan corrigeren.

Correctie binnen het lopende kalenderjaar

Als de aangiftetermijn nog niet is verstreken, kunt u natuurlijk de hele aangifte (alle werknemersgegevens en het collectieve deel) opnieuw verzenden, uiterlijk op de uiterste aangiftedatum. Deze nieuwe aangifte overschrijft volledig de aangifte die u eerder over dat tijdvak deed.

Als de aangiftetermijn wel is verstreken, moet bij de eerstvolgende of daaropvolgende  aangifte een correctiebericht worden ingestuurd. Via het correctiebericht moet altijd een volledig ingevuld collectief deel worden verzonden met daarin de verbeterde gegevens, de gegevens die ontbraken en de gegevens die al juist waren. Als de correctie alleen betrekking heeft op het collectieve deel van een aangifte, dan hoeft ook alleen het collectieve deel ingestuurd te worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om correcties in de premiekortingen, eindheffingen of afdrachtverminderingen. Als u (ook) een fout heeft gemaakt in de werknemersgegevens, moet u voor die werknemers (inkomstenverhoudingen) alle gegevens invullen: de verbeterde gegevens en ook de gegevens die al juist waren.

Jaar overschrijdende correctie over een voorgaand kalenderjaar

Het kan ook zijn dat u in 2016 een aangifte moet corrigeren over een aangiftetijdvak in de voorgaande jaren 2011 tot en met 2015. In dat geval maakt u gebruik van de aangiftesoftware van het betreffende jaar. U moet dan ook de tabellen, percentages en heffingskortingen van dat jaar gebruiken.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid