NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Gedifferentieerde sectorpremies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex bekend

door: Gert van der Meulen
| Personeel Management

Gedifferentieerde sectorpremies

Per 1 januari 2014 treedt het onderdeel premiedifferentiatie van de wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking. De premiepercentages voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten zijn nu bekend. Ditzelfde geldt voor de ziektewetpremie voor werknemers met een tijdelijk dienstverband.

Voor grote ondernemingen kan het positief uitpakken, maar kleine bedrijven moeten helaas rekenen op een verhoging. De omvang van het bedrijf speelt namelijk een belangrijke factor. Er is in de nieuwe wet een onderscheid gemaakt tussen grote, middelgrote en kleine werkgevers. 

De bedrijfsomvang is als volgt ingedeeld:

Grote werkgever:   loonsom bedraagt meer dan 100 keer het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer. Totaal meer dan: € 3.070.000,-.
Middelgrote werkgever:   loonsom bedraagt meer dan 10 keer het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer (€ 307.000,-) en minder of gelijk aan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon (€ 3.070.000,-).
Kleine werkgever:   loonsom bedraagt minder of is gelijk aan 10 keer het gemiddelde loon per werknemer (€ 307.000,-).


Gedifferentieerde premie

Per 1 januari 2014 moeten werkgevers ook een gedifferentieerde premie gaan betalen voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijk of flexibel contract. Nu betaalt u alleen voor werknemers met een vast contract. De gedifferentieerde premie voor 2014 wordt door UWV vastgesteld en bestaat voortaan uit drie componenten:

  • een gedifferentieerde WGA-premie voor werknemers met een vast dienstverband 
  • een gedifferentieerde WGA-premie voor werknemers met een tijdelijk dienstverband 
  • een gedifferentieerde Ziektewet-premie voor werknemers met een tijdelijk dienstverband

Voor kleine werkgevers gelden voor de gedifferentieerde premies dat deze gebaseerd zijn op een voor iedereen geldende sectorpremie. Voor de middelgrote werkgevers geldt dat de premie deels is opgebouwd uit een sectorale premie en deels uit een op werkgeversniveau gedifferentieerde premie. Voor grote werkgevers geldt dat de premies allemaal vastgesteld worden op gedifferentieerd werkgeversniveau. Voor de middelgrote en grote werkgevers wordt de premie dus deels of helemaal op individueel bedrijfsniveau vastgesteld. Hierover worden de bedrijven afzonderlijk door het UWV ingelicht. Over de hoogte van die premies kunnen we hier dan helaas ook niets zeggen. 

Sector premie kleine werkgevers

Voor kleine werkgevers heeft het UWV inmiddels de sectorpremies bekend gemaakt. Deze vallen voor de afbouwsector niet bepaald mee. Omdat deze premie vooral gebaseerd is op instroom uit het verleden - waar u dus niets meer aan kunt wijzigen - valt deze thans relatief hoog uit. Hoe deze premie zich de komende jaren zal ontwikkelen, zullen we moeten afwachten. Onderstaand treft u afhankelijk van uw sectorcode sectorpremies aan:

  WGA-vast WGA-flex ZW-flex
Sectorcode 03: 0,89 0,27 0,52
Sectorcode 57: 1,60 0,62 1,44


Eigenrisicodrager

Afhankelijk van uw situatie als werkgever kan dit betekenen dat u met een forse lastenstijging te maken krijgt. U bent als werkgever niet verplicht om aan het publieke stelsel deel te nemen. U kunt namelijk kiezen om Eigen Risicodrager te worden. Voor de financiering van de WGA-vast en ZW-flexuitkeringen is een stelsel van keuzevrijheid tussen publieke verzekering en eigenrisicodragen gecreëerd. UWV treedt hierin op als publieke verzekeraar. Eigenrisicodragers betalen een premie van 0% voor de premiecomponenten waarvoor zij eigenrisicodrager zijn geworden. Als eigenrisicodrager kunt u zich tegen WGA-vast risico en/of ZW-flex risico verzekeren bij private verzekeraars, maar u mag deze risico’s ook zelf dragen. Er zijn twee momenten per jaar waarop u eigenrisicodrager kunt worden: op 1 januari en 1 juli. De Premiewijzer gedifferentieerde premie biedt werkgevers de mogelijkheid hun gedifferentieerde premies WGA en ZW geldend in 2014 uit te rekenen. 

Met ingang van 2016 wordt de verzekering voor WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Werkgevers hebben dan de mogelijkheid om voor deze combinatie eigenrisicodrager worden. 

Al met al blijkt uit deze nieuwe vorm van premiedifferentiatie voor 2014 dat de lasten voor (met name) het midden- en kleinbedrijf wederom stijgen. Aan de vaststelling van de sectorpremie kunt u weinig doen, maar mogelijk biedt het Eigen Risicodragerschap voor de WGA-vast en/of ZW-flex een oplossing. Indien u dit overweegt, is het belangrijk dat u tijdig (voor 1-10-2013) het UWV laten weten niet meer mee te doen in het publieke bestel en dat u Eigen Risicodrager wordt. Uw verzekeraar/tussenpersoon kan u hierbij ook zeker van dienst zijn. 

Wij kunnen ons voorstellen dat u over deze ingewikkelde materie vragen heeft. Schroom niet om contact met het secretariaat op te nemen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid