NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Fiscale Eindejaarstips 2015

door: Gert van de Bovenkamp
| Administratie

Fiscale Eindejaarstips 2015Jpg

Onze partner SCAB Accountants & Adviseurs heeft uitgebreide (fiscale) eindejaarstips samengesteld. Er is zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal plannen zijn echter nog niet definitief, omdat de Eerste Kamer deze nog moet goedkeuren. Doe uw voordeel met deze tips!

De tips zijn onderverdeeld in drie categorieën: 

  • Ondernemers en ondernemingen
  • DGA’s en personeel
  • Privé

Ondernemers En Ondernemingen

Willekeurige afschrijving

Als tijdelijke crisismaatregel kon u bepaalde investeringen, gedaan in de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013, onder voorwaarden willekeurig afschrijven. Eenmalig kon u in deze periode ten hoogste 50% van de af te schrijven aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig afschrijven. Deze bedrijfsmiddelen moeten wel als hoofdregel voor 1 januari 2016 in gebruik worden genomen. Als u van deze regeling gebruik heeft gemaakt, zorg er dan voor dat u de bedrijfsmiddelen voor het einde van dit jaar in gebruik neemt.

Onderbouwing herinvesteringsvoornemen

Hebt u een bedrijfsmiddel met winst verkocht, dan kunt u de winst reserveren in een herinvesteringsreserve (HIR). De herinvesteringstermijn is normaal gesproken maximaal drie jaar. Wel moet dan uiterlijk aan het einde van het boekjaar waarin het bedrijfsmiddel is vervreemd een herinvesteringsvoornemen aanwezig zijn om te investeren in: 

  • een bedrijfsmiddel dat economisch dezelfde functie inneemt in het ondernemingsvermogen;
  • of bedrijfsmiddelen die in niet meer dan tien jaar worden afgeschreven.

Het herinvesteringsvoornemen moet aanwezig zijn bij de directie van de onderneming. In een concern van vennootschappen kan dit onder bijzondere omstandigheden ook de concernleiding zijn. Wel moet dan aannemelijk zijn dat het bedrijfsmiddel waarin geherinvesteerd wordt bij de vennootschap met de HIR terecht komt. Het herinvesteringsvoornemen moet niet alleen tijdig aanwezig zijn en blijven. U moet het ook aannemelijk maken. Een voornemen kan aannemelijk worden gemaakt via zoekopdrachten, investeringsprogramma’s, etc. Zorg voor een duidelijke onderbouwing, anders pakt u er op mis.

Voorkom verdamping verlies

Verliezen zijn maximaal negen jaar voorwaarts te verrekenen. Na afloop van die termijn verdampen de verliezen. Uw adviseur kent verschillende mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van stille reserves en het optimaliseren van het tijdstip waarop u winst en kosten in aanmerking mag nemen.  

Leningsovereenkomst

De laatste jaren zijn veel rechtelijke uitspraken gedaan over de onzakelijke lening. Een dergelijke lening wordt geacht te zijn verstrekt onder voorwaarden die alleen een aandeelhouder zou overeenkomen. Denk hierbij aan het verstrekken van een lening zonder voldoende zekerheden. Een afwaarderingsverlies op een dergelijke lening is niet aftrekbaar op het moment dat de vordering oninbaar wordt geacht. Om te voorkomen dat een lening wordt aangemerkt als een onzakelijke lening, is de eerste stap dat een leningsovereenkomst wordt opgesteld. Zorg dus voor een leningsovereenkomst en voor een onderbouwing van de voorwaarden waaronder de lening is aangegaan.

Teruggave btw dubieuze debiteuren

Als u over 2015 debiteuren hebt die niet meer gaan betalen, kunt u bij de inspecteur een verzoek indienen voor teruggave van de met betrekking tot die debiteuren door u afgedragen btw. 

Denk aan KOR

Komt u als btw-ondernemer in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling (KOR)? Pas dan op met de inkoop van goederen voor uw onderneming in het buitenland. De btw over deze buitenlandse inkopen moet u in de btw-aangifte verantwoorden als verwerving en vervolgens kunt u datzelfde bedrag als voorbelasting aftrekken. Maar de verschuldigde btw over deze verwervingen mag u niet meenemen voor de berekening van de KOR. Door die buitenlandse inkopen kunt u de KOR mislopen. Als u aan de voorwaarde voldoet, kunt u een verzoek indienen om ontheven te worden van administratieve verplichtingen. Dit verzoek dient vóór 1 januari 2016 ingediend te zijn.

Suppletie btw

Zodra u weet dat u btw moet suppleren, moet u de betreffende suppletie ook indienen. Dit geldt voor zowel positieve (teruggaaf) als negatieve (te betalen) suppleties. Doet u dit niet, dan loopt u bij een te betalen bedrag het risico op een forse boete.

Btw-schulden op de balans

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat zij controleert op openstaande btw-schulden uit voorgaande jaren. Zij maken een vergelijking tussen de btw-aangiften en de aangiften inkomsten- of vennootschapsbelasting. Als op de balans een te betalen btw-bedrag open staat en deze is nog niet betaald door middel van een suppletie, zal de Belastingdienst hiernaar een controle instellen en een naheffingsaanslag opleggen. Ondernemers met een btw-schuld hoger dan € 50.000,- kunnen volgens het bekend geworden beleid rekenen op een boekenonderzoek. Daarbij wordt vooral gekeken naar de schuldvraag voor het betalingsverzuim en de vraag of is voldaan aan de suppletieverplichting die sinds een aantal jaren verplicht is.

Voorlopige aanslag of teruggaaf

De berekening van belastingrente vindt voor belastingjaren vanaf 2012 plaats vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar. Daarom raden wij u aan om uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggave voortdurend kritisch te bekijken. Dien voor 1 mei 2016 een verzoek om een te betalen voorlopige aanslag over 2015 in. Dan wordt u geen belastingrente in rekening gebracht ten aanzien van de belasting waarop het verzoek betrekking heeft. Als u recht heeft op een voorlopige teruggaaf over 2015 krijgt u pas belastingrente vergoed als de dagtekening van de (voorlopige) aanslag, die leidt tot de teruggaaf, ligt op of na 1 juli 2016 en de Belastingdienst traag is met het afwikkelen van uw verzoek om teruggaaf. Dit houdt in dat in veel gevallen geen rente meer vergoed wordt op een uitgestelde teruggaaf. Wellicht houdt dit voor u in dat u de teruggave, voor zover u dit al niet doet, beter al gedurende het belastingjaar kunt vragen.

Aangifte over juiste tijdvak 

Bij het indienen van de elektronische aangifte btw via het afgeschermde ondernemersdeel van de website van de Belastingdienst staat soms niet alleen de btw-aangifte klaar over het tijdvak dat moet worden ingediend, maar ook al de aangifte over het volgende (latere) tijdvak. Als per ongeluk de aangifte over de latere periode wordt ingediend, blijft de aangifte over het juiste tijdvak leeg en deze is dan niet tijdig ingediend. De Belastingdienst legt dan op basis van een schatting een naheffingsaanslag op en twee boetes. Wees er dus alert op dat de juiste aangifte wordt aangeklikt bij het indienen van de aangifte!

Dgas En Personeel

 

Check de werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht. Dit betekent dat er dit jaar andere regels gelden voor vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Eenvoudiger is het niet geworden. Hebt u het allemaal kunnen volgen? Blijft u binnen de ‘vrije ruimte’ of moet u begin volgend jaar toch bijbetalen? Of hebt u juist nog vrije ruimte over in 2015 zodat u en uw werknemers nog een financieel voordeel kunnen behalen. Specialisten kunnen u helpen inzicht te krijgen in de mogelijkheden die er wellicht nog zijn in 2015. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het belastingvrij maken van de bonussen aan het eind van het jaar, of door deze juist te verschuiven naar 2016.

VAR gaat verdwijnen

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt waarschijnlijk in de loop van 2016 afgeschaft. Om er zeker van te zijn dat u geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen, moet u met uw opdrachtnemer een door de Belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomst afsluiten. De bestaande VAR’s verliezen ook direct hun vrijwarende werking. Wij adviseren u eens kritisch te kijken naar de contracten met zzp’ers en er voor te (laten) zorgen dat deze voldoen aan de nieuwe regels. NOA is momenteel aan het bekijken of er een modelcontract voor de afbouw kan worden ingediend. 

DGA: pensioenopbouw

Een goed pensioen is een waardevolle bezitting. Het geeft financiële rust als u als DGA stopt met werken. Het is dan ook zaak om zorgvuldig om te gaan met uw opgebouwde pensioenrechten in uw BV. Ook het partnerpensioen moet uiteraard goed geregeld zijn. Een oudedagsvoorziening hoeft echter niet persé via een pensioen plaats te vinden. Dit kan u ook op een andere wijze opbouwen. Vanuit fiscaal perspectief is pensioen minder aantrekkelijk indien u bij uitkering van het pensioen 52% belasting betaalt. Ingehouden winst kent immers een belastingdruk van 40%-43,75%. Hebt u voldoende pensioen opgebouwd, dan kan het voordelig zijn om daarmee te stoppen en te bekijken op welke wijze u verder in uw oudedagsvoorziening wilt voorzien.

DGA: pensioenregeling 

Het DGA-pensioen is inmiddels al weer drie jaar punt van discussie. De staatssecretaris van Financiën gaat voorstellen doen om het pensioen in eigen beheer te gaan wijzigen. Wacht hier niet op. Ook u als DGA wilt een adequate oudedagsvoorziening. Dan is het verstandig hier tijdig mee te beginnen. Dat hoeft uiteraard niet persé een pensioen in eigen beheer te zijn. Neem contact op met uw adviseur voor een goed advies.

Prive

 

Hypotheek bij eigen BV

Hebt u een banklening? Overweeg dan om deze te herfinancieren bij uw eigen BV als daarvoor genoeg financiële ruimte is. Een hypotheek bij de eigen BV kan u vele (tien)duizenden euro’s opleveren.

Opgave van hypotheek bij eigen BV

Als u vanuit uw BV een hypotheek aan u zelf hebt verstrekt, doe dan tijdig opgave aan de Belastingdienst van alle relevante gegevens of wijzigingen van de lening. Als u dit niet doet,  loopt u de renteaftrek voor een jaar mis. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de opgaveplicht vanaf 2016 wijzigen, maar op dit moment moet u zelf deze gegevens nog opgeven. 

Lening aan kind(eren) voor eigen woning

Sparen levert op dit moment weinig op. Geld uitlenen aan de kinderen voor de aankoop of verbouwing van hun woning, kan dan een aantrekkelijk alternatief zijn. Voor beide partijen. U hebt een aantrekkelijk rendement. Uw kinderen een goedkope(re) hypotheek. Uw adviseur kan u alles vertellen over de mogelijkheden en de spelregels.

Grondslag box 3 verlagen

De peildatum voor de grondslag van box 3 is 1 januari 2016. De te betalen belasting kan worden verminderd als deze grondslag voor 1 januari 2016 wordt verlaagd. De grondslag bestaat uit de waarde van de bezittingen, verminderd met de waarde van de schulden. U kunt deze grondslag verminderen door een aankoop en tevens betaling te doen van een goed dat niet tot de bezittingen behoort of waarvoor een vrijstelling geldt. Denk hierbij aan de aanschaf van een auto (gebruiksgoederen) of het doen van een groene belegging voor een bedrag van in totaal maximaal € 56.928,- (€ 113.856,- bij fiscaal partnerschap).

Een belastingschuld wordt in beginsel niet gerekend tot de schulden van de rendementsgrondslag van box 3. De grondslag in box 3 kunt u ook verlagen door een belastingschuld voor het einde van 2015 te voldoen. Staat uw aanslag nog niet vast, vraag dan een voorlopige aanslag aan. Als u dat schriftelijk of digitaal hebt gedaan 8 weken vóór het einde van het kalenderjaar is uw box 3-vermindering verzekerd. U kunt ook overwegen uw belastingschuld over te dragen aan een ander (uiteraard geeft u dan het bedrag van de te betalen belasting mee). Op grond van een uitspraak van Hof Amsterdam in 2015 is het verdedigbaar dat dan uw box 3-vermogen is verminderd. Het is beter om de zaken tijdig te regelen. 

Jaarlijkse vrijstellingen benutten

Voor ouders-kinderen geldt een jaarlijkse schenkvrijstelling van € 5.277,- (2015) en de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling (van € 25.322,- in 2015). Deze verhoogde vrijstelling kunt u slechts eenmaal benutten voor een kind dat tussen de 18 en de 40 jaar jong is. Deze eenmalige verhoogde vrijstelling kan worden verhoogd wanneer de kinderen het geld gebruiken voor de eigen woning of studie/opleiding. In verband met voorgestelde wijzigingen voor de eigenwoningschenking vanaf 2017 raden wij u aan om vooraf de mogelijkheden met uw adviseur te bespreken. Voor anderen, zoals kleinkinderen, neven of nichten geldt een jaarlijkse vrijstelling van € 2.111,- (2015).  

Periodiek verrekenbeding

Bent u op huwelijkse voorwaarden gehuwd met daarin een periodiek verrekenbeding? Vergeet dan niet de afrekening met uw partner ook over dit jaar op te stellen. Het niet-naleven van een periodiek verrekenbeding kan namelijk, zeker als dat jarenlang is gebeurd, vergaande gevolgen hebben bij een eventuele echtscheiding en mogelijk ook bij een eventueel faillissement van de ondernemer-echtgenoot.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid