NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Eindejaarstips 2017

door: Gert van de Bovenkamp
| Administratie Management

Eindejaarstips (1)

Onze partner SCAB Accountants & Adviseurs heeft voor u (fiscale) eindejaarstips samengesteld. Doe uw voordeel met deze tips!

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 

U komt in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als u geïnvesteerd hebt in bedrijfsmiddelen voor een bedrag tussen de € 2.300 en € 312.176. Hebt u in 2017 al grote investeringen gedaan en dreigt u het maximumbedrag van € 312.176 te overschrijden? Kijk dan of u uw investeringen uit kunt stellen tot 2018. Zo voorkomt u dat uw recht op investeringsaftrek vervalt. Dat geldt andersom uiteraard ook als u nu nog net niet aan de € 2.300 komt. 

Voorkom vrijval herinvesteringsreserve

Ga na of u in 2014 een herinvesteringsreserve hebt gevormd. Zo ja, dan is het raadzaam om voor het einde van dit jaar nog een herinvestering te doen. Doet u dit niet, dan valt de reserve in beginsel vrij in de winst en wordt deze belast. Gaat u het dit jaar niet meer redden om een herinvestering te doen? Ga dan na of u in aanmerking komt voor verlenging van de termijn voor het aanhouden van een herinvesteringsreserve. De Belastingdienst is hiertoe in zeer uitzonderlijke gevallen bereid. 

Verzoek om einde fiscale eenheid

Om per 1 januari 2018 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid te ontvoegen, moet u uiterlijk 31 december 2017 een verzoek tot ontvoeging indienen bij de Belastingdienst. Door een fiscale eenheid vennootschapsbelasting te verbreken, worden de BV’s weer zelfstandig belastingplichtig. Hiermee kunt u profiteren van het tariefopstapje van 20% bij winsten tot € 200.000 van iedere BV afzonderlijk. 

Verrekening ondernemingsverlies 

Ga na of u nog ondernemingsverliezen hebt uit het verleden, die nog niet verrekend zijn. U kunt namelijk uw verlies in de vennootschapsbelasting verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar of met de winsten uit de komende negen jaar. Maak gebruik van deze mogelijkheid nu het nog kan. De voorwaartse verliesverrekening wordt naar alle waarschijnlijkheid beperkt tot zes jaar per 1 januari 2019. Uw ondernemingsverlies in de inkomstenbelasting kunt u in box 1 verrekenen met positieve inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren. 

Controleer uw voorlopige aanslag

Verwacht u een hogere belastbare winst dan het bedrag dat op uw voorlopige aanslag staat? Wijzig uw aanslag meteen. U voorkomt zo dat u na afloop van het belastingjaar aanvullend een bedrag moet voldoen. U kunt ook geconfronteerd worden met belastingrente. De belastingrente bedraagt voor de vennootschapsbelasting minimaal 8% en voor de overige belastingen minimaal 4%. 

Pensioen in eigen beheer

Het pensioen in eigen beheer (PEB) is per 1 juli 2017 beëindigd. 

U hebt drie opties:

  • uw PEB behouden,
  • kiezen voor een omzetting in een oudedagsverplichting (ODV), of
  • afkoop van het PEB. 

De keuze tussen handhaving van het PEB, de ODV en afkoop hangt met name af van uw financiële situatie. Vanaf 2017 tot en met 2019 kunt u uw PEB afkopen met een fiscale korting. De korting bedraagt voor 2017 34,5%, voor 2018 25% en voor 2019 19,5%. De korting geldt niet voor opgebouwde aanspraken na 31 december 2015. Deze aanspraken zijn bij afkoop progressief belast tegen maximaal 52 procent. Wilt u afkopen, dan is het zaak om dit nog in 2017 te doen.

Vrije ruimte

U moet aan het einde van dit jaar het totale fiscale loon van uw werknemers over het lopende jaar berekenen. Op basis van het fiscale loon berekent u de vrije ruimte en toetst u of u de vrije ruimte hebt overschreden. De vrije ruimte is 1,2% van het totale fiscale loon van uw werknemers. Bij overschrijding moet u 80% eindheffing betalen. Hebt u nog vrije ruimte over dan kunt u deze ruimte nog dit jaar benutten. U kunt het overschot aan vrije ruimte namelijk niet doorschuiven. 

Voorkom hoge heffing in box 3

Verwacht u een hoge aanslag in box 3? Probeer nu al deze hoge aanslag te voorkomen door uw box 3 vermogen te verlagen. De hoogte van uw vermogen op 1 januari 2018 is beslissend. U kunt bijvoorbeeld uw belastingaanslagen voor die datum betalen, een schenking doen of uw vermogen onderbrengen in een BV. Als u daarnaast een vordering hebt op uw B.V. en die wilt u aflossen, dan is het raadzaam daarmee te wachten tot ná 1 januari 2017. Omdat de peildatum voor de box 3-heffing 1 januari is, bespaart u zo een vol jaar box 3-heffing over het bedrag van de aflossing. 

Schenk belastingvrij aan uw kinderen

U kunt fiscaal voordelig schenken aan uw kinderen tussen de achttien en veertig jaar. U kunt hierbij belastingvrij kiezen uit de volgende schenkingen: 

  • Een schenking van € 25.526. Hierbij beslist uw kind zelf wat het met het geld doet.
  • Een schenking van € 53.176. Deze schenking moet uw kind gebruiken voor zijn of haar studie.
  • Een schenking van € 100.000. Deze schenking moet het kind gebruiken voor de eigen woning.

Uw kinderen kunnen maar één keer in hun leven gebruik maken van deze verhoogde vrijstellingen. U kiest dus voor € 25.526 óf voor € 53.176 óf voor € 100.000.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid