NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Eindejaarstips 2016

door: Gert van de Bovenkamp
| Administratie Management

Onze partner SCAB Accountants & Adviseurs heeft uitgebreide (fiscale) eindejaarstips samengesteld. Doe uw voordeel met deze tips!

Urenadministratie

Als ondernemer hebt u recht op verschillende fiscale aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek. Daarvoor is vereist dat u tenminste 1.225 uren per jaar aan uw onderneming besteedt. Dat moet u kunnen aantonen met een urenadministratie. Dit is met name van belang als u minder uren werkt en het de vraag is of u het aantal uren haalt. Zorg in dat geval voor een goede administratie die niet achteraf is opgemaakt.

Box3

Aflossing vordering op B.V. en verlaging box 3 vermogen 

Als u een vordering hebt op uw B.V. en die wilt aflossen, is het raadzaam daarmee te wachten tot ná 1 januari 2017. Omdat de peildatum voor de box 3-heffing 1 januari is, bespaart u zo een vol jaar box 3-heffing over het bedrag van de aflossing. Ter besparing van box 3 heffing kunt u ook overwegen uw (reguliere) schenking voor 1 januari 2017 te doen. Per 1 januari 2017 verandert de box 3-heffing voor sparen en beleggen. Afhankelijk van uw vermogen en verwacht rendement kan het fiscaal gunstig zijn om uw vermogen onder te brengen in een B.V. (box 2). 

Renseigneringsplicht voor in 2015 bij de eigen B.V. aangegane eigenwoningschuld

Hebt u in 2015 voor een eigen woning geleend (eigenwoningschuld) bij uw B.V. (of bijvoorbeeld een familielid), of een dergelijke lening gewijzigd, dan moet u daarover gegevens doorgeven. De rente op deze eigenwoningschuld is alleen aftrekbaar als u die gegevens tijdig (uiterlijk op 31 december 2016) aan de Belastingdienst doorgeeft. Voor dergelijke leningen die u na 1 januari 2016 bent aangegaan, hoeft u deze gegevens overigens niet meer apart door te geven aan de Belastingdienst.

Schenkingen

Schenkingen (eigen woning) 

Vanaf 1 januari 2017 kunt u onder voorwaarden tot € 100.000 onbelast schenken aan een ander voor een eigen woning. De verkrijger moet tussen de 18 en 40 jaar zijn en de schenking mag over drie jaren worden gespreid. Alleen in 2017 of in 2018 kunt u uw schenking eigen woning van 2015 of 2016 aan uw kind nog belastingvrij aanvullen tot € 100.000. Als uw kind tussen 2010 en 2015 al een beroep gedaan heeft op de verhoogde vrijstelling eigen woning, dan staat deze verruiming niet meer voor uw kind open. Hebt u voor 2010 gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling en daarna niet meer geschonken, benut dan dit jaar nog de vrijgestelde schenking voor de eigen woning van € 27.570 euro. In dat geval kunt u namelijk tot € 46.984 euro gebruik maken van de verhoogde vrijstelling eigen woning van € 100.000. Zonder die schenking bedraagt vanaf 2017 het restant van de te benutten vrijstelling slechts € 27.567.

Notariële schuldigerkenning

Wanneer u schenkt door middel van een notariële ‘papieren’ schenking zonder daadwerkelijk vermogen over te dragen aan uw kinderen, let er dan op dat u jaarlijks een zakelijke rente (6%) moet betalen over de schuldig gebleven bedragen. Gebeurt dit niet dan kan het volledige bedrag van de schenking niet in mindering worden gebracht op de toekomstige nalatenschap. Als u die 6% rente een jaar niet betaalt, zijn er mogelijkheden om dit te repareren. 

Pensioen

Pensioen in eigen beheer 

Het pensioen in eigen beheer (PEB) wordt per 1 januari 2017 beëindigd. U hebt dan drie opties: 

  1. uw PEB behouden;
  2. kiezen voor een omzetting in een oudedagsverplichting (ODV), of
  3. afkoop van het PEB. 

De keuze tussen handhaving van het PEB, de ODV en afkoop hangt met name af van uw financiële situatie. De pensioenopbouw moet tijdig (vóór 1 april 2017) worden beëindigd om te voorkomen dat de (markt)waarde van uw opgebouwde pensioenaanspraken progressief wordt belast tegen 52% en 20% revisierente. 

Vanaf 2017 tot en met 2019 kunt u uw PEB afkopen met een fiscale korting en zonder revisierente. De korting bedraagt voor 2017 34,5 procent, voor 2018 25 procent en voor 2019 19,5 procent. De (ex-) partner moet instemmen met de afkoop, deze moet tijdig en goed ingelicht worden. Vraag is ook of de partner een passende compensatie moet krijgen. De korting geldt niet voor opgebouwde aanspraken na 31 december 2015. Deze aanspraken zijn bij afkoop progressief belast tegen maximaal 52 procent (zonder revisierente).

Bij een externe verzekeraar ondergebracht pensioen kunt u tot 1 april 2017 nog terughalen naar de B.V. via waardeoverdracht. De waardeoverdracht leidt overigens tot een belaste vrijvalwinst in de B.V. waarover eventueel vennootschapsbelasting is verschuldigd. Vervolgens kunt u dit deel eventueel ook afkopen zonder revisierente. De belastingkorting geldt dan niet. 

Bij de keuze voor afkoop kunt u besluiten om het vrijgekomen pensioenvermogen in privé te houden of terug te storten in de B.V., bijvoorbeeld om de rekening-courantschuld met de B.V. af te lossen. Ook andere manieren om het geld te besteden kunnen aantrekkelijk zijn. Een goede financiële planning is daarbij van groot belang. 

Leningsovereenkomst(en) met de B.V.

Er is inmiddels veel rechtspraak over de zogenaamde onzakelijke lening. Een afwaarderingsverlies op een dergelijke lening is niet aftrekbaar op het moment dat de vordering oninbaar wordt geacht. Om te voorkomen dat een lening wordt aangemerkt als een onzakelijke lening, is het (mede) van belang dat er een (zakelijke) leningsovereenkomst wordt opgesteld. 

Leaseauto

Leaseauto’s 

Per 1 januari 2017 veranderen de bijtellingspercentages voor leaseauto’s. Voor reguliere auto’s leidt dit tot een verlaging van de belasting. De bijtellingspercentages zijn van toepassing vanaf het jaar dat de auto op naam is gezet in het kentekenregister en blijven (maximaal) vijf jaar van toepassing. Het percentage bedraagt 22% voor 2017 (2016: 25%).

Bij (zeer) zuinige auto’s is er sprake van een verhoging van de belasting. Ook hier geldt dat de bijtellingspercentages van toepassing zijn vanaf het jaar dat de auto op naam is gezet in het kentekenregister.

Rente op rekening-courantovereenkomst(en) met de B.V.

De rente is op dit moment erg laag. Kijk daarom of ook de rente op de rekening-courant met de B.V. verlaagd kan worden en leg dat vast.  

Bouwterrein en de btw-gevolgen 

Aankoop van braakliggende grond van een btw-ondernemer is vanaf 2017 al snel belast met 21% btw (in plaats van 6% overdrachtsbelasting). Onder een bouwterrein wordt dan verstaan onbebouwde grond die kennelijk is bestemd om te worden bebouwd met één of meer gebouwen. Aan de eis dat het bij een bouwterrein moet gaan om onbebouwde grond, wordt ook voldaan als de leverancier grond levert waarop nog een gebouw staat, maar waarbij hij zich er toe heeft verbonden om dit gebouw in het kader van de levering volledig te slopen. Als u braakliggende grond heeft en overweegt deze te verkopen, of u hebt een grondpositie in het oog die u wilt verkrijgen, dan is het raadzaam rekening te houden met deze wijziging. 

Bouwterrein

Wet DBA

De Wet DBA is niet afgeschaft, maar de handhaving van de wet is opgeschort tot de knelpunten uit het rapport van de Commissie Boot zijn opgelost. Het is dus nog steeds raadzaam om de situatie met opdrachtnemers/zzp-ers goed te regelen.

Check uw huwelijkse voorwaarden 

Het kan soms overweging verdienen het huwelijksgoederenregime aan te passen. Bij een periodiek verrekenbeding is het raadzaam een afrekening met uw partner op te stellen. Het niet naleven van een periodiek verrekenbeding kan namelijk grote onverwachte gevolgen hebben bij een eventuele echtscheiding en mogelijk ook bij een eventueel faillissement.

Huwelijkse Voorwaarden

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid