NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Duurzame inzetbaarheid in de praktijk

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Duurzame inzetbaarheid

Door de verhoogde AOW- en pensioenleeftijd moeten werknemers in de Afbouw langer doorwerken. Dat halen ‘we’ niet meer op het oude recept: met wat extra seniorendagen bereiken de meesten de eindstreep. Daarom is o.a. besloten om de seniorendagen, behoudens een overgangsmaatregel voor 55-plussers, af te schaffen. Met ingang van 1 januari 2016 zijn er nieuwe afspraken om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en te verbeteren.  

Om deze afspraken in te vullen en te zorgen dat ze ook in de praktijk gaan werken, worden er forse financiële inspanningen gedaan. Werkgevers en werknemers trekken hier gezamenlijk 0,75% van de loonsom voor uit: werkgevers 0,5% en werknemers 0,25%. Met de initiatieven van duurzame inzetbaarheid is het de bedoeling dat werknemers worden geholpen om gezond de pensioengerechtigde leeftijd te behalen en hun vakmanschap bij te houden. Het doel is werknemers voldoende gekwalificeerd te houden voor de arbeidsmarkt. Ook de kosten van uitval door arbeidsongeschiktheid (waaronder twee jaar loondoorbetaling en instroom WIA) moeten worden terug gedrongen. In het kader van de cao Afbouw zijn de afspraken in een viertal hoofdzaken onder te verdelen. Hieronder treft u in het kort een overzicht aan van de belangrijkste afspraken.  

1. Ambitie

Het ambitietraject is bedoeld voor werknemers die een andere functie ambiëren binnen of buiten het bedrijf, maar binnen de afbouwsector. De werknemer ontvangt daarbij een advies en begeleiding vanuit Savantis, die dit onderdeel voor de sector uitvoert. Een werknemer kan hier één maal per 5 jaar gebruik van maken. Werknemers die korter dan 6 maanden werkloos zijn en daarvoor onder de cao Afbouw vielen, kunnen hier ook nog gebruik van maken, tenzij er sprake is van collectief ontslag.  

2. Preventie

Het preventietraject is bedoeld voor werknemers die door of in de uitoefening van hun huidige functie worden bedreigd met arbeidsongeschiktheid en daarom, al of niet op langere termijn, andere werk moet zoeken. De werknemer zal ook hier begeleiding en advies ontvangen. In veel gevallen zal omscholing naar een ander beroep belangrijk zijn. Echter om te bepalen welke richting hier gekozen moet worden, kan het nodig zijn om eerst in beeld te brengen wat de mogelijke klachten/beperkingen zijn waar de werknemer last van heeft, zodat men niet later de verkeerde keuze blijkt te hebben gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit een PAGO. De uitkomst kan zijn dat er een medisch en arbeidsdeskundig oordeel nodig is. Savantis verzorgt het scholingsonderdeel en Pre-Sense zorgt voor een arbeidsdeskundig oordeel. Als de werkgever dit verzoekt kan ook een ander deskundig bedrijf op het gebied van re-integratie dit uitvoeren. In onderling overleg zal bepaald worden welke stap eerst gezet moet worden. 

3. 80/90/100-regeling 55+

Dit traject is van toepassing op werknemers van 55 jaar en ouder, die in hun huidige functie niet in goede gezondheid kunnen doorwerken tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Ook dit kan blijken uit een PAGO. Als blijkt dat de werknemer inderdaad de huidige functie niet of niet optimaal kan blijven uitoefenen, moet gekeken worden wat de beste oplossing is. De oplossing van deze maatregel zit in het feit dat de werknemer 80% gaat werken (mag verdeeld over de week), daarvoor 90% loon ontvangt en 100% pensioen opbouwt. De werkgever kan de 10% loon die hij extra betaalt, declareren bij het O&O-fonds (incl. werkgeverslasten). Dit klinkt in theorie erg eenvoudig, maar is het in de praktijk niet. 

We lichten het toe: Stel dat dit bij een werknemer van 55 jaar aan de orde is. De PAGO geeft aan dat hij beperkingen heeft en het in ieder geval rustiger aan moet doen. Dan kan deze maatregel worden toegepast, maar wat als de werknemer drie jaar later alsnog verder (of opnieuw) uitvalt met dezelfde (verergerde) klachten? Dan moet de werkgever ineens alsnog twee jaar ziekengeld gaan betalen en daarna volgt nog mogelijk een extra hoge WGA-premie. 

Om te beoordelen of een werknemer voor deze maatregel in aanmerking komt, moet eerst een medisch en/of arbeidsdeskundig oordeel gegeven worden over de klachten en vastgesteld worden dat 80% werken bij de eigen werkgever in eigen werk de beste oplossing is. Als dit niet zo is, dan moet het reguliere verhaal van ziekmelding e.d. gevolgd worden. In dat geval moet de werknemer zo goed mogelijk gere-integreerd worden naar een andere baan, eventueel buiten de sector. Als de 80/90/100 maatregel wel de beste oplossing is, zal dit in nauw overleg met de werkgever gebeuren, zodat deze ook voor de (nabije) toekomst een vangnet heeft en niet twee jaar later alsnog tegen een flink probleem aanloopt met alle kosten van dien. De uitvoering van deze maatregel ligt bij Pre-Sense, of als de werkgever dit verzoekt,  door een ander reïntegratiebedrijf. 

4. Langdurige zieken 

Dit traject is voor zieke werknemers die niet meer terug kunnen keren in hun eigen werk en die een re-integratietraject in spoor 1 of 2 van de Wet Verbetering Poortwachter moeten volgen. Voor de uitvoering van dit traject wordt Pre-Sense ingeschakeld, of als de werkgever dit verzoekt, een ander re-integratiebedrijf. 

Maatregelen

Als blijkt dat er maatregelen nodig zijn voor het uitvoeren van één van de trajecten, dan wordt hier door werknemer en werkgever, voor zover van toepassing, invulling aan gegeven. Voor zover er financiële consequenties aan een traject zitten, die voor rekening van de werkgever komen, bedraagt de bijdrage van de werkgever ten minste € 1000,- per traject.  Voor zover de kosten (veel) hoger zijn, kan de werkgever maximaal € 2500,- per traject vergoed krijgen uit het O&O-fonds.  

Aanmelding en Intake

De meldingen voor deelname aan de genoemde trajecten kunnen in principe door het bedrijf zelf bij het Technisch Bureau Afbouw worden gedaan. Daar wordt gekeken welke organisatie de uitvoering ter hand moet nemen. Indien u als werkgever denkt dat u, naast uw reguliere verplichtingen als werkgever, in aanmerking komt voor een maatregel in het kader van duurzame inzetbaarheid, dan kunt u dat melden bij de instantie waar u door TBA bent verwezen voor een intake. Ook NOA kan de melding voor u doen. Het is namelijk verstandig om eerst even met ons contact op te nemen om te bespreken of het in uw situatie zinvol is om een melding te doen. Als dat zo is, kan NOA dit meteen voor u doen. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid