NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Boete bij overtreding WAV niet zonder meer verhaalbaar 

door: Gert van der Meulen
| Management

De hoofdaannemer kan een verkregen boete bij overtreding van de WAV door een onderaannemer alleen verhalen als dit duidelijk in het (onder)aannemingscontract is opgenomen.  

Het uitgangspunt van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) is dat iedere werkgever in de keten een eigen verplichting heeft om de identiteit van een werknemer te controleren. Daarbij moet de werkgever zich ervan vergewissen dat de betreffende werknemer gerechtigd is om arbeid in de zin van de WAV te verrichten. 

Als deze verplichting niet wordt nagekomen, kan de Inspectie SZW bij een controle en signalering van de tekortkoming meer dan één werkgever voor hetzelfde feit beboeten. Dit was het geval bij een zaak die aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw werd voorgelegd (14 juli 2014, No. 71.868). De verplichting tot het betalen van de boete vloeit rechtstreeks voort uit de eigen fout van hoofdaannemer, zo werd gesteld.

In dit geval was er een overeenkomst tussen onderaannemer en het consortium waarvan de hoofdaannemer deel uitmaakt. Daarin was opgenomen dat de onderaannemer zich moet houden aan alle geldende regelgeving. Dit is te algemeen van aard om de hoofdaannemer het gewenste verhaalrecht te bieden de opgelegde boete op de onderaannemer te bieden. Indien de hoofdaannemer de bedoeling had eventuele WAV-boetes door te leggen aan de onderaannemer, dan had dit expliciet in de overeenkomst moeten worden vermeld.

Ook biedt de overeenkomst geen contractuele grondslag voor het doorleggen van de boetes. In de betreffende overeenkomst is bepaald dat de onderaannemer aansprakelijk was voor alle schadelijke gevolgen van daden, fouten, onzorgvuldigheid of nalatigheid van de werknemers van de onderaannemer. Hierin was echter niet te lezen dat ook schade van de hoofdaannemer, als gevolg van het niet naleven van de WAV door de onderaannemer, voor rekening van onderaannemer zou komen.

In de afbouw komt het regelmatig voor dat bedrijven geconfronteerd worden met fenomeen, zoals hierboven wordt beschreven. De hoofdaannemer verhaalt zonder pardon een boete op de onderaannemer en/of verrekent het boetebedrag met nog te betalen nota’s. Uit de uitspraak van de Raad blijkt dus dat dit niet zomaar kan! Vooraf en zonder enige twijfel moet voor elke partij in de (onder)aannemingsovereenkomst een dergelijke afspraak worden opgenomen. Dat is meestal niet het geval. Dit betekent feitelijk dat de rechtsgrond om te kunnen verhalen daarmee ontbreekt. Hetzelfde geldt natuurlijk ook als u denkt een boete te kunnen verhalen op een door u ingeschakelde onderaannemer. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid