NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor uw kinderen

door: Webbeheer
| Administratie Management

Bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u dga en willen uw kinderen het bedrijf niet overnemen? Dan klinkt het onlogisch, maar bedrijfsopvolgingsregelingen in de inkomstenbelasting en Successiewet kunnen dan toch wel benut worden. Om gebruik te kunnen maken van de BOR is echter wel een juiste planning nodig.

Een dga kan door de bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) de aandelen in zijn vennootschap zonder aanmerkelijk belangheffing schenken of laten vererven. De verkrijgers kunnen vervolgens een beroep doen op een voorwaardelijke vrijstelling van schenk- of erfbelasting. Voorwaarde is dat de waarde van de aandelen toerekenbaar is aan echt ondernemingsvermogen en de vennootschap bij de overdracht een onderneming drijft. Om van de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting gebruik te kunnen maken, geldt de zogenaamde dienstbetrekkingseis: de begunstigde moet ten minste drie jaar werknemer zijn geweest van de vennootschap.

Voorbeeld

Een dga heeft de aandelen in een houdstervennootschap met een waarde van € 1.000.000,- en een verkrijgingsprijs van € 20.000,-. De vennootschap heeft alle aandelen in een werkmaatschappij, dat volledig uit ondernemingsvermogen bestaat. De dga heeft één kind, maar deze zal hem niet in het bedrijf opvolgen. Voor hand- en spandiensten in de weekenden en vakanties staat het kind al wel sinds drie jaar op de loonlijst van de vennootschap. De 60-jarige dga wil over vijf jaar zijn onderneming verkopen.

Gevolgen bij verkoop bedrijf

Verkoopt de dga vervolgens zijn aandelen in de werkmaatschappij voor € 1 miljoen aan een derde, dan is de houdstervennootschap hierover geen vennootschapsbelasting verschuldigd op grond van de deelnemingsvrijstelling. Maar schenkt de dga zijn aandelen in de houdstervennootschap aan zijn kind, dan is hij € 245.000,- (25% x (1 miljoen -/- 20.000) aan aanmerkelijk belangheffing verschuldigd. Ook moet er dan afgerond € 187.700 schenkbelasting betaald worden. In deze situatie is het niet mogelijk een beroep op de BOR te doen, omdat er sprake is van een beleggingsvennootschap. 

Aandelen certificeren

Om aanmerkelijk belangheffing en schenk- of erfbelasting te voorkomen, kan de dga de aandelen van de houdstervennootschap certificeren. Hiervoor moet de dga bestuurder worden van de STAK. Vervolgens kan de dga de certificaten van de aandelen aan zijn kind schenken, want deze schenking kan zonder aanmerkelijk belangheffing omdat het kind meer dan drie jaar werknemer van de werkmaatschappij is (geweest). Deze verkrijging is dan volledig vrijgesteld van schenkbelasting. 

Opvolger

In dit voorbeeld blijft de dga, als bestuurder van de STAK, de feitelijke zeggenschap houden over de onderneming totdat hij de onderneming aan de ‘echte’ opvolger overdraagt. Eventuele waarde-ontwikkelingen van de onderneming komen wel bij het kind terecht. De dga wordt in de vorm van een arbeidsvergoeding voor zijn werkzaamheden beloond. Met deze opzet is dus bereikt dat het ondernemingsvermogen zonder belastingheffing is overgeheveld naar het kind. Zo kan de BOR dus benut worden, zonder dat het kind bedrijfsopvolger moet zijn. 

Goede planning is noodzakelijk

Het is wel van belang dat de dga de onderneming nog ten minste vijf zal voortzetten. Vanwege de voortzettingseis mag het kind de certificaten van aandelen namelijk gedurende deze periode niet vervreemden. Treedt de vader voor die periode uit, dan moet het kind zelf de onderneming voortzetten, dan wel iemand anders hiervoor inzetten tot de termijn van vijf jaar verstreken is. 

Dienstbetrekkingseis

Voor toepassing van de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting is vereist dat de begiftigde ten minste drie jaar werknemer is geweest van de onderneming. Maar deze eis geldt niet voor de BOR in de Successiewet 1956. Dus als u als dga het bedrijf over vijf jaar wilt overdragen, maar uw kind staat niet op de payroll van de onderneming, dan kan het wellicht toch aantrekkelijk zijn om de aandelen nu al te schenken. Er is dan wel aanmerkelijk belangheffing verschuldigd, maar voor de Successiewet is het vermogen dan alvast belastingvrij overgegaan naar het kind.

Laat u bij bedrijfsopvolging altijd goed informeren door een fiscaal expert over de mogelijkheden en onmogelijkheden, om onverwachte  teleurstellingen of financiële gevolgen te voorkomen. 

Bron: BelastingZaken advies

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid