NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Arbeidsomstandighedenbeleid anders vormgeven

door: Gert van der Meulen
| Werkvoorbereiding Praktijk

Arbeidsomstandighedenbeleid anders vormgeven

Gezond en veilig werken is ook voor afbouwbedrijven een zeer belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. In de afgelopen jaren is er veel aandacht en geld besteed om onder andere de fysieke belasting in de sector aan te pakken. Denk daarbij aan het oplossen van de problemen rondom de zandcementdekvloeren (de mechanische rei), het verwerken van gipsplaten zwaarder dan 25 kg. en het zoeken van oplossingen voor het tillen van gipsblokken. 

Bij deze zaken (en nog veel meer) hebben we gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de stichting Arbouw. De stichting Arbouw was een instituut dat is opgericht door sociale partners in de (af)bouw. Deze partijen vormden vanuit werkgevers en werknemers ook het bestuur. Arbouw had onder andere deskundigen in dienst op het gebied van fysieke belasting en gevaarlijke stoffen die de sectoren ondersteunden bij het doen van onderzoek en het vinden van werkbare oplossingen. Hier is vanuit de afbouw veel gebruik van gemaakt. Daarnaast hield Arbouw zich ook bezig met het uitvoeren van taken die in de diverse cao’s waren opgenomen. In het kort zorgde Arbouw voor: 

Onderzoek, ontwikkeling en producten:

  • Arbocatalogus Afbouw: De arbocatalogus is een door cao-partijen Afbouw tot stand gebrachte inventarisatie van de belangrijkste risico’s en oplossingen per functie en de uit te voeren werkzaamheden. De arbocatalogus geeft de stand der techniek weer in een sector op het gebied van arbeidsomstandigheden. Voor de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) is dit het referentiekader bij handhaving (boetes e.d.). Dit is een digitaal instrument dat alleen via een website te gebruiken is. 
  • MKB-RI&E Bouwnijverheid: Deze MKB-RI&E Bouwnijverheid is een digitaal product waarmee bedrijven in relatief korte tijd snel hun RI&E op orde hebben (wettelijk verplicht voor alle bedrijven die personeel in dienst hebben). Voor kleine bedrijven tot 25 werknemers betekent het gebruik maken van deze RI&E dat meteen aan hun wettelijke verplichting voldoen zij (omdat Arbouw hier met haar kerndeskundige al naar gekeken heeft) en er geen (extra) kosten hoeven te worden gemaakt voor het inschakelen van allerlei andere deskundigen.
  • PISA (Product Informatie Systeem Arbouw) en VISA (Veiligheid Informatie Systeem Arbouw): Dit zijn digitale systemen waarin allerlei informatie is opgenomen over bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen (wat zit er in) en de manier waarop er veilig mee gewerkt kan worden. Bij het maken van een RI&E zijn dit wezenlijke zaken waar een werkgever rekening mee moet houden. 
  • Voorlichtingsmateriaal: Arbouw heeft ook allerlei voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Dat gaat bijvoorbeeld om beroepenfolders (per beroep de belangrijkste risico’s en maatregelen in een handzame pdf- folder) en generiek voorlichtingsmateriaal (folders over fysieke belasting, gehoorbescherming. Veel van dit soort producten zijn ook weer gekoppeld aan de arbocatalogus en de RI&E.
  • Bedrijfsgezondheidzorg (BGZ): In de afbouw krijgt iedere werknemer periodiek een oproep van een arbodienst voor een medische keuring (PAGO/PMO). De afdeling Bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) van Arbouw organiseerde en coördineerde dit. BGZ gaf de arbodiensten opdracht werknemers uit te nodigen, informeerde de arbodiensten over hoe zij de keuring dienen uit te voeren en droegen zorg voor de betaling van de keuringen. De uitslagen van de verschillende gezondheidskeuringen konden reden zijn tot onderzoek of bijstelling/ontwikkeling beleid.

Tijdens de cao-onderhandeling van de cao Bouwnijverheid is besloten dat de stichting Arbouw per 1 juli 2016 zou ophouden te bestaan. Tevens hebben zij besloten tot een nieuw op te richten instituut dat, in ieder geval voor de bedrijven die vallen onder de cao Bouwnijverheid, een deel van de taken van Arbouw zal overnemen. Deze nieuwe organisatie, genaamd Volandis, is inmiddels van start gegaan. Het invullen van de nieuwe organisatie kost meer tijd dan verwacht en om de sectoren en bedrijven hiervan niet de dupe te laten worden, is besloten de zaken als PAGO e.d. voorlopig op grond van oude afspraken voor alles sectoren te continueren tot 1 januari 2017. 

Keuzes maken voor mogelijke uitvoering van taken

Onze afbouwsector maakt geen deel uit van het instituut Volandis. Op grond van de cao Afbouw dienen er echter wel een aantal zaken te worden uitgevoerd. Tot 1 januari 2017 is dat geregeld, echter in de tussentijd zullen cao-partijen Afbouw (waaronder NOA) moeten kijken welke taken er precies moeten worden uitgevoerd, welke producten er wel of niet moeten worden bijgehouden (arbocatalogus Afbouw, RI&E Bouwnijverheid, website Arbovriendelijke hulpmiddelen e.d.) en wie dit dan moet gaan doen. Gaat de afbouw dit (deels) in eigen beheer doen of wordt het toch Volandis. Belangrijk daarbij zijn natuurlijk ook de kosten die ermee gemoeid zijn. Dit moet de komende tijd in beeld worden gebracht, waarna vervolgens tijdig een besluit moet worden genomen over de uitvoering van de diverse taken. 

Door het wegvallen van het instituut Arbouw sinds1 juli jl. is er het nodige veranderd op het gebied van onderzoek en uitvoering van arbeidsomstandigheden in de afbouw. Op relatief korte termijn zullen cao-partijen Afbouw een besluit moeten nemen over hoe het daar in de toekomst verder mee moet. Zodra er meer duidelijk over is, zullen wij u hierover uiteraard informeren. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met het secretariaat opnemen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid