NOA Menu

NOA Kenniscentrum

< Terug naar het agenda overzicht

Agenda

Oktober

okt 11

Duurzame inzetbaarheid/Preventie/Re-integratie (Pre-Sense)

Door onder andere het ophogen van de AOW- en pensioenleeftijd moeten werknemers in de sector Natuursteen langer doorwerken. Het oude recept van wat extra seniorendagen is daarbij niet voldoende om dit te realiseren. Besloten is daarom om o.a. de seniorendagen, behoudens een overgangsmaatregel voor 55-plussers, af te schaffen.

 

Tegelijkertijd zijn andere maatregelen getroffen (met ingang van 1 januari 2017) om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en te verbeteren. Met de initiatieven van duurzame inzetbaarheid is het de bedoeling dat werknemers worden geholpen om gezond de pensioengerechtigde leeftijd te behalen en hun vakmanschap bij te houden. Het doel is werknemers voldoende gekwalificeerd te houden voor de arbeidsmarkt. Ook de kosten van uitval voor arbeidsongeschiktheid (2 jaar loondoorbetaling en instroom WIA) moeten worden terug gedrongen. Niet alleen de werknemer wordt geholpen. De maatregelen voorzien ook in ondersteuning (ook in financiële zin) van de werkgever bij de uitvoering hiervan.

 

Pre-Sense, een organisatie die zich richt op het beheersen van schadelast als gevolg van verzuim en ledenvoordeelpartner van NOA, zal deze middag helder maken welke afspraken er zijn gemaakt en op welke wijze u als werkgever met personeel daarvoor in aanmerking komt. Uitgelegd wordt hoe u op een praktische wijze een aantal regelingen kunt toepassen. 

 

Preventietraject

Het preventietraject is bedoeld voor werknemers die door of in de uitoefening van hun huidige functie worden bedreigd met arbeidsongeschiktheid en daarom, al of niet op langere termijn, andere werk moeten zoeken. De werknemer zal ook hier begeleiding en advies ontvangen. In veel gevallen zal ook omscholing naar een ander beroep belangrijk zijn. Echter om te bepalen welke richting hier gekozen moet worden, kan het nodig zijn om eerst in beeld te brengen wat de mogelijke klachten/beperkingen zijn waar de werknemer last van heeft, zodat men niet later de verkeerde keuze blijkt te hebben gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit een PAGO. De uitkomst kan zijn dat er een medisch en arbeidsdeskundig oordeel nodig is. Voor een arbeidsdeskundig oordeel komt het bedrijf Pre-Sense in beeld om dit uit te voeren. In onderling overleg zal bepaald worden welke stap eerst gezet moet worden.

 

80/90/100-regeling 

Dit traject is van toepassing op werknemers van 55 jaar en ouder, die in hun huidige functie niet in goede gezondheid kunnen doorwerken tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Dit kan blijken uit bijvoorbeeld een PAGO. Als blijkt dat de werknemer inderdaad de huidige functie niet of niet optimaal kan blijven uitoefenen, moet gekeken worden wat de beste oplossing is. De oplossing van deze maatregel zit in het feit dat de werknemer 80% gaat werken (mag verdeeld over de week), daarvoor 90% loon ontvangt, waarbij 100% pensioenopbouw plaatsvindt. De werkgever kan de 10% loon die hij extra betaalt, declareren bij het O&O-fonds (incl. werkgeverslasten). Dit klinkt allemaal erg eenvoudig, maar is het niet. Stel dat dit bij een werknemer van 55 jaar aan de orde is. De PAGO geeft aan dat hij beperkingen heeft en het in ieder geval rustiger aan moet doen. Dan kan deze maatregel wel worden toegepast, maar wat als de werknemer 3 jaar later alsnog verder (of opnieuw) uitvalt met dezelfde (verergerde) klachten. Dan moet de werkgever ineens alsnog 2 jaar ziekengeld gaan betalen en daarna volgt nog mogelijk een extra hoge WGA-premie. 

 

Om te beoordelen of een werknemer voor de 80/90/100 maatregel in aanmerking komt, moet eerst een medisch en/of arbeidsdeskundig oordeel gegeven worden over de klachten en vastgesteld worden dat 80% werken bij de eigen werkgever in eigen werk de beste oplossing is. Als dit niet zo is dan moet namelijk het reguliere verhaal van ziekmelding e.d. gevolgd worden. Gevolg is dat de werknemer zo goed mogelijk gere-integreerd worden naar een andere baan, eventueel buiten de sector. Als de 80/90/100 maatregel wel de beste oplossing is, zal dit in nauw overleg met de werkgever gebeuren, zodat deze ook voor de (nabije) toekomst een vangnet heeft en niet bijvoorbeeld 2 jaar later alsnog tegen een flink probleem aanloopt met alle kosten van dien. De uitvoering van deze maatregel ligt bij Pre-Sense.

 

Traject langdurig zieken

Regelmatig worden werkgevers getroffen door het feit dat een werknemer ziek wordt en dermate beperkingen heeft, dat hij niet meer in zijn eigen functie kan blijven werken en, mogelijk, op zoek zal moeten naar ander werk bij een andere werkgever. Dat betekent dat het zogenaamde spoor 2 in het kader van de re-integratie aan de orde komt. Wat moet u doen, welk re-integratiebedrijf moet u in de arm nemen en worden wel de juiste keuzes gemaakt? Als namelijk aan het eind van 2 jaar ziekte blijkt dat u het niet goed gedaan heeft, kan dat zomaar leiden tot een langere loondoorbetaling die het UWV als sanctie kan opleggen. Tevens kosten re-integratietrajecten veel geld. De sector kan u daarbij ondersteunen. Ook hierover zal Pre-Sense u uitleggen op welke wijze dat kan.

 

De locaties waar deze bijeenkomsten verzorgd worden, zullen binnenkort bekend worden gemaakt. U kunt al wel intekenen voor deze gratis, zeer informatieve sessie. U wordt dan z.s.m. op de hoogte gebracht. Tijdstip is al wel bekend: 15.00 – 18.00 uur

Aanmelden 

 

< Terug naar het agenda overzicht

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid