NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Aanpak knelpunten Wet Werk en Zekerheid

door: Webbeheer
| Personeel

Aanpak Knelpunten WWZ

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eind april in een uitgebreide Kamerbrief een aantal maatregelen aangekondigd om enkele knelpunten in de Wet werk en zekerheid aan de pakken.

Het betreft onder meer de ondervonden knelpunten bij de ketenregeling in geval van seizoensarbeid, de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao-regeling van toepassing is en transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Ten aanzien van de ketenbepaling wordt het mogelijk om in geval van seizoensarbeid bij cao hiervan af te wijken, waardoor het mogelijk is de tussenpoos van ten hoogste zes maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten in een keten terug te brengen tot ten hoogste drie maanden. Het moet dan gaan om functies die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden gedurende een periode van ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend en niet aansluitend door dezelfde werknemer kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van meer dan negen maanden per jaar.

Versoepeling transitievergoeding ontslag bedrijfseconomische redenen

Op dit moment is in de WWZ geregeld dat de transitievergoeding buiten toepassing kan worden verklaard als in de cao een gelijkwaardige vergoeding is opgenomen. Het moet dan gaan om voorzieningen (bijvoorbeeld scholing, een bovenwettelijke WW-regeling, eigen vergoedingsregeling) die gelijkwaardig is aan de transitievergoeding waarop de individuele werknemer recht zou hebben. Omdat dit in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen vaak een belemmering vormt om tot collectieve afspraken te komen, wil de minister hier een versoepeling aanbrengen. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen (waaronder ook ontslag wegens bedrijfsbeƫindiging) hoeft de bij cao-geregelde voorziening niet gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding waar de individuele werknemer recht op zou hebben. Asscher stelt voor dat deze versoepeling per 1 januari 2018 in werking moet treden.

Geen transitievergoeding voor werkgever bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Ten aanzien van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid stelt de minister voor werkgevers hiervoor te compenseren vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit betekent dat het UWV die transitievergoeding voor zijn rekening zal nemen waar dan wel verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan. Ook voor deze maatregel moet Asscher nog een wetsvoorstel indienen, dat per 1 januari 2018 in werking moet treden.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid